xxxx
Home / YAPIM İHALESİ / Bilanço Ve Gelir Tablosunun Şartnamede Yer Alan Yeterlik Kriterlerini Karşılamadığı İddiası

Bilanço Ve Gelir Tablosunun Şartnamede Yer Alan Yeterlik Kriterlerini Karşılamadığı İddiası

Karar No              : 2022/UY.I-969

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/340071 İhale Kayıt Numaralı “Pat Sahası Bakım ve Onarımı Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) tarafından 11.05.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Pat Sahası Bakım ve Onarımı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Karen İnşaat Taahhüt Ticaret Nakl. Gıda ve Bilg. Ltd. Şti.nin 03.06.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.06.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 16.06.2022 tarih ve 28313 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.06.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/633-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) Sunulan bilanço bilgilerinin İdari Şartname’de istenilen yeterlik kriterlerini karşılamadığı, özellikle kısa vadeli borçların uzun vadeli olarak gösterilerek rasyolar hesaplanırken mevzuata aykırı olarak yuvarlama yapıldığı, yasal süresi içerisinde verilmiş olan son beyannameye göre yapılmış olması gerekirken düzeltilmiş beyannamelere göre hesaplama yapıldığı, Merkez Bankası’ndan sorgulandığında söz konusu şirketlerin kısa vadeli banka borçlarının bilançoda gösterilenden daha fazla olduğu ve kısa vadeli banka borçları değerlendirilirken tüm mali borçların hesaplamaya alınmadığı, ayrıca gelir tablolarının mevzuata uygun şekilde sunulmadığı, faturaların danışmanlık işinden elde edilmiş faturalar olarak sunulduğu,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinde “…h)(Ek: RG/7/6/2014-29023, geçerlilik: 1/2/2014) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),..” hükmü,

“İş hacmine ilişkin belge tutarlarının güncellemesi” başlıklı 37. maddesinde “(1) İş hacmine ilişkin belge tutarları aşağıdaki şekilde güncellenir:

a) Yıllık toplam ciro, gelirin elde edildiği yılın Haziran ayına ait (Değişik: RG-7/6/2014-29023, geçerlilik: 1/2/2014) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

b) (Değişik ibare: 13/06/2019-30800 RG/ 3. md., yürürlük: 23/06/2019) Yapım işleri ciro tutarı, fatura tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait (Değişik: RG-7/6/2014-29023, geçerlilik: 1/2/2014) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.” hükmü,

İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:” başlıklı 7.4. maddesinde “7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y) sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

7.4.3. İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin toplam cirosunun teklif ettiği bedelin % 25’inden, yapım işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır…” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından 2021 yılına ait bilanço bilgileri ve bilanço bilgileri tablosunun sunulduğu, söz konusu bilançoda cari oranın 1,45, özkaynak oranının 0,38, kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara oranının 0,33 olduğu görülmüş olup, bilançoya ilişkin verilerin İdari Şartname’de yer alan yeterlik kriterlerini karşıladığı tespit edilmiştir. Ayrıca idare tarafından EKAP üzerinden söz konusu isteklinin sunmuş olduğu bilançoya ilişkin sorgulama yapılmış olduğu görülmüştür.

Anılan istekli tarafından 2021 yılına ait gelir tablosunun sunulduğu, ayrıca idare tarafından söz konusu istekliye ait gelir tablosuna ilişkin EKAP üzerinden sorgulama yapıldığı görülmüş olup, söz konusu istekliye ait toplam cironun güncellenmesi sonucunda İdari Şartname’deki yeterlik kriteri olan teklif bedelinin %25’ini karşıladığı tespit edilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve yapılan tespitler neticesinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından 2021 yılına ait bilanço bilgileri, bilanço bilgileri tablosunun ve 2021 yılına ait gelir tablosunun sunulduğu ve idare tarafından EKAP üzerinden söz konusu isteklinin sunmuş olduğu bilançoya ilişkin sorgulama yapıldığı, söz konusu bilanço ve gelir tablosunun İdari Şartname’de yer alan yeterlik kriterlerini karşıladığı tespit edildiğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Check Also

yaklaşık maliyet hesabı

Ekonomik Ve Mali Yeterlik Kriteri – İş Hacmini Gösteren Toplam Ciro – İhale Danışmanlığı

Karar No              : 2019/MK-269 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2011/115415 İhale Kayıt Numaralı “Gördes-Köprübaşı Yolu ( Km: …

Bize ulaşın