Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Acil Sağlık Hizmetlerinin Kesintisiz Devam Edebilmesi İçin İdare Kilometre Ve Yıl Sınırına İlişkin Düzenleme Yetkisini Kamu Yararına Uygun Olarak Belirleyebilir

Acil Sağlık Hizmetlerinin Kesintisiz Devam Edebilmesi İçin İdare Kilometre Ve Yıl Sınırına İlişkin Düzenleme Yetkisini Kamu Yararına Uygun Olarak Belirleyebilir

Karar No              : 2021/UH.II-1968

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/445411 İhale Kayıt Numaralı “Sürücülü Ambulans Kiralama” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 07.09.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sürücülü Ambulans Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Demirhan Turizm Sanayi ve Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.nin 09.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.08.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.08.2021 tarih ve 39604 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.08.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1417 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Teknik Şartname’nin 3.3’üncü maddesinde ihale ile talep edilen araçların “işe başlama tarihinden 3 yıl içerisinde üretilmiş ve en fazla 200.000 km” olması koşulunun ihaleye katılımı sınırlandırdığı; idareyi zarar uğrattığı, 30.06.2021 tarihli RG’de yayınlanan 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesinde hizmet alımı suretiyle edinilecek taşıtlarda ekonomik olması durumunda model yılı yeni araçlar yerine binek ve stationwagon cinsi taşıtlarda 10 yaşını, diğer taşıtlarda 15 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla model yılı yeni olmayan araçlara öncelik verileceği düzenlemesi gereği, araç modellerinin 2017 model  (en fazla 5 yaşında) ve üzeri olarak belirlenmesi ve kilometre sınırının kaldırılması gerektiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun “Tarifler” başlıklı 3’üncü maddesinde, “a) Kurum: 1 inci madde hükmüne giren bütün daire, teşekkül ve müesseseleri,

b) Taşıt: Motorlu ve motorsuz bütün ulaştırma araçlarını,

c) Arazi binek: Bütün tekerlekleri muharrik binek taşıtlarını,

d) Kaptı kaçtı: Asgari iki sıra oturma yeri bulunan kapalı ve insan taşımaya mahsus taşıtları,

e) Arazi kaptıkaçtı: Bütün tekerlekleri muharrik olan kaptıkaçtıları,

f) Pikap: Şoför mahallinde şoför dahil 3 kişiye kadar oturacak yeri ile arkasında azami 1750 kilograma kadar yük taşımak için yeri bulunan motorlu taşıtları,

g) Arazi pikap: Bütün tekerlekleri muharrik olan pikapları,

h) Panel: Yük taşıma yeri tamamen kapalı olan pikapları, ifade eder.” hükmü bulunmaktadır.

07.12.2006 tarih ve 26369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği”nin “Amaç” başlıklı 1’inci maddesinde,  “(1) Bu Yönetmeliğin amacı; ambulans hizmetleri ve ambulans servislerinin kuruluş, işleyiş ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile ambulans, acil sağlık aracı ve hasta nakil araçlarının tıbbi ve teknik donanım özelliklerini düzenlemektir.” hükmü ve Yönetmeliği 1 numaralı ekinde yer alan “Ambulans Olarak Kullanılacak Araçların Taşıt Olarak Özellikleri” başlıklı düzenlemede, “ a) Ambulans olarak kullanılacak araçlar, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununa uygun olmalı ve ilk kez ambulans ruhsatı alacak araçlar beş yaşından fazla olmamalıdır. Daha önce ambulans ruhsatı almış ve beş yaşını doldurmuş olan araçlardan, her iki yılda bir Türk Standardları Enstitüsü veya yetkilendirdiği kurumlarca TS EN 1789 sayılı Türk Standardı ve bu ek’e göre yapılan muayene sonucunda Türk Standardları Enstitüsünce düzenlenen “TS EN 1789 EK-C Uygunluk Belgesi” ile birlikte bu Yönetmeliğin ek-2 ve ek-4’ünde öngörülen çerçevede müdürlükçe yapılan muayene sonucunda, uygun olanların izinleri on beş yaşına kadar uzatılabilir. Bu değişikliğin yürürlük tarihinden sonra TS EN 1789 Standardının güncel versiyonuna göre muayene edilen ve “TS EN 1789 EK-C Uygunluk Belgesi” alan araçlar, on yıl süreyle Standartta yapılabilecek yeni revizyonlardan muaf tutulurlar.” hükmü yer almaktadır.

2021/14 sayılı Tasarruf Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin “Resmi Taşıtların Edinilmesi ve Kullanılması” başlığı altında, “Taşıtlar, kullanım süresi ve maliyet analizleri dikkate alınarak en ekonomik yöntemle edinilecektir. Hizmet aracı olarak edinilecek taşıtlarda baz veya standart donanımlı, binek ve station wagon cinsi taşıtlarda 1600 cc ve altındaki motor hacimli, işletme maliyetleri düşük ve ekonomik olan taşıtlar tercih edilecektir. Ayrıca hizmet alımı suretiyle edinilecek taşıtlarda model yılı yeni araçlar yerine ekonomik olması durumunda binek ve station wagon cinsi taşıtlarda 10 yaşını, diğer taşıtlarda 15 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla model yılı yeni olmayan araçlara öncelik verilecektir.” denilmiştir.

Teknik Şartname’nin 3.3’üncü maddesinde “Araçlar, Karayolu Trafik Kanunu’na uygun, işe başlama tarihinden itibaren 3 (üç) yıl içinde üretilmiş ve en fazla 200.000 (iki yüz bin) km olmalıdır. Boya ve kaportası kusursuz olmalı, periyodik bakımı yapılmış, tüm elektrik ve diğer donanımları tekniğe uygun şekilde çalışır durumda olmalıdır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Teknik Şartname ekinde “EK-1 Ambulans olarak kullanılacak araçların taşıt olarak özellikleri” başlıklı düzenlemede taşıtların teknik özellikleri kapsamında, “a) Ambulans olarak kullanılacak araçlar, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununa uygun olmalı ve ilk kez ambulans ruhsatı alacak araçlar (3) üç yaşından fazla olmamalıdır. Bu değişikliğin yürürlük tarihinden sonra TS EN 1789 standardının güncel versiyonuna muayene edilen ve “TS EN 1789 EK-C Uygunluk Belgesi” alacaktır.

b) Araçlar mono blok gövdeli panelvan tipinde veya hasta kabinli pick-up tipinde olacaktır.” denilmiştir.

İhale konusu iş, sürücülü ambulans kiralama hizmeti alımı olup 12 aylık süre için 60 adet ambulans kiralanacaktır. Teknik Şartname’de kiralanacak ambulanslar için işe başlama tarihinden itibaren 3 yıl içinde üretilmiş olma ve en fazla 200.000 km olma koşulu getirilmiştir.

İncelemeye konu ihalede kiralama hizmetine konu edilen araçların alelade taşıtlar değil acil sağlık/yardım hizmetlerinde kullanılacak ambulanslar olduğu, ilgili mevzuatı uyarınca acil sağlık hizmetlerinin ülke genelinde kesintisiz şekilde gerçekleştirilmesinin kamu yararının sağlanması gereğince elzem olduğu; idarece yapılan düzenlemeler ile ambulanslar için belirlenen niteliksel ve niceliksel şartların söz konusu amaç doğrultusunda belirlendiği, araçlardan beklenen verimin azami düzeyde sağlanması, bu minvalde arıza durumlarının, bakım onarımında geçecek sürelerin en aza indirilerek hizmetin kesintisiz ve 7/24 gerçekleştirilmesi noktasında önem arz ettiği değerlendirildiğinden, idarenin kilometre ve yıl sınırına ilişkin düzenlemelerinin kamu ihale mevzuatına aykırı olmadığı, ihtiyacına binaen takdir yetkisi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve anılan yetkinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanıldığı sonucuna varıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın