xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Daire Başkanlığı Mal Alımları Şube Müdürlüğü tarafından 20.07.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Aydınlatma Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak İbrahim Fevzi Karadeniz’in 14.07.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.07.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.07.2016 tarih ve 41122 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.07.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 29.06.2022 tarihli ve 2022/MK-210 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/1690-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye konu aydınlatma malzemelerinin teknik tanımları, çizimleri, ölçülerinin tek bir markayı işaret ettiği, ihalede her bir kısım için tek bir markaya yönlendirici unsurlar olduğu ve bu hususun ihalede rekabeti önleyici bir unsur oluşturduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İhale süreci içerisinde başvuru konusu ihaleye ilişkin alınan 03/08/2016 tarih ve 2016/UM.III-1979 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verildiği,

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 09.11.2016 tarihli ve E:2016/3522, K:2016/3760 sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 20.04.2022 tarih ve E:2017/285, K:2022/1759 sayılı kararı üzerine alınan 29.06.2022 tarihli ve 2022/MK-210 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 03/08/2016 tarih ve 2016/UM.III-1979 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine,” karar verildiği anlaşılmıştır.

Bu kapsamda yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

Anılan Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “…İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik  düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü yer almaktadır.

İhale konu işe ait İdari Şartname’nin  “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: Aydınlatma Malzemesi Alımı

b) Varsa kodu: 42-2/61

c) Miktarı ve türü:

Aydınlatma Malzemesi Alımı

(6 İş Kalemi)

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: İzmir Büyükşehir Belediyesi Uzundere Merkez Ambarı 3962/30 Sok. No:155 Uzundere/İZMİR

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Led Aydınlatma Armatürü, Tip.1, Max. 80W” başlıklı 1’inci maddesinde “…1.9. Armatürde her bir modülde 16 adet yüksek güçlü led bulunacak şekilde, 3 modüllü olacaktır. Her modül bağımsız olarak değiştirilebilir özellikte olacaktır. Bu Led Modüllerden herhangi biri arıza yaptığında diğerleri çalışmaya devam edecektir.

13. Armatür aydınlatma verimi (Etkinlik Faktörü) Watt başına 100 Lümen’den az olmamalıdır.

14. Armatür toplam aydınlatma akışı, en az 8260 Lümen olmalıdır. …” düzenlemesi,

düzenlemesi yer almaktadır.

İhale dokümanında yer alan düzenlemelerden, itirazen şikayet başvurusuna konu ihaleye ilişkin işin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Daire Başkanlığı Mal Alımları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan “Aydınlatma Malzemesi Alımı” işi olduğu, şikâyete konu ihalenin 20.07.2016 tarihinde yapıldığı, söz konusu ihalede 6 adet ihale dokümanı edinildiği ve 2 istekli tarafından teklif sunulduğu, başvuru sahibi tarafından 11.07.2016 tarihinde ihale dokümanının edinildiği ancak ihaleye teklif verilmediği, 03.08.2016 tarihli ihale komisyonu kararıyla ihalenin 1’inci kısmının Ege Prestij Ltd. Şti., 2.,3., 4., 5. ve 6’ncı kısımlarının CCM Grup Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

Başvuruya konu edilen hususlara ilişkin olarak Kurum tarafından akademik bir kuruluşa yazılan 22.07.2022 tarihli ve 13474 saylı yazıyla teknik görüş talep edilmiştir.

Akademik kuruluş tarafından yazılan 08.08.2022 tarihli 285512 sayılı cevabi yazıda “…Teknik Şartname ve iddiaya ait kanıtlayıcı dokümanlar incelenmiştir. Her bir iş kalemi için, herhangi bir ürünü işaret edici olmayan genel ifadeler ve teknik istekler dışında kalan maddelerden elde edilen veriler şu şekildedir:

Led Aydınlatma Armatürü Tip.1

– Şartname’de yer alan “Armatürde her bir modülde 16 adet yüksek güçlü led bulunacak şekilde, 3 modüllü olacaktır.” ibaresine karşılık GEVVİS GW 87606 URBAN [03] modelinde 2 modül bulunmaktadır.

– Şartaneme’de istenilen 8260 lümen değerine karşılık ilgili model 5890 lümen değerine sahiptir. (“Etkinlik faktörü watt başına 100 lümenden az olmamalı” şartını sağlıyor olsa da “Toplam aydınlatma akışı, en az 8260 lümen olmalıdır” şartını sağlamamaktadır.)

Ölçüler ve aydınlatma eğrisi ile ilgili veriler ismi anılan model ile uyumlu olmakla birlikte bu armatür modeli, Şartname’nin bazı maddelerini karşılamamaktadır.

Led Aydınlatma Armatürü Tip.2

– Led Aydınlatma Armatürü Tip.2’ye ait armatür ölçüleri (madde 2.5/2.7), aydınlatma verileri (madde 2.17/2.18/2.19], rüzgâr yükü değeri (madde 2.21) TRILUX LUMEGA 700 modeli ile çok fazla benzerlik ve uyumluluk göstermektedir. Şartnamede’ki veriler adı geçen modelden alınmış izlenimi vermektedir.

Led Aydınlatma Armatürü Tip.3

– Led Aydınlatma Armatürü Tip.3’e ait armatür ölçüleri (madde 3.2) ve aydınlatma verileri (madde 3.8/3.10/3.11/3.13) TR1LUX 983 modeli ile çok fazla benzerlik ve uyumluluk göstermektedir. Şartnamedeki veriler adı geçen modelden alınmış izlenimi vermektedir.

Led Aydınlatma Armatürü Tip.4-1

– Led Aydınlatma Armatürü Tip,4-1’e ait armatür ölçüleri (madde 4.3) ve aydınlatma verileri (madde 4.14/4.15/4.17) TRILUX 931 modeli ile çok fazla benzerlik ve uyumluluk göstermektedir. Şartnamede’ki veriler adı geçen modelden alınmış izlenimi vermektedir. Toplam aydınlatma akışı için istenilen 5100 lümen değerine karşılık TR1LUX 931 serisi tüm modeller 3500-4600 lümen arasında değere sahiptir.

Led Aydınlatma Armatürü Tİp.4-2

– Led Aydınlatma Armatürü Tip.4-2’ye ait armatür ölçüleri (madde 5.3) ve aydınlatma verileri (madde 5.14/5.15/5.17/5.23) TRILUX 930 modeli ile çok fazla benzerlik ve uyumluluk göstermektedir. Şartnamede’ki veriler adı geçen modelden alınmış izlenimi vermektedir.

Bollard Tipi Aydınlatma Armatürü

– Bollard Tipi Aydınlatma Armatürü’ne ait armatür ölçüleri (madde 6.3) TRILUX 883 serisi modeli ile çok fazla benzerlik ve uyumluluk göstermektedir. Bunun dışındaki verilerde ilgili modele işaret edecek bilgi görülmemiştir.

Dış ortam aydınlatması için kullanılacak armatürler için çok önemli bir kriter olmadığı kabul edilebilecek armatür ölçülerindeki aşırı benzerlik ve başta akım değerleri olmak üzere aydınlatma verilerinin adı geçen modeller ile aşırı uyumlu olması ve kullanılan bazı şekillerin, ilgili modellerin kataloğundaki şekillere olan benzerliği sebebiyle; Şartname’nin hazırlanması esnasında verilerin bu modellerden alındığı izlenimi edinilmiştir.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Yukarıda yer verilen teknik görüş değerlendirmesinde, Teknik Şartname düzenlemelerinin başvuru sahibi tarafından iddia edilen marka ve model ürünleri işaret ettiğine ilişkin kesin bir kanaatte bulunulmadığı, aydınlatma armatürlerinin şekil ve ölçülerinin ilgili marka ve modellerle benzerliğinin bulunduğu ve Şartname’deki verilerin adı geçen ilgili modellerden alınmış izlenimi verdiği ifade edilmekle birlikte söz konusu kriterlerin aydınlatma armatürleri için çok önemli bir kriter olmadığının da görüş yazısının değerlendirme kısmında belirtildiği hususları bir arada değerlendirildiğinde Teknik Şartname düzenlemelerinin (dilekçe ekinde katalogları sunulan) ilgili marka ve model ürünleri işaret ettiğine ilişkin kesin bir kanaat ve sonucun teknik görüşte bildirilmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın