xxxx
Home / Yeterlik Bilgileri Tablosu / YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU’NUN İDARİ ŞARTNAMEDE İSTENEN ÜRÜNLERE İLİŞKİN MARKA VE UBB LİSTESİ İLE DİĞER AYIRT EDİCİ BİLGİLERİ İÇERMEMESİ

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU’NUN İDARİ ŞARTNAMEDE İSTENEN ÜRÜNLERE İLİŞKİN MARKA VE UBB LİSTESİ İLE DİĞER AYIRT EDİCİ BİLGİLERİ İÇERMEMESİ

Karar Tarihi : 28.02.2024

Karar No : 2024/UH.II-354

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1165183 İhale Kayıt Numaralı “2024 Yılı 3 Ay Süreli 30 (Otuz) Kişi Dekontaminasyon ve Dezenfeksiyon Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 17.11.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2024 Yılı 3 Ay Süreli 30 (Otuz) Kişi Dekontaminasyon ve Dezenfeksiyon Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tuna-Sa İç ve Dış Ticaret Pazarlama Tem. Ltd. Şti.nin 14.12.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.12.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 22.12.2023 tarih ve 123291 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.12.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2023/1504 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) İhale üzerinde kalan isteklinin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda İdari Şartname’nin 7.5.2 ve 7.5.3’üncü maddelerine ilişkin olarak beyan ettiği belgeler ile idareye sunduğu belgelerin farklı olduğu ve kontrol edilmesi gerektiği, istekli tarafından sunulan ürünlere ilişkin orijinal kataloglar, numune teslim tutanağı, marka UBB listesi, biyosidal ruhsatların karşılaştırılması gerektiği, idareye e-mail vasıtasıyla gönderilen kataloglar ile fiziki olarak sunulan katalogların farklı ürünlere ilişkin olduğu, yine numune teslim tutanağında yer verilen ürünler ile idareye numune olarak fiziki ortamda teslim edilen ürünlerin farklı olduğu, sunulan numuneler ile ürünlere ilişkin veri fişlerinin farklı markalara ait olduğu, yine sunulan veri fişlerinin ıslak imzalı asıl belge ya da noter onaylı suret olmadığı,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Başvuru sahibinin iddialarına konu düzenlemeler incelendiğinde, İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinin ilgili kısmında, isteklilerden teklif edilecek dezenfektan maddelerinin teknik bilgilerini içeren orijinal katalogların, kullanılacak ürünlerin mikrobiyolojik analizlerinin hangi standartlarla yapıldığını gösteren liste, güvenlik veri fişleri ve analiz raporlarının ihaleden sonra idarenin belirttiği tarihler arasında orijinal veya noter onaylı suretlerinin sunulmasının istenildiği, yine İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinin ilgili kısmında ise, isteklilerden teklif ettikleri ürünlere ilişkin marka ve UBB listesini gösterir belgenin ihaleden sonra idarenin belirttiği tarihler arasında orijinal veya noter onaylı suretlerinin sunulması gerektiği, belirtilen evrakların istekliler tarafından yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmesinin istendiği görülmüştür.

İhale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun diğer belgeler kısmında, sadece İdari Şartname’nin 7.5.2 ve 7.5.3’üncü maddelerinde yer alan düzenlemelerin aktarıldığı ve ihale sonrası anılan belgelerin idareye sunulacağının ifade edildiği ancak söz konusu belgelere ilişkin marka ve model bilgisi içeren tanımlayıcı farklı bir hususa yer verilmediği, İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmesi istenen, teklif edilen ürünlere ilişkin marka ve UBB listesini gösterir belgeye ilişkin ayırt edici bir beyanın mevcut olmadığı, ilgili kısımda sadece madde metnine ve ihale sonrası anılan belgelerin idareye sunulacağı ifadesine yer verildiği anlaşılmıştır.

İdare tarafından ihale üzerinde kalan istekliye 17.11.2023 ve 229571090 sayılı iki farklı yazı gönderildiği, “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması/aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması” konulu ilk yazıda yeterlik belgelerinin ivedilikle mail yoluyla gönderilmesinin istendiği, aynı konulu ikinci yazıda ise yeterlik belgelerinin ve numunelerin 22.11.2023 günü mesai bitimine kadar satın alma birimine gönderilmesinin istendiği, ihale işlem dosyasında e-mail yoluyla gönderilen bir belgeye rastlanılmadığı, ihale işlem dosyasındaki numune ve belge teslim formuna göre ihale üzerinde kalan istekli tarafından istenilen belgelerin ve numunelerin 22.11.2023 tarihinde idareye teslim edildiği tespit edilmiştir.

Yapılan tespit ve incelemeler neticesinde; ihale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda, İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmesi istenen, ürünlere ilişkin marka ve UBB listesini gösterir beyanın olmadığı, ilgili kısımda sadece madde metnine ve ihale sonrası anılan belgelerin idareye sunulacağı ifadesine yer verildiği, yine anılan Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda teklif edilen ürünlere ilişkin İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde belirtilen bilgi ve belgelere ilişkin ayırt edici bir beyanın olmadığı, ilgili kısımda sadece düzenlemelerin aktarıldığı ve ihale sonrası anılan belgelerin idareye sunulacağının ifade edildiği, istekli tarafından sunulan teklif dosyasında marka ve model belirlemesi yapılmadığından, başvuru sahibinin iddiası doğrultusunda ihale sürecinde sunulan bilgi ve belgelere ilişkin olarak karşılaştırma yapılmasının mümkün olmadığı, ihale işlem dosyasında isteklinin e-mail yoluyla gönderdiği herhangi bir bilgi ve belge görülmediği sonuç olarak ihale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda, İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmesi istenen, teklif edilen ürünlere ilişkin marka ve UBB listesini gösterir beyanın mevcut olmadığı anlaşıldığından ihale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun ihale dokümanı düzenlemelerine uygun şekilde hazırlanmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde kalan istekli olan Platin Grup Yardımcı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Med. Tem. Otomasyon Gıda Spor Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve başvuru sahibi istekli olan Tuna-Sa İç ve Dış Tic. Paz. Tem. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Bize ulaşın