Home / 2021 / Kasım

Monthly Archives: Kasım 2021

Mal Alımları İçin Öngörülen Üst Limit Tutarının Üzerindeki Her Türlü Mal Alımı İhalelerde İş Deneyimini Gösteren Belgelerin İstenip İstenmeyeceği İdarenin Takdirindedir

Mal Alımları İçin Öngörülen Üst Limit Tutarının Üzerindeki Her Türlü Mal Alımı İhalelerde İş Deneyimini Gösteren Belgelerin Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenip Belirlenmeyeceği İdarenin Takdirindedir.

Read More »

Birim Fiyat Teklif Cetvelinin Her Sayfasını Kaşeleyip İmzalamayan İsteklilerin Teklifinin Değerlendirme Dışı Bırakılması Gerektiği İddiası

İdarece Teklifi Geçerli Görülen İsteklilerce Teklif Mektubu Ve Eki Birim Fiyat Teklif Cetvellerinin Her Sayfasının Ad-Soyad/Ticaret Unvanı Yazılarak İmzalandığı Tespit Edilmiş İddianın Yerinde Olmadığı Sonucuna Varılmıştır.

Read More »

Sözleşmeye Ait Damga Vergisinin İhale İlan Tarihinden Önce Yatırılması Gerekirken İhale İlan Tarihinden Sonra Yatırılması Durumunda İlgili Belge İş Deneyimi Tevsik Amacıyla Kullanılamaz

Aşırı Düşük Teklif

Sözleşmeye Ait Damga Vergisinin İhale İlan Tarihinden Önce Yatırılması Gerekirken İhale İlan Tarihinden Sonra Yatırılması Durumunda İlgili Belge İş Deneyimi Tevsik Amacıyla Kullanılamaz

Read More »

İsteklinin Kendi Adına Düzenlenmemiş Yerli Malı Belgesi Sunması Ve Firma Adına Ürünü Satmaya Yetkili Olduğuna Dair Belgeleri Sunmamasına Rağmen Fiyat Avantajından Yararlandırıldığı İddiası

İhale Dokümanında Başkalarının Adına Düzenlenmiş Yerli Malı Belgesi Sunan Ve Yerli Malı Teklif Eden İsteklilerden Teklif Edilen Ürünün Yetkili Satıcılığına Dair Herhangi Bir Belge Talep Edilmediğinden Fiyat Avantajı Uygulanmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmamaktadır.

Read More »

İhale Konusu Alanda Faaliyet Gösteren İstekliler Listede Olmayan Yemeklerin Menüye Eklenmesi Durumunda Benzer Yemekler Üzerinden Teklif Fiyatlarını Oluşturabilirler

yemek aşırı düşük

İhale Konusu Alanda Faaliyet Gösteren İstekliler Listede Olmayan Yemeklerin Menüye Eklenmesi Durumunda Benzer Yemekler Üzerinden Teklif Fiyatlarını Oluşturabilirler.

Read More »

Sunulan Finansal Kiralama Sözleşmelerinin Ve Kiraların Ödendiğine Dair Belgelerin Fotokopi Olması Ve Üzerlerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin Kaşesi Ve İmzasının Bulunması Değerlendirme Dışı Bırakılma Sebebidir

Finansal Kiralama Sözleşmelerinin Ve Ödeme Dekontlarının Fotokopi Olması Ve Söz Konusu Makinelerin Kendi Malı Olduğuna Dair Belgelerin Mevzuata Uygun Şekilde Tevsik Edilmemesi Durumunda Teklif Değerlendirme Dışı Bırakılmıştır.

Read More »

Acil Sağlık Hizmetlerinin Kesintisiz Devam Edebilmesi İçin İdare Kilometre Ve Yıl Sınırına İlişkin Düzenleme Yetkisini Kamu Yararına Uygun Olarak Belirleyebilir

Acil Sağlık Hizmetlerinin Kesintisiz Devam Edebilmesi İçin İdare Kilometre Ve Yıl Sınırına İlişkin Düzenleme Yetkisini Kamu Yararına Uygun ve Takdir Yetkisini Kullanarak Belirleyebilir.

Read More »

İşletme Kayıt Belgesinde Belirtilen Adres İle İsteklilerin Ticaret Sicili Gazetesinde Yer Alan Adresin Aynı Olması Gerektiğine Yönelik Herhangi Bir Zorunluluk Bulunmamaktadır

İşletmenin Faaliyet Konusunun Uygun Olduğu ve Belirtilen Adres İle İsteklilerin Ticaret Sicili Gazetesinde Yer Alan Adresin Aynı Olması Gerektiğine Yönelik Herhangi bir Hüküm Bulunmadığı Tespit Edilmiştir.

Read More »

Sözleşmenin Hangi Şartlarda Fesih Edileceğinin Net Olmadığı Ve Fazla Ödeme Karşılığı Kamu Zararı Oluşturmak Düzenlemesinin Ucu Açık Olduğu İddiası

Sözleşme Tasarısında Aykırılık Hallerinin Kaç Kez Tekrar Etmesi Halinde Sözleşmenin Fesih Edileceğinin Açıkça Düzenlendiği ve İdareyi Aldatıcı Hususlar Fiilinin Sınırının Fazla Ödeme Karşılığı Kamu Zararı Oluşturmak Şeklinde Çizildiği Anlaşılmıştır.

Read More »
Call Now ButtonBize ulaşın