xxxx
Home / Kamu İhale Danışmanı / Yemek İhalesi – İşletme Kayıt Belgesi – Şartnamedeki İbarenin İhaleye Katılımdan Ziyade Sözleşmenin Yürütülmesine İlişkin Olması

Yemek İhalesi – İşletme Kayıt Belgesi – Şartnamedeki İbarenin İhaleye Katılımdan Ziyade Sözleşmenin Yürütülmesine İlişkin Olması

Karar No              : 2020/UH.I-667

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Yemek Sağlama (Sıcak Yemek, Kahvaltı, Kahvaltı Kumanya)” ihalesine ilişkin olarak Türkay Tem. ve Taah. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 26.02.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.03.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 12.03.2020 tarih ve 13284 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.03.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/484 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) İdari Şartname’nin 7.1.(h) maddesi gereğince, isteklilerin teklif zarfları içerisinde işletme kayıt belgesi sunulmasının istenildiği, işletme kayıt belgesinin Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü yemekhane adresine ilişkin olarak düzenlendiği, bahse konu yerin yalnızca 2019/669521 ihale kayıt numaralı “Yemek Alımı” ihalesi kapsamında kullanıldığı, söz konusu yerin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından kiralanmadığı, dolayısıyla anılan adresten dışarıya tabldot yemek veya kumanya servisi yapılmasının imkansız olduğu ve ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan işletme kayıt belgesinin yetersiz olduğu, buradan yemek servis edilmesi durumunda, kamuya ilişkin elektrik, su, malzeme ve ekipmanın kullanılmasına müsaade eden Afyonkarahisar İl Özel İdaresi yetkililerin kamuyu zarara uğrattığı ve suç işlediği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan işletme kayıt belgesinde yer alan adres Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü yemekhane adresinden farklı bir adres ise, söz konusu adresin TS 8985 hizmet yeri yeterlilik belgesindeki adres ile kapasite raporundaki adresten farklı olduğu, dolayısıyla anılan isteklinin teklifinin bu gerekçeyle de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

  1. h) İstekliler teklif zarfında, Afyonkarahisar İl Sınırları içerisinde bulunan kendi adına düzenlenmiş, İşletmenin Faaliyet Konusu: Gıda Üretimi Yapan İşletmeler olan ” İŞLETME KAYIT BELGESİ” sunacaktır. …” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru sahibi istekli Türkay Tem. ve Taah. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 12.03.2020 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile bulunulan itirazen şikâyet başvurusu ekinde, ihale üzerinde bırakılan istekliye yönelik olarak 13.02.2020 tarihinde ve 10.03.2020 tarihinde Türk Standartlar Enstitüsünün internet adresi üzerinden yapılan sorgulama sonucu elde edilen 2 adet belgenin ve Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından pazarlık usulü ile gerçekleştirilen 2019/669521 ihale kayıt numaralı “Yemek Alımı” ihalesinin EKAP üzerinden temin edilen sonuç ilanının sunulduğu,

13.02.2020 tarihinde Türk Standartlar Enstitüsünün internet adresi üzerinden yapılan sorgulama sonucu elde edilen belgede “… 2. TS 8985 (21.05.2018) İŞ YERLERİ-YEMEK FABRİKALARI VE TOPLU YEMEK MUTFAKLARI İÇİN KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN (TOPLU YEMEK MUTFAĞI), (3.875 TABLDOT/GÜN), (07.01.2020 TARİHİNE KADAR AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA İKMAL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ Dörtyol Mah. Küçükçobanlı Yolu Küme Evleri No:1 Afyonkarahisar Adresinde faaliyet göstermektedir.” ifadelerinin yer aldığı,

10.03.2020 tarihinde Türk Standartlar Enstitüsünün internet adresi üzerinden yapılan sorgulama sonucu elde edilen belgede “… 2. TS 8985 (21.05.2018) İŞ YERLERİ-YEMEK FABRİKALARI VE TOPLU YEMEK MUTFAKLARI İÇİN KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN (TOPLU YEMEK MUTFAĞI), (4.750 TABLDOT/GÜN), (01.02.2021 TARİHİNE KADAR AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA İKMAL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ Dörtyol Mah. Küçükçobanlı Yolu Küme Evleri No:1 Afyonkarahisar Adresinde faaliyet göstermektedir.” ifadelerinin yer aldığı,

Öte yandan, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından pazarlık usulü ile gerçekleştirilen 2019/669521 ihale kayıt numaralı “Yemek Alımı” ihalesinin sonuç ilanında, sözleşme tarihinin 06.01.2020 olarak, sözleşme süresinin 08.01.2020 – 08.01.2021 tarihleri arası olarak belirtildiği, yüklenicinin ise Elif Karakaya olduğu görülmüştür.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde;

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif zarfı içerisinde Afyonkarahisar Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenen işletme kayıt belgesinin sunulduğu, bahse konu belgede “Kayıt No: TR-03-K-008078

İşletmecinin Adı-Soyadı/Tüzel Kişiliğin Adı: Elif Karakaya

İşletmenin Adresi: Dörtyol Mah. Küçükçobanlı Yolu No: 1 / İl Özel İdare Merkez – Afyonkarahisar / Türkiye

İşletmenin Faaliyet Konusu: Gıda Üretimi Yapan İşletmeler, Toplu Tüketim İşletmeleri

Belgenin İlk Veriliş Tarihi: 25/05/2017” ifadelerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

Diğer taraftan, idarece gönderilen ihale işlem dosyasında, itirazen şikâyete konu ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından Afyonkarahisar İl Özel İdaresine gönderilen 26.02.2020 tarihli bilgi isteme yazısının, Afyonkarahisar İl Özel İdaresinin 04.03.2020 tarihli cevap yazısının, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından Elif Karakaya’ya gönderilen 06.03.2020 tarihli yazı ile söz konusu yazının ekinin, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2019/669521 ihale kayıt numaralı “Yemek Alımı” ihalesi sözleşmesinin ve Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2020 Yılı Yemek Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi’nin, itirazen şikâyete konu ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından Afyonkarahisar İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne gönderilen 26.02.2020 tarihli bilgi isteme yazısının, Afyonkarahisar İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 28.02.2020 tarihli cevap yazısının, Türk Standartları Enstitüsü tarafından ihale üzerinde bırakılan istekli adına biri 27.11.2019 tarihinde, diğeri 09.03.2020 tarihinde düzenlenen, TS 13075 ile TS 8985 standartlarına ilişkin olan ve aynı son geçerlilik tarihine sahip olan 2 adet hizmet yeterlilik belgesinin yer aldığı görülmüştür.

Bu itibarla, İdari Şartname’nin 7.1.(h) maddesi gereğince, isteklilerin teklif zarfları içerisinde ihale tarihi itibariyle geçerli olan ve “gıda üretimi yapan işletmeler” faaliyet konusuna sahip olan işletme kayıt belgesi sunulmasının istenildiği, anılan maddede işletme kayıt belgesine ilişkin başkaca özel belirlemenin yapılmadığı, diğer bir ifadeyle, işletme kayıt belgesindeki adresinin isteklinin kendi mülkiyetinde olan mutfağa veya özel sektörden kiralaması yapılmış olan bir mutfağa ait olmasına yönelik bir düzenleme yapılmadığı, işletme kayıt belgesi üzerinde yer alan ve bir kamu kurumunun yemekhanesine ait olan bir adresten itirazen şikâyete konu ihaleyi gerçekleştiren idareye yemek hizmeti verilip verilemeyeceği hususunun ihaleye katılımdan ziyade sözleşmenin yürütülmesi sürecine ilişkin olduğu, kaldı ki, bu kapsamda ki iznin Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2020 Yılı Yemek Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi’nin “Verilecek Yemeğin Şekli” başlıklı 2’nci maddesinde yer alan “… Yüklenici yaptığı yemekten diğer özel sektör hariç kamu kurumlarına dağıtım yapacaksa sayı belirtmek suretiyle Özel İdare Genel Sekreterliğinden onay almak zorundadır.” düzenleme uyarınca Afyonkarahisar İl Özel İdaresinden alındığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale tarihi itibariyle işletme kayıt belgesi üzerinde yer alan adreste faaliyette bulunduğu anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan, başvuru sahibi isteklinin “ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif zarfı içerisinde sunulan işletme kayıt belgesi üzerinde yer alan adresten itirazen şikâyete konu ihaleyi gerçekleştiren idareye yemek servis edilmesi durumunda, kamuya ilişkin elektrik, su, malzeme ve ekipmanın kullanılmasına müsaade eden Afyonkarahisar İl Özel İdaresi yetkililerin kamuyu zarara uğrattığı ve suç işlediği” yönündeki iddiasının ihale sürecinde idarece yapılan işlemlere yönelik olmadığı ve söz konusu iddianın Kamu İhale Kurumu’nun görev alanında bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Kaldı ki, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2020 Yılı Yemek Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi’nin “Hizmetin Konusu” başlıklı 1’inci maddesinde “… Yemekhane’de kullanılacak doğalgaz, elektirik yükleniciye ait olacaktır. Elektrik için süzme sayaç takılacaktır. Yemekhanede her türlü temizlik işlemleri personel yemek salonu ve mutfak dahil yükleniciye ait olacaktır. …” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

Check Also

Aşırı Düşük Teklif

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Call Now ButtonBize ulaşın