xxxx
Home / Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi / İhale Tarihinde KİK İşçilik Hesaplama Modülü Esas Alınarak Belirlenen Asgari İşçilik Maliyetinin, İstekliler Tarafından Teklif Edilmesi Gereken Minimum Bedel Olarak Kabul Edilmesi Gereklidir

İhale Tarihinde KİK İşçilik Hesaplama Modülü Esas Alınarak Belirlenen Asgari İşçilik Maliyetinin, İstekliler Tarafından Teklif Edilmesi Gereken Minimum Bedel Olarak Kabul Edilmesi Gereklidir

Karar No              : 2019/MK-286

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2012/126688 İhale Kayıt Numaralı “2013 Yılı Operatör,Şoför,Kalifiye Eleman Ve Asfalt İşçisi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Mamak Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2012/126688 ihale kayıt numaralı “2013 Yılı Operatör, Şoför, Kalifiye Eleman ve Asfalt İşçisi” ihalesine ilişkin olarak Beltur Turizm Taş. Otom. Gıda Ürün. Temizlik Hiz. İletişim San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 27.12.2012 tarihli ve 2012/UY.II-5042 sayılı karar ile “…4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, …” karar verilmiştir.

Davacı Beltur Turizm Taş. Otom. Gıda Ürün. Temizlik Hiz. İletişim San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 14’üncü İdare Mahkemesi’nin 13.03.2013 tarih ve E:2013/162 kararı ile “Yürütmenin durdurulması isteminin reddine” karar verilmiştir.

Davacı tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesine yapılan itiraz sonucunda, anılan Mahkemenin 23.08.2013 tarihli ve E:2013/4151 sayılı kararıyla, Ankara 14’üncü İdare Mahkemesi’nin 13.03.2013 tarih ve E:2013/162 sayılı yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair kararının kaldırılmasına, dava konusu Kurul kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden 02.10.2013 tarihli ve 2013/MK-346 sayılı Kurul kararı ile,“…Sonuç olarak Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 23.08.2013 tarihli 2013/4151 sayılı kararının icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca 29.05.2013 tarih ve 2013/MK-154 sayılı Kurul kararı ile işlem tesis edildiği ve bu karar uyarınca ihalede Beltur Turizm Taş. Otom. Gıda Ürün. Temizlik Hiz. İletişim San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınmasının gerektiği anlaşıldığından, bu aşamada yeni bir işlem tesis edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

Yeniden karar verilmesine yer olmadığına,” karar verilmiştir.

Daha sonra, Ankara 14. İdare Mahkemesince verilen 29.11.2013 tarihli E:2013/987, K:2013/1733 sayılı kararında “…Bu durumda: davacı şirketin teklif bedelinin, idarece hesaplanmış asgari işçilik maliyetini karşılamadığı anlaşıldığından, bu gerekçeyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına dair düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir…” gerekçesiyle anılan Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.

Yukarıda yer alan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden 19.03.2014 tarihli ve 2014/MK-112 sayılı Kurul kararı ile “… 1- Kamu İhale Kurulunun 02.10.2013 tarihli ve 2013/MK-346 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Beltur Turizm Taş. Otom. Gıda Ürün. Temizlik Hiz. İletişim San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hususunda 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine…” karar verilmiştir.

Davacı Beltur Turizm Taş. Otom. Gıda Ürün. Temizlik Hiz. İletişim San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 19.06.2019 tarihli E:2014/1217, K: 2019/2148 sayılı kararında “Uyuşmazlıkta, ihaleyi yapan idarece asgari işçilik maliyetinin Kamu İhale Kurumu’nun işçilik hesaplama modülü kullanılarak hesaplandığı, davacının aşırı düşük teklif açıklamasının da bu duruma göre kabul edildiği, dava dışı istekli tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine davalı idare tarafından, bir başka uyuşmazlığa ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 03/12/2012 tarih ve M-20518196 sayılı yazısında yer alan “…yuvarlamanın her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması, öte yandan, Kurumumuza ödenecek sigorta prim tahakkuku oluşturulurken, belirlenen prime esas kazanç tutarı üzerinden, gerek işveren gerekse sigortalı hisseleri 5510 sayılı Kanunun 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması gerektiği... ” şeklindeki görüşe istinaden asgari işçilik maliyetinin yeniden hesaplanması sonucunda davacının değerlendirme dışı bırakıldığı, uyuşmazlığın, asgari işçilik maliyetinin belirlenmesinde elle yapılan hesaplama ile Kamu İhale Kurumu (KİK) işçilik hesaplama modülüyle yapılan hesaplamada farklı aşamalarda yuvarlama yapılması nedeniyle ortaya çıkan farklı sonuçlardan kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

İhale konusu işin yapılabilmesinin en alt sınır bedelini ifade eden asgari işçilik maliyetine ilişkin yalnızca yuvarlamanın yapıldığı aşamaya ilişkin olarak ortaya çıkan bu sorunun çözümünde; hem aşırı düşük teklif sorgulamasında olabilecek en alt sınırın belirlenmesi, hem de genel olarak yetkili olan Kurum tarafından ihale tarihinde geçerli hesaplama şeklinin esas alınması hususları dikkate alınmalıdır. Kamu İhale Kurumu’nun, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihaleler konusunda düzenleme ve denetleme yetkisi ile donatılmış bir kurum olması ve idarelerin ihale yaparken Kamu İhale Kurulu tarafından alınan kararlara ve yapılan düzenlemelere uygun hareket etmek durumunda bulunması karşısında, ihale tarihinde KİK işçilik hesaplama modülü esas alınarak belirlenen asgari işçilik maliyetinin, istekliler tarafından teklif edilmesi gereken minimum bedel olarak kabul edilmesi gereklidir.

Bu durumda, ihaleyi yapan idarece işçilik hesaplama modülü kullanılarak asgari işçilik maliyetinin belirlendiği ihalede, aynı yöntem izlenerek davacı tarafından sunulan teklifin asgari işçilik maliyetini karşıladığı açık olduğundan, dava konusu Kurul kararının davacının değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmında hukuka uygunluk, davanın reddi yolunda verilen temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır…” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 19.03.2014 tarihli ve 2014/MK-112 sayılı kararının iptaline,

2- Kamu İhale Kurulunun 27.12.2012 tarihli ve 2012/UY.II-5042 sayılı kararının, Beltur Turizm Taş. Otom. Gıda Ürün. Temizlik Hiz. İletişim San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile ilgili kısmının iptaline,

3- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Beltur Turizm Taş. Otom. Gıda Ürün. Temizlik Hiz. İletişim San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. yönünden, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

sınır değer R katsayısı kurumca belirlenir

İHALEDE SUNULAN YILSONU BİLANÇOSU VEYA GELİR TABLOLARININ İSTENİLEN ASGARİ ORANLARI KARŞILAMAMASI

İHALEDE SUNULAN YILSONU BİLANÇOSU VEYA EŞ DEĞER BELGELERİ İLE GELİR TABLOLARININ YETERLİK KRİTERİ OLARAK İSTENİLEN ASGARİ ORANLARI KARŞILAMAMASI DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMA SEBEBİDİR.

Bize ulaşın