Basın duyuruları
xxxx
Home / AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMA / Yapım İşi İhalesi Aşırı Düşük Teklif Açıklaması – Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifiyle Açıklama

Yapım İşi İhalesi Aşırı Düşük Teklif Açıklaması – Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifiyle Açıklama

Karar No              : 2019/MK-258

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/226244 İhale Kayıt Numaralı “(Mersin-Gözne) Ayr – Arslanköy Yolu Km:18+107-36+107 Arasındaki ”Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü Ve Sk’lı Üstyapı İşleri Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/226244 ihale kayıt numaralı “(Mersin-Gözne) Ayr – Arslanköy Yolu Km:18+107-36+107 Arasındaki  ”Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü ve Sk’lı Üstyapı İşleri Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Feza Taahhüt Anonim Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 16.01.2019 tarihli ve 2019/UY.II-89 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Feza Taahhüt A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 07.03.2019 tarihli E:2019/134, K:2019/427 sayılı kararında yer verilen gerekçelerle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı Feza Taahhüt A.Ş.nin Ankara 2. İdare Mahkemesinin 07.03.2019 tarihli E:2019/134, K:2019/427 sayılı kararına ilişkin temyiz istemi neticesinde Danıştay Onüçüncü Dairesinin 08.05.2019 tarihli E:2019/1239, K:2019/1590 sayılı kararında “…Tebliğ’in 45. Maddesinde isteklilerin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunacakları analizlere dayanak teşkil eden belgeler olarak “üçüncü kişilerden fiyat teklifleri”nin ayılmış olması karşısında Tebliğe uygun açıklama yaptığı anlaşılan davacı şirketin başvurusunun iş makinelerinin edinim bedellerinin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınarak açıklanamayacağından bahisle reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ve Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 16.01.2019 tarihli ve 2019/UY.II-89 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İnşaat İkmal (Yapım) İhalelerinde İsteklilerin Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında İş Kalemleri İçerisinde Yer Alan Analiz Girdileri İçin Üçüncü Kişilerden Fiyat Teklifi Alarak Tevsik Edilebilmesi

Karar No              : 2020/MK-22 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/393626 İhale Kayıt Numaralı “Kozan-Feke-Saimbeyli-Tufanbeyli 6Blhdyolu Km:7+750 – …

Call Now ButtonBize ulaşın