xxxx
Home / Yeterlik Bilgileri Tablosu / YAPIM İŞLERİ CİRO BEYANI İÇERİSİNDE YIL ATLAMA SORUNU VE DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKMA SORUNU

YAPIM İŞLERİ CİRO BEYANI İÇERİSİNDE YIL ATLAMA SORUNU VE DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKMA SORUNU

Karar Tarihi : 20.03.2024

Karar No : 2024/UY.I-465

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1343500 İhale Kayıt Numaralı “Uşak Banaz Baybuyan Deresi Regülatöründen

Küçükler Barajına Derivasyon İletim Hattı İnşaatı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 29.01.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Uşak Banaz Baybuyan Deresi Regülatöründen Küçükler Barajına Derivasyon İletim Hattı İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Makro-Tel İletşm. İnş. Nak. Enrj. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. – EMF Yapı Malz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 15.02.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.02.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.02.2024 tarih ve 134585 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.02.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/290 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale komisyonu tarafından “pilot ortağa ait yeterlik bilgileri tablosunda 2023 yılı fatura bilgilerinin veya 2022 yılı gelir tablosu bilgilerinin beyan edilmediği, 2023 yılına ilişkin faturanın olmaması durumunda ise yeterlik bilgileri tablosunda söz konusu yıla ait fatura tutarının ‘sıfır’ olarak beyan edilmesi gerekirken edilmediği” gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı, şöyle ki; ihale tarihinin yılın ilk dört ayı içerisinde olduğu, dolayısıyla pilot ortağa ilişkin olarak 2022 yılına ait fatura bilgilerinin beyan edilmiş olmasının yeterli olduğu iddiasına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunun veya yapım işleri cirosuna ilişkin fatura tutarının beyan edilmesi ve isteklilerin toplam ciro tutarının güncellenmiş halinin; teklif ettikleri bedelin % 25’inden, yapım işleri cirosu tutarının güncellenmiş halinin ise teklif ettikleri bedelin % 15’inden az olmaması gerektiği, anılan kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanların, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki bilgileri beyan edebilecekleri anlaşılmaktadır.

Ayrıca, kamu ihale mevzuatının; ihale tarihi yılın ilk dört ayı içerisinde olan ihalelerde; bir önceki yıla ait toplam cirosunu beyan edemeyen istekliler için iki önceki yılın; ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmesine imkân tanıdığı, bu imkânın tanınmasının temel sebebinin, yılın ilk dört ayında bir önceki yıla ait mali tabloların tekemmül etmemiş olma ihtimalinin varlığı olduğu, öte yandan; yapım işleri faturaları üzerinden hesaplanacak olan yapım işleri cirosuna ilişkin olarak bahse konu ihtimalden söz edilemeyeceği, nitekim kamu ihale mevzuatında da anılan imkânın yapım işleri cirosuna ilişkin olarak değil toplam ciroya ilişkin olarak tanındığı anlaşılmış olup bu bağlamda, 29.01.2024 tarihinde yapılan inceleme konusu ihalede istekliler tarafından iş hacminin yapım işlerine ait fatura tutarı ile tevsik edilecek olması durumunda iki önceki yılın; ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

Öte yandan; Kamu İhale Genel Tebliği’nin 36.1’inci maddesinde; istekliler tarafından iş hacmine ilişkin olarak toplam cironun beyan edilmesi durumunda, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıldan itibaren geriye doğru olan yıllara ait bilgilerin yıl atlanmadan sırasıyla beyan edilmesi gerektiği, aksi halde isteklinin toplam cirosunun, toplam ciro tutarı beyan edilmeyen yıl ile o yıldan gerideki yıllar da dahil edilmek suretiyle hesaplanmasının mümkün olmayacağı belirtilmişse de, söz konusu imkansızlığın yalnızca toplam ciro için ifade edildiği, dolayısıyla istekliler tarafından ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere son altı yıldan herhangi birine ilişkin yapım işleri cirosunun beyan edilmemesi durumunda, o yılın/yılların cirosunun sıfır olduğu kabul edilerek beyan edilen en gerideki yıla kadar olan tutarların ortalaması dikkate alınmak suretiyle değerlendirme yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.

Tüm bu tespit ve değerlendirmeler neticesinde, Makro-Tel İletşm. İnş. Nak. Enrj. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. – EMF Yapı Malz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın pilot ortağı olan Makro-Tel İletşm. İnş. Nak. Enrj. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin yeterlik bilgileri tablosunda iş hacmine ilişkin olarak yalnızca 2022 yılına ait yapım işleri faturaları üzerinden hesaplanan fatura tutarının beyan edildiği, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olan 2023 yılına ilişkin fatura tutarının ise beyan edilmediği, dolayısıyla söz konusu pilot ortağın iş hacminin; 2023 yılı yapım işleri cirosu sıfır olarak kabul edilmek suretiyle 2023 ve 2022 yıllarının ortalaması üzerinden hesaplanması gerektiği anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin “pilot ortağın yeterlik bilgileri tablosunda 2023 yılına ait fatura bilgilerinin veya 2023 ya da 2022 yılına ait gelir tablosu bilgilerinin bulunmadığı, 2023 yılına ilişkin faturanın olmaması durumunda ise yeterlik bilgileri tablosunda söz konusu yıla ait fatura tutarının ‘sıfır’ olarak beyan edilmesi gerekirken edilmediği” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Makro-Tel İletşm. İnş. Nak. Enrj. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. – EMF Yapı Malz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın pilot ortağı olan Makro-Tel İletşm. İnş. Nak. Enrj. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Özmir İnş. Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. – Teori Meknk. Müh. Enrj. Ür. Otomsyn. İnş. Altyp. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın pilot ortağı olan Özmir İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin iş hacminin yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde hesaplanması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1)Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumuna yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Bize ulaşın