xxxx
Home / İş Deneyim Belgesi / SUNULAN İŞ DENEYİM BELGESİNİN ESASLI UNSURU İDARİ ŞARTNAME’NİN 7.6’NCI MADDESİNDE BELİRLENEN BENZER İŞE UYGUN OLDUĞU İÇİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILAMAZ

SUNULAN İŞ DENEYİM BELGESİNİN ESASLI UNSURU İDARİ ŞARTNAME’NİN 7.6’NCI MADDESİNDE BELİRLENEN BENZER İŞE UYGUN OLDUĞU İÇİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILAMAZ

Karar Tarihi : 13.03.2024

Karar No : 2024/UY.I-442

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1474300 İhale Kayıt Numaralı “2Etap Muhtelif Bölgelerde Parkı Yapım ve Çevre Düzenleme İşleri” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından 10.01.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2Etap Muhtelif Bölgelerde Parkı Yapım ve Çevre Düzenleme İşleri” ihalesine ilişkin olarak İlgiz İnş. ve Tic. A.Ş. – Samart Peyzaj Proje Dan. İnş. Taah. Oto. ve Üretim Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 14.02.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.02.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.02.2024 tarih ve 133902 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.02.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/276 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmadığı gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemelerine göre, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerektiği, İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde ise benzer iş olarak kabul edilecek işlerin A grubu XVIII. Grup (Saha İşleri) olarak kabul edileceği anlaşılmaktadır.

Yapılan inceleme neticesinde; İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesi gereğince benzer işin “AXVIII Grup: Saha İşleri” işleri olarak belirlendiği, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği uyarınca “AXVIII Grup: Saha İşleri” kapsamının ise “AV, AVI, AVII, AVIII, Spor ve rekreasyon alanları için saha tanzim işleri, Peyzaj sahaları tanzim işleri ve Yüzey ve platform işleri” olarak belirlendiği, bunlardan AVIII grubu işlerin “Barajlar” olduğu, incelemeye konu iş deneyim belgesinde de esas unsurun “AVIII. Grup Barajlar” olarak belirlendiği dolayısıyla yukarıda yapılan tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde başvuru sahibi iş ortaklığının pilot ortağı adına sunulan iş deneyim belgesinin esaslı unsurunun İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde belirlenen benzer işe uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibi iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, İlgiz İnş. ve Tic. A.Ş – Samart Peyzaj Proje Dan. İnş. Taah. Oto. ve Üretim Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Alsancak Madencilik İnş. Tem. Hazır Yem. Tur. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Koza Ad İnş. Müh. Elektrik Makine ve Jeoloji San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumuna yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İşçilik Hesaplama Modülünün Kullanılması Zorunlu Mu

İŞ DENEYİM BELGESİ YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA EKSİK BEYAN SONUCU GEÇERSİZ KALABİLİR

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA İŞİN MÜHENDİSLİK HİZMETİ GEREKTİREN KISMININ ALT YÜKLENİCİYE YAPTIRILACAĞI BEYAN EDİLMESİ GEREKİRKEN BU HUSUSA İLİŞKİN BİR BEYANDA BULUNULMADIĞI İÇİN YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLEN “25490-Y-KD-26-2” SAYILI İŞ DENEYİM BELGESİ İHALE KONUSU İŞTE KULLANILAMAZ

Bize ulaşın