xxxx
Home / Yeterlik Bilgileri Tablosu / İLK OTURUMDA UYGUN GÖRÜLEN YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU SONRADAN TSE BELGELERİNİN İŞLENMEDİĞİ GEREKÇESİYLE REDDEDİLEMEZ

İLK OTURUMDA UYGUN GÖRÜLEN YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU SONRADAN TSE BELGELERİNİN İŞLENMEDİĞİ GEREKÇESİYLE REDDEDİLEMEZ

Karar Tarihi : 28.02.2024

Karar No : 2024/UH.I-381

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kovancılar Devlet Hastanesi Başhekimliği,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1310558 İhale Kayıt Numaralı “2024 Yılı Malzemeli Yemek Dağıtım ve Sonrası

Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kovancılar Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 19.12.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2024 Yılı Malzemeli Yemek Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bilal Taşoğlu’nun 26.01.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.01.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 12.02.2024 tarih ve 131562 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.02.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/216 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak kendilerine 17.01.2024 tarihinde tebliğ olunan ihale komisyonu kararında firmalarının değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği, gerekçe olarak ihale dokümanın indirildiği IP numarasının, ihaleye teklif veren AMŞ İnş. Nak. Tem. Gıda Mad. İmalat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – İkram Sofrası Yem. Hiz. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının ihale dokümanını indirdiği IP numarası ile aynı olması, yeterlik bilgileri tablosunda yeterlik bilgileri ile satırların doldurulmamış olması ve iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı hususlarının gösterildiği,

İhale komisyonunun ilk oturumunda firmalarının teklif mektubunun, teminat mektubunun ve yeterlik bilgileri tablosunun uygun olduğu yönünde tespit yapıldığı, ilk oturumda uygun görülen yeterlik bilgileri tablosunda İdari Şartnamenin 5.1’inci maddesinde yer verilen TSE belgelerinin işlenmediği belirtilerek sonradan eksik bulunduğu, bu gerekçe ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Yukarıda aktarılan ihale dokümanı düzenlemelerinden; İdari Şartname’nin 7’nci maddesi dışındaki diğer maddelerinde veya Teknik Şartname’de düzenlenen ve yeterlik kriteri olması öngörülen belgelerin, İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde açıkça belirtilmesi gerektiği; bu çerçevede, İdari Şartname’nin 7’nci maddesi ile söz konusu Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı anlaşılmış olup, başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde, isteklilerin teklifleri kapsamında “TSE 10002- kendi ve müşteri tesislerini kullanarak yemek üretimi, dağıtımı, sunumu” ve “TSE13811- hijyen sanitasyon yönetim sistemi” standartlarına uygunluk belgelerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmeleri ve idareye sunmaları gerektiği yönünde herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı, söz konusu düzenlemeye İdari Şartname’nin “İhale dokümanının kapsamı” başlıklı 5’inci maddesinde yer verildiği görülmektedir.

Bu çerçevede, İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesi gereğince 7’nci maddede sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınamayacağının açık bir şekilde düzenlendiği, dolayısıyla İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde yer verilmeyen herhangi bir ihale dokümanı düzenlemesinin başvuruya konu ihalede yeterlik kriteri olarak dikkate alınamayacağı, bu kapsamda İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde yeterlik kriteri olarak düzenlenmeyen hususlara ilişkin yeterlik bilgileri tablosunda herhangi bir bilgi/belge beyanında bulunulması ve sonrasında belge sunulmasının beklenmeyeceği, söz konusu belgelerin istekliler tarafından teklifleri kapsamında beyan edilip edilmediğinden hareketle tekliflerin geçerli veya değerlendirme dışı kabul edilemeyeceği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, İdari Şartname’nin 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (f) bendinde yer verilen düzenlemelerin, yeterlik kriteri niteliğinde olmadığı, bu doğrultuda istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda söz konusu belgelere ilişkin beyanda bulunulmaması sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mümkün olmadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin bahse konu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Akabey Elektrik Gıda İnşaat Temizlik Hayvancılık Otomotiv Spor Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, Usta Yemek Temizlik İnşaat Otomasyon Eğitim Tekstil Cenaze Hizmetleri Turizm Sanayi ve Tic. Limited Şirketi, Aşsa Kurumsal Yemek Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Eris Süt ve Süt Ürünleri Gıda İnşaat Temizlik Otomotiv Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Ulutaş Yemekçilik Gıda Temizlik İnşaat Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Dnz Grup Temizlik Hizmetleri İnşaat Taahhüt Otomotiv Medikal Hazır Yemek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, AGV Gıda Yemekçilik Temiz. İnşaat Taşıma Tur. San. Tic. Ltd. Şti., Kadoğlu Hayvancılık Yemek Gıda İnşaat Nakliyat Taahhüt ve Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Atlı Hizmet Taahhüt İthalat İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile Elazığ Saray Yemek Limited Şirketinin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Bize ulaşın