xxxx
Home / İHALENİN İPTALİ / TEKNİK ŞARTNAME’NİN 8.25. MADDESİ İLE YÜKLENİCİYE EKSTRA MALİYET VE SORUMLULUK YÜKLENMESİ NEDENİYLE İHALENİN İPTALİ

TEKNİK ŞARTNAME’NİN 8.25. MADDESİ İLE YÜKLENİCİYE EKSTRA MALİYET VE SORUMLULUK YÜKLENMESİ NEDENİYLE İHALENİN İPTALİ

Karar Tarihi : 22.05.2024

Karar No : 2024/UH.I-674

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2024/418347 İhale Kayıt Numaralı “24 Ay Süre ile 10 Kısım Puan Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmeti” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 30.04.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “24 Ay Süre ile 10 Kısım Puan Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Force Medikal San. Tic. Ltd. Şti.nin 24.04.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.04.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.05.2024 tarih ve 143381 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.05.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/553 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) Teknik Şartname’nin 8.25. maddesinde yer alan “Sözleşme süresince teslim edilecek tüpler ve diğer malzemeler son kullanma tarihinden 2 (iki) ay öncesinde haber verilmesi kaydıyla miktarı ne olursa firma tarafından uzun miadlılarla değiştirilecektir. Tüplerin niteliğini kaybetmesi durumunda bozulan miktarlar firma tarafından değiştirilecektir. Tüm tüpler firmaya ait orijinal etiketi taşımalı, etiketin üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası, tek kullanımlık işareti, sterilizasyon metodu, dolum hacmi (ml) , saklama koşulları belirtilmiş olmalıdır.” düzenlemesinin belirsizliğe yol açtığı, yükleniciye öngörülemeyecek maliyet yükleyeceği ve mezkur ihaleye sağlıklı teklif verme hususunda engel teşkil edeceği, aktarılan nedenlerle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Yukarıda yer verilen Kanun hükümlerinden idarelerin, anılan Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu, bu çerçevede ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği, belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik; rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak şekilde olması gerektiği,

Yapılan incelemede itirazen şikayete konu ihalenin 10 kısımdan oluştuğu, başvuru sahibinin şikayet ve itirazen şikayet dilekçesinde yer alan söz konusu iddiasının ihalenin belirli bir kısmına yönelik olmadığı (herhangi bir kısım numarası ya da adı belirtilmemiştir), Teknik Şartname’nin “Cihazlarda Kullanılacak Kitler, Reaktifler, Sarf Malzemeleri İle İlgili Ortak Hükümler” başlıklı 8’inci maddesine yönelik olduğu dolayısıyla ihalenin tüm kısımlarını kapsadığı değerlendirilmiştir.

Teknik Şartname’nin iddia konusu 8.25’inci maddesinde, sözleşme süresince teslim edilecek tüpler ve diğer malzemelerin son kullanma tarihinden 2 (iki) ay öncesinde haber verilmesi kaydıyla miktarı ne olursa yüklenici tarafından uzun miadlılarla değiştirileceğinin belirlendiği düşünüldüğünde, yüklenicinin 2 aylık miat süresi olan bir malzemeyi ihale dökümanına uygun bir şekilde teslim etmesine rağmen idarenin herhangi bir sebeple söz konusu malzemeyi miat süresi içerisinde kullanmamasından dolayı şartsız ve koşulsuz olarak yükleniciden yenisi ile değiştirmesini talep etmesinin teklif aşamasında istekliler açısından sağlıklı teklif oluşturma hususunda engel teşkil edeceği bununla birlikte yükleniciden kaynaklanmayan yanlış stok yönetimi gibi uygulamalar nedeniyle sözleşmenin ifasında yükleniciye ekstra maliyet ve sorumluluklar yüklenmiş olacağı değerlendirildiğinden Teknik Şartname’de ortak hüküm olarak yer alan ve ihalenin tüm kısımlarını ilgilendiren düzenlemenin yukarıda yer verilen Kanunun “Temel İlkeler” ve “Şartnameler” başlıklı maddelerinde yer alan hükümler ile uyuşmayacağı sonucuna varılmış, aktarılan gerekçelerle başvuru sahibinin 2’nci iddiası yerinde görülmüştür.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

Şartnamede Yemek Üretim Tesisine İlişkin Muayene ve Analiz Raporunun İstenmesi

MALZEMELİ YEMEK İHALESİNDE GIDA MADDESİNİN GRAMAJ BİLGİSİNDE BELİRSİZLİK OLMASI

MALZEMELİ YEMEK İHALESİNDE AYRAN GİRDİSİNİN MİKTARINA DAİR NET BİR BELİRLEME OLMAMASI BAHSE KONU GIDA MADDESİNİN GRAMAJ BİLGİSİNE İLİŞKİN OLARAK ŞARTNAME VE EKLERİNDE YER ALAN DÜZENLEMELERİN TEKLİFLERİN OLUŞTURULMASI AŞAMASINDA TEREDDÜDE NEDEN OLACAK NİTELİKTE OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR.

Bize ulaşın