xxxx
Home / İhale Danışmanı / Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranının Şartnamede İstenen Kriteri Karşılamadığı İddiası

Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranının Şartnamede İstenen Kriteri Karşılamadığı İddiası

Karar No              : 2022/UY.I-1145

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/597447 İhale Kayıt Numaralı “Avrupa Bölgesi Kayıp-Kaçak ve Basınç Yönetimi Projesi-II” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 26.07.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Avrupa Bölgesi Kayıp-Kaçak ve Basınç Yönetimi Projesi-II” ihalesine ilişkin olarak Halıcı Elektrnk. ve Telekmnksyn. San. Tic. Ltd. Şti. – İstanbul Uyg. Gaz ve Enrj. Teknlj. Arştrm. Müh. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının 19.08.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.08.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 01.09.2022 tarih ve 47207 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan bila tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/926 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin, sermaye piyasası araçları borsada işlem gören bir işletme olduğu, dolayısıyla bahse konu isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmesi gereken bilanço oranlarının, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yayımlaması zorunlu olan finansal tablolarda belirtilen bilanço oranları olduğu, söz konusu finansal tablolar üzerinden hesaplanan kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının ise İdari Şartname’de istenen kriteri karşılamadığı,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Ticaret Şirketleri” başlıklı İkinci Kitap’ının “Anonim Şirket” başlıklı 4’üncü kısmının “Denetleme” bölümünde yer alan 397’nci maddede “Dördüncü fıkra uyarınca denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir.

(4) 398 inci madde kapsamında denetime tabi olacak şirketler Cumhurbaşkanınca belirlenir…” hükmü,

Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde “(1) Sermaye piyasası araçları, bu araçların ihracı, ihraççılar, halka arz edenler, sermaye piyasası faaliyetleri, sermaye piyasası kurumları, borsalar ile sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü diğer teşkilatlanmış piyasalar, piyasa işleticileri, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, merkezî takas kuruluşları, merkezî saklama kuruluşları, Merkezî Kayıt Kuruluşu ve Sermaye Piyasası Kurulu bu Kanun hükümlerine tabidir…” hükmü,

Söz konusu Kanun’un “Kısaltmalar ve tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “(1) Bu Kanunun uygulanmasında;

e) Halka açık ortaklık: Kitle fonlaması platformları aracılığıyla para toplayanlar hariç olmak üzere, payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıkları,

f) Halka arz: Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan yapılan genel bir çağrıyı ve bu çağrı devamında gerçekleştirilen satışı,

g) Halka arz eden: Sahip olduğu sermaye piyasası araçlarını halka arz etmek üzere Kurula başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişileri,

ğ) İhraç: Sermaye piyasası araçlarının ihraççılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satışını,

h) İhraççı: Kitle fonlaması platformları aracılığıyla para toplayanlar hariç olmak üzere, sermaye piyasası araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Kurula başvuruda bulunan veya sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişileri ve bu Kanuna tabi yatırım fonlarını,

k) Kamuyu Aydınlatma Platformu: Mevzuat uyarınca kamuya açıklanması gerekli olan

bilgilerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemi,

o) Menkul kıymetler: Para, çek, poliçe ve bono hariç olmak üzere;

1) Paylar, pay benzeri diğer kıymetler ile söz konusu paylara ilişkin depo sertifikalarını,

2) Borçlanma araçları veya menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma

araçları ile söz konusu kıymetlere ilişkin depo sertifikalarını,

ş) Sermaye piyasası araçları: Menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dâhil olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını,

ifade eder.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Finansal raporlama ve bağımsız denetim” başlıklı 14’üncü maddesinde “(1) İhraççı, kamuya açıklanacak veya gerektiğinde Kurulca istenecek finansal tablo ve raporları, şekil ve içerik bakımından Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Kurulca belirlenen düzenlemelere uygun olarak, zamanında, tam ve doğru bir şekilde hazırlamak ve ibraz etmek zorundadır.

(3) İhraççılar düzenleyecekleri finansal tablo ve raporlardan Türkiye Muhasebe Standartları kapsamında Kurulca belirlenenleri, bu Kanun uyarınca listeye alınan bağımsız denetim kuruluşlarına, Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde bilgilerin gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtması ilkesine uygunluğu bakımından inceleterek bir bağımsız denetim raporu almak zorundadırlar.

(5) Kurulca düzenlenmesi istenilen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetime tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.” hükmü,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

a) Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;

2) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,

3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili cirosunu gösteren belgeler…” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi,

sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur…” hükmü,

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nin (II-14.1) “Tanımlar ve kısaltmalar” başlıklı 4’üncü maddesinde “(1) Bu Tebliğde geçen;

b) Finansal raporlar: Finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporları ve sorumluluk beyanlarından oluşan raporları,

c) Finansal tablolar: Dipnotlarıyla birlikte finansal durum tablosu, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunu,

d) İşletme: Yatırım fonları ile konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları dışında kalan ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarını,

j) TMS/TFRS: KGK tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları,

ifade eder.” açıklaması,

Bahse konu Tebliğ’in “Finansal tabloların hazırlanmasında esas alınacak standartlar” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) İşletmeler, finansal tablolarının hazırlanmasında KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS’yi esas alırlar…” açıklaması,

Anılan Tebliğ’in “Yıllık finansal raporların bildiriminde süreler” başlıklı 10’uncu maddesinde “(1) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören işletmeler, yıllık finansal raporlarıyla bunlara ilişkin Kurulun bağımsız denetim düzenlemelerinde öngörülen bağımsız denetim raporlarını;

a) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunmadığı durumlarda, hesap

dönemlerinin bitimini izleyen 60 gün,

b) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu durumlarda, hesap

dönemlerinin bitimini izleyen 70 gün içinde 12 ve 12/A maddelerinde belirlenen usullere uygun olarak bildirir.

(2) Halka açık ortaklıklar, yıllık finansal raporlarıyla bunlara ilişkin Kurulun bağımsız denetim düzenlemelerinde öngörülen bağımsız denetim raporlarını, söz konusu finansal raporların görüşüleceği genel kurul tarihinden en az 3 hafta önce, bunların dışında kalan diğer işletmeler ise TTK’nın 437 nci maddesinde belirlenen süreye uymak suretiyle 12 ve 12/A maddelerinde belirlenen usullere uygun olarak bildirir. Ancak her halükarda, yıllık finansal raporlar ilgili hesap döneminin bitimini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar bildirilir.” açıklaması,

Söz konusu Tebliğ’in “Finansal raporların bildirimi ve kamuya açıklanması” başlıklı 12’nci maddesinde “(1) Aşağıdaki işletmeler, finansal raporlarını kamuya açıklanmak üzere KAP’a bildirir.

a) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören işletmeler…” açıklaması,

Aynı Tebliğ’in “Finansal raporların bildiriminde usul” başlıklı 12/A maddesinde “(1) Bu Tebliğ kapsamında KAP’a veya Kurula yapılacak finansal rapor bildirimlerinin;

a) Bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlar için, bağımsız denetim raporuyla birlikte, bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili kişinin imzasını taşıyan bir yazı ekinde işletmeye ulaştığı ve aynı gün finansal raporların kabulüne ve bildirimine dair yönetim kurulu kararının alındığı,

tarihi izleyen ilk iş günü sonuna kadar yapılması gerekir…” açıklaması,

Bahse konu Tebliğ’in “Finansal raporların internet sitesinde ilanı” başlıklı 14’üncü maddesinde “(1) Finansal raporlarını kamuya açıklanmak üzere KAP’a bildiren işletmeler, yıllık ve ara dönem finansal raporlarını, finansal rapor kullanıcıları tarafından kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde, kamuya açıklandıktan sonra kendilerine ait internet sitelerinde ilan etmek zorundadır. Bu bilgilerin söz konusu internet sitelerinde en az 5 yıl süreyle kamuya açık tutulması zorunludur…” açıklaması,

Anılan Tebliğ’in “Diğer mevzuat uyarınca hazırlanan finansal tablolar” başlıklı 17’nci maddesinde “(1) İşletmelerin Vergi Mevzuatı gibi diğer mevzuatta öngörülen finansal tabloları hazırlamaları mümkündür. Ancak Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca kamuya açıklanacak finansal tabloların, bu Tebliğdeki esaslara uygun olarak hazırlanması zorunludur…” açıklaması,

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’in (Seri: X, No:22) “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “(1) Bu Tebliğde geçen;

b) Bağımsız denetim: İşletmelerin kamuya açıklanacak veya Kurulca istenecek yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi

ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını,

c) Bağımsız denetim kuruluşu: Bu Tebliğde belirtilen şartları taşıyan ve Kanun uyarınca sermaye piyasasında bağımsız denetimle yetkilendirilen kuruluşları,

g) İşletme: İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görenler dahil, ortaklıklar ve sermaye piyasası kurumları ile Kurulun finansal raporlama standartlarına ilişkin düzenlemeleri kapsamında konsolidasyona dahil edilen işletmeler ile bağlı ortaklık, müşterek yönetime tabi teşebbüs ve iştirak niteliğindeki diğer işletmeleri,

j) Ortaklık: Kanunda tanımlanan ihraççıları ve halka açık anonim ortaklıkları,

ifade eder.” açıklaması,

Söz konusu Tebliğ’in “Bağımsız denetime ve incelemeye (sınırlı bağımsız denetime) tabi işletmeler” başlıklı 5’inci maddesinde “13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen işletmeler ve yatırım fonları ile konut ve varlık finansmanı fonları yıllık finansal raporlarını bağımsız denetime tabi tutmak zorundadırlar…” açıklaması,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Bilanço ve eşdeğer belgeler ile iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 10’uncu maddesinde “10.1. Bilanço ve eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yayımlanması zorunlu yıl sonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin yoksa bunlara eşdeğer belgelerin sunulması gereklidir.

10.1.1. Aday veya isteklilerin ilgili mevzuatı gereğince bilançolarını yayımlatmaları zorunlu ise başvuru veya tekliflerinde bilançolarını veya bilançonun ilgili uygulama yönetmeliğinin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı maddesinde düzenlenen yeterlik kriterlerinin sağlandığını gösteren bölümlerini sunmaları zorunludur.

10.1.2. İlgili mevzuatı gereğince bilançolarını yayımlatma zorunluluğu bulunmayan aday ve istekliler, eşdeğer belge kapsamında; bilançolarını veya bilançonun yukarıda belirtilen bölümlerini sunabilecekleri gibi, bunların yerine bilançoda aranan kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi de sunabileceklerdir. Bu belgeler dışında, bilançoda aranan kriterlerin sağlandığını göstermek üzere sunulan hiçbir belge, eşdeğer belge olarak kabul edilmeyecektir…” açıklaması,

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) 11: Konsolide Finansal Tablolar’ın “Amaç” bölümünde “1. Bu TFRS’nin amacı, bir işletme bir veya daha fazla işletmeyi kontrol ettiğinde düzenlenecek olan konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ve sunumuna ilişkin finansal raporlama ilkelerini belirlemektir.

Amacın Karşılanması

  1. 1 inci paragrafta belirtilen amacın karşılanması amacıyla; bu TFRS:

(a) Bir veya daha fazla işletmeyi (bağlı ortaklıkları) kontrol eden bir işletmenin (ana ortaklığın) konsolide finansal tablolar hazırlamasını zorunlu kılmaktadır…” ifadeleri,

“Kapsam” bölümünde “4. Ana ortaklık niteliğindeki bir işletme konsolide finansal tablolar sunmak zorundadır…” ifadeleri,

TFSR 11’in eki EK A’da “Tanımlanan terimler

Konsolide finansal tablolar: Ana ortaklığın ve onun bağlı ortaklıklarının varlıklarının, borçlarının, özkaynaklarının, gelirlerinin, giderlerinin ve nakit akışlarının tek bir işletmeninki gibi sunulduğu, bir gruba ait finansal tablolardır.

Grup: Bir ana ortaklık ve onun bağlı ortaklıklarıdır.

Ana ortaklık: Bir veya daha fazla işletmeyi kontrol eden bir işletmedir.

Bağlı ortaklık: Başka bir işletme tarafından kontrol edilen bir işletmedir…” ifadeleri,

26.05.2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 26.03.2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’ın “Bağımsız denetime tabi şirketler” başlıklı 3’üncü maddesinde “Aşağıda belirtilen şirketler, 6102 sayılı Kanun ile 26.09.2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir:

a) Herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın ekli (I) sayılı listede belirtilen şirketler…” ifadeleri,

Aynı Karar’ın eki (I) sayılı listede ise “1) 6362 sayılı Kanun uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

ı) Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya işlem görmeleri amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan izahname veya ihraç belgesi bulunan anonim şirketler…” ifadeleri,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur…

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur…” düzenlemesi,

hale üzerinde bırakılan istekli tarafından EKAP üzerinden kaydedilen Yeterlik Bilgileri Tablosunun “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” kısmına ait “Bilanço Bilgileri (Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar)” sütununda 2021 yılına ait cari oranın 2,183055; Öz kaynak oranının 0,267306; kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,001445 olduğunun beyan edildiği görülmüştür.

Kamu Aydınlatma Platformu’nun internet adresi üzerinden yapılan inceleme neticesinde; Kontrolmatik Teknlj. Enrj. ve Müh. A.Ş.ye ilişkin olarak düzenlenen sayfada, şirketin dahil olduğu endekslerin; BIST 100-30 / BIST YILDIZ / BIST HİZMETLER / BIST 100 / BIST TÜM / BIST KATILIM 50 / BIST İSTANBUL / BIST KATILIM 100 / BIST HALKA ARZ / BIST KATILIM TUM; şirketin sermaye piyasası aracının işlem gördüğü pazarın Yıldız Pazar olduğunun ifade edildiği görülmüştür.

Kontrolmatik Teknlj. Enrj. ve Müh. A.Ş.ye ilişkin olarak bağımsız denetim kuruluşunca düzenlenen “01.01–31.12.2021 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetçi Raporu”nda ise konsolide finansal durum tablolarına (bilanço), konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablolarına yer verildiği, bahse konu raporda ayrıca “Şirketin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulunca 24 Eylül 2020 tarihinde onaylanmış ve şirket 19 Ekim 2020 tarihinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır.

Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. (Pomega): 08.12.2021 tarihinde kurulmuş olup…31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla çalışan personeli bulunmamaktadır.

Progresiva Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş. (Progresiva): 17.12.2021 tarihinde kurulmuş olup…31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla çalışan personeli bulunmamaktadır.

Konsolidasyon Esasları

Konsolide finansal tablolar, ana ortalık olan Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ile % 60 paylarına sahip olduğu 6 adet bağlı ortaklığının ve % 100 paylarına sahip olduğu 2 adet bağlı ortaklığının finansal tablolarını içermektedir. Konsolidasyon kapsamı içinde yer alan şirketlerin finansal tabloları, konsolide finansal tabloların yayınlanma tarihi itibariyle ve yeknesak muhasebe ilke ve uygulamaları gözetilerek TFRS’ye uygun olarak hazırlanmıştır.

Not 4 – Diğer İşletmelerdeki Paylar

Grup, Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Skysens Tek. A.Ş. İş Ortaklığına (IOT) 04.09.2018 tarihinde (kuruluşunda) % 50 oranında iştirak etmiştir.

Grup ayrıca, Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Skysens Tek. A.Ş. İş Ortaklığına (SAY) 10.10.2018 tarihinde (kuruluşunda) % 50 oranında iştirak etmiştir.

Grup ayrıca, Plan S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş.’ne 06.07.2021 tarihinde (kuruluşunda) % 25 oranında iştirak etmiştir…” ifadelerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen inceleme konusu ihalede istekliler tarafından, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgelerine dayanılarak hesaplanan cari oranın, öz kaynak oranının ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesinin zorunlu olduğu, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması gerektiği, anılan kriteri bir önceki yılda sağlayamayanların, son üç yıla ait bilanço bilgilerini beyan edebileceği, bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterinin sağlanıp sağlanmadığına bakılması gerektiği anlaşılmaktadır.

İhale dokümanının eki olan “KİK015.5B/EKAP-Y” numaralı Yeterlik Bilgileri Tablosu Standart Formunda istekliler tarafından bilanço bilgilerinin ve bilanço bilgileri için esas alınan yılların beyan edilmesi için ilgili satırların açıldığı, bahse konu satırda “…İdari Şartname’de yer alan düzenlemeler çerçevesinde, bilanço veya eşdeğer belgelere dayanılarak hesaplanan ilgili oranlar beyan edilecektir.” açıklamasının yer aldığı, bu bağlamda istekliler tarafından teklif verme aşamasında; mevzuatta ve ihale dokümanında belirtilen belgeler dayanak alınmak suretiyle bilanço oranlarının beyan edilmesinin gerektiği anlaşılmakta olup bu noktada istekliler tarafından dayanak alınabilecek belgelerin hangileri olduğunun tespiti gerekmektedir:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesi ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35’inci maddesinde; isteklilerden bilanço ve eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde; söz konusu belgeler kapsamında, isteklilerin ilgili mevzuatı uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosunun, bu bilançonun gerekli bölümlerinin ve ilgili mevzuatı uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosu yoksa bu belgelere eşdeğer belgelerin sunulmasının isteneceği hüküm altına alınmıştır. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 10.1’inci maddesinde de bilanço ve eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde istekliler tarafından, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yayımlanması zorunlu yıl sonu bilançosunun veya bu bilançonun gerekli görülen bölümlerinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosu yoksa da bunlara eşdeğer belgelerin sunulması gerektiği hususu açıklanmış olup, aynı Tebliğ’in 10.1.2’nci maddesinden, ilgili mevzuatı gereğince bilançolarını yayımlatma zorunluluğu bulunmayan isteklilerin eşdeğer belge kapsamında; bilançolarını veya bilançolarının gerekli bölümlerini ya da bilançoda aranan kriterlerin sağlandığını göstermek üzere standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunabilecekleri anlaşılmaktadır. Bu bağlamda ilgili mevzuatı gereği bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler tarafından, yayımlanması zorunlu olan bilançolarının veya bu bilançoların gerekli bölümlerinin sunulması/beyan edilmesi gerektiği açıktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin “ilgili mevzuatı gereği bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olup olmadığı” hususunun incelenmesi neticesinde aşağıdaki değerlendirmelere ulaşılmıştır:

Sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve 26.03.2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’da yer alan hüküm, açıklama ve ifadelerden; sermaye piyasası araçlarının, bu araçların ihracının, ihraççıların ve sermaye piyasası faaliyetlerinin Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi olduğu; kitle fonlaması platformları aracılığıyla para toplayanlar hariç olmak üzere, sermaye piyasası araçlarını halka arz ederek veya halka arz etmeksizin satışa çıkaran tüzel kişilerin “ihraççı” kavramının tanımı kapsamında yer aldığı, ihraççılar tarafından finansal raporların, şekil ve içerik bakımından Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak, zamanında, tam ve doğru bir şekilde hazırlanmasının zorunlu olduğu, sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören ihraççıların finansal raporlarını kamuya açıklanmak üzere Kamu Aydınlatma Platformu’na bildirmeleri, ayrıca yıllık finansal raporlarını, finansal rapor kullanıcıları tarafından kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde, kamuya açıklandıktan sonra, kendilerine ait internet sitelerinde ilan etmeleri gerektiği, bahsi geçen finansal raporların; finansal tablolardan, yönetim kurulu faaliyet raporlarından ve sorumluluk beyanlarından oluştuğu; finansal tabloların ise; dipnotlarıyla birlikte finansal durum tablosunu (bilanço), kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunu, nakit akış tablosunu ve öz kaynak değişim tablosunu kapsadığı; finansal tablolarının hazırlanmasında KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS’nin (Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları) esas alınması gerektiği; bir veya daha fazla işletmeyi kontrol eden işletmelerin yani ana ortaklıkların; bu grubun varlıklarının, borçlarının, öz kaynaklarının, gelirlerinin, giderlerinin ve nakit akışlarının belirli kurallar çerçevesinde bir araya getirilerek tek bir işletmeninki gibi sunulduğu konsolide finansal tablolar hazırlamasının zorunlu olduğu; ihraççıların vergi mevzuatı gibi diğer mevzuatlarda öngörülen finansal tabloları hazırlamalarının mümkün olmasıyla birlikte sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanacak finansal tabloların sermaye piyasası mevzuatı esaslarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar olması gerektiği; ayrıca ihraççıların finansal raporlarını bağımsız denetim kuruluşlarına inceleterek bağımsız denetim raporu almalarının zorunlu olduğu, bağımsız denetime tabi olunması durumunda ise bağımsız denetim raporunun kamuya duyurulması gerektiği; sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketlerin bağımsız denetime tabi olduğu anlaşılmaktadır.

Hülasa; sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören ihraççıların TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan yıllık finansal durum tablosunu (bilanço), kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunu ve bağımsız denetim raporlarını kamuya açıklanmak üzere Kamu Aydınlatma Platformu’na bildirmeleri gerektiği, ayrıca bu işletmelerin bir veya daha fazla işletmeyi kontrol eden bir işletme olmaları durumunda; finansal tabloların konsolide olarak hazırlanmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sermaye piyasası araçları borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören ihraççılar kapsamında yer aldığı ve birden fazla işletmeyi kontrol eden bir ana ortaklık olduğu; dolayısıyla sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yayımlatması zorunlu olan bilançonun da TFSR 11’de yer alan açıklama gereğince, gruba ait (ana ortaklık ve onun bağlı ortaklıkları) olan ve birden fazla şirketin birleştirilmiş mali yapısı ifade eden bilanço olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Öte yandan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinde “İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu”, ibaresi yer almakta olup, bahse konu ibarelerde isteklinin kendi “bilançosu”na işaret edildiği aşikardır. Dolayısıyla anılan Kanun hükmünün; isteklilerin kendilerine ait yayımlanması zorunlu olan bilançolarının varlığı durumunda uygulanacağı, kendilerine ait bilançonun yayımlanması zorunlu olmayan bilanço olması durumunda ise isteklilerin bilançolarını veya bilançonun gerekli bölümlerini ya da bilançoda aranan kriterlerin sağlandığını gösteren standart forma uygun belgeyi sunabilecekleri anlaşılmaktadır. Nitekim bilanço bilgilerinin isteklinin kendisine ait olması ve kendi münferit hesaplarına dayandırılması istemi ile amaçlanan, isteklinin kendisinin ihaledeki ekonomik ve mali yeterlik için belirlenen kriterleri sağlayıp sağlamadığının tespitini yapabilmektir.

Tüm bu tespit ve değerlendirmeler neticesinde; ihale üzerinde bırakılan isteklinin birden fazla işletmeyi kontrol eden bir işletme olması nedeniyle “ana ortaklık” kapsamında yer aldığı, ana ortaklık niteliğini haiz ihraççıların mevzuat uyarınca yayımlamaları gereken bilançonun TFSR 11’de yer alan açıklama gereğince gruba ait konsolide bilanço olduğu, dolayısıyla söz konusu isteklinin kendisine ait bilançosunun, yayımlatma zorunluluğu olan bilanço kapsamında yer almadığı, kamu ihale mevzuatında isteklilerden talep edilen bilançonun ise isteklinin kendi bilançosu olduğu, bu bağlamda bahse konu istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda bilanço bilgileri beyan edilirken, kendisine ait olan ve yayımlatma zorunluluğu olmayan bilançosuna ilişkin olarak; bilançosunun veya bilançosunun gerekli bölümlerini ya da bilançoda aranan kriterlerin sağlandığını gösteren standart forma uygun belgenin dayanak alınmasının gerekli ve yeterli olduğu, anılan istekli tarafından Vergi Usul Kanunu çerçevesinde hesaplanan bilanço bilgilerinin beyan edildiği, söz konusu bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile Kurum arasında yapılan entegrasyon kapsamında EKAP’a aktarıldığı, dolayısıyla EKAP üzerinden teyit ve temin edilebilen bilgiler olduğu anlaşılmış olup, bu kapsamda EKAP üzerinden yapılan inceleme neticesinde anılan istekli tarafından beyan edilen bilanço bilgileri ile EKAP’ta yer alan bilgilerin uyumlu olduğu; kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının İdari Şartname’de istenen kriteri karşıladığı görüldüğünden başvuru sahibinin anılan söz konusu hususlara yönelik iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Check Also

E-Teklif İhalelerde Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bilgi ve Belgelerin değerlendirilmesi

E-Teklif İhalelerde Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bilgi ve Belgeler Üzerinden Yeterlik Değerlendirmesi Yapılmalıdır

Karar No              : 2023/UH.I-32 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1071422 İhale Kayıt Numaralı “TCDD Eryaman Kamu Konutları-Eryaman …

Bize ulaşın