xxxx
Home / İHALENİN İPTALİ / İHALE İŞLEMLERİNDEKİ BELİRSİZLİKLER VE EK SORUMLULUKLAR NEDENİYLE İHALENİN İPTALİ KARARI

İHALE İŞLEMLERİNDEKİ BELİRSİZLİKLER VE EK SORUMLULUKLAR NEDENİYLE İHALENİN İPTALİ KARARI

Karar Tarihi : 27.03.2024

Karar No : 2024/UM.I-505

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Adalet Bakanlığı İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2024/67832 İhale Kayıt Numaralı “Biyoloji İhtisas Dairelerine; Laboratuvar Sarf Malzeme, Kimyasal Madde Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Adalet Bakanlığı İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından 28.02.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Biyoloji İhtisas Dairelerine; Laboratuvar Sarf Malzeme, Kimyasal Madde Alımı” ihalesine ilişkin olarak Force Medikal Sanayi Tic. Ltd. Şti. nin 22.02.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.02.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.03.2024 tarih ve 136264 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.03.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/339 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Sözleşme Tasarısı 10.3.1’inci maddesinde kit ve sarf malzemelerin miadları ve saklanma koşulları göz önüne alınarak (kurumun talebi doğrultusunda) miadlı ürünlerin teslimat işlemlerinin aşamalı olarak yapılacağı, teslimat süreçlerinin Kurum tarafından belirleneceği, miadsız sarf malzemelerin teslimatının sözleşmenin imzalanmasından itibaren 120 gün içerisinde 1(bir) kerede yapılacağı, ancak idarenin uygun görmesi durumunda 1(bir) seferden fazla teslimat yapılabileceği, teslim edilen malzemelerin en az 6 (altı) aylık kullanım süresi bulunması gerektiği, idare tarafından talep edildiğinde, son kullanma tarihine 2(iki) ay süre kalmış miadlı ürünlerin iade alınarak daha ileri tarih miadlı ürünler ile değiştirilmesine yönelik zorunluluk getirildiği, söz konusu düzenlemenin yüklenici aleyhine yorumlanabilecek, belirsiz, sınırsız ve sözleşmenin ifasında isteklileri haksız zarara uğratabilecek nitelikte olduğu ve sözleşmenin ifasında isteklileri haksız zarara uğratabilecek nitelikte olduğundan ihaleye iştirak edemedikleri iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Sözleşme Tasarısı’nın aktarılan düzenlemesinde, idareye teslim edilen malzemelerin en az 6 (altı) aylık kullanım süresi bulunması gerektiği ve idarece talep edildiğinde, son kullanma tarihine 2(iki) ay süre kalmış miadlı ürünlerin iade alınarak daha ileri tarih miadlı ürünler ile değiştirileceği düzenlenmiş ve henüz kullanım ömrü dolmayan kit ve sarf malzemelerin idarece kullanılarak tüketilmek yerine, idarenin talebi üzerine son kullanım tarihinden belli bir süre önce değiştirilmesine ilişkin zorunluluk getirilmiştir. Anılan düzenlemeye Teknik Şartname’de de yer verilmiştir.

Yapılan incelemede, Sözleşme Tasarısı’nda yer alan şikayete konu düzenlemeler ile kit ve sarf malzemelerin önceden haber verilerek yükleniciden yenileri ile değiştirtilmesinin istenmesine yönelik düzenlemenin istekliler açısından belirsizlik yaratacağı, bu düzenlemenin yükleniciden kaynaklanmayan yanlış stoklama yönetimleri gibi uygulamalar nedeniyle sözleşmenin ifasında yükleniciye ayrıca sorumluluklar yüklenmesine sebep olabileceği, diğer bir ifade ile istekliler tarafından teklif fiyata dahil edilen kit ve sarf malzeme miktarından daha fazlasının kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle idareye teslim edilmesi sonucunu doğurabileceği, söz konusu düzenlemenin yüklenici aleyhine yorumlanabilecek nitelikte belirsiz ve sınırsız olduğu, ihalelerde isteklilerin sağlıklı teklif oluşturabilmelerini sağlayacak öngörülebilir düzenlemelere yer verilmesi gerektiği, kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde kullanılacak malzemelerin kullanım süreleri dikkate alınarak yükleniciden talep edilmesi, bunların stoklanması ve sevk edilmesi işlemlerinden idarenin sorumlu olduğu, söz konusu malzemelerin miatlarına henüz süre var iken bu süreçte kullanmak yerine yükleniciye iade edilmesinin hem kaynak israfına hem de yüklenicinin zarara uğratılmasına neden olacağı, bu çerçevede söz konusu düzenlemelerin isteklilerin sağlıklı teklif oluşturabilmelerini engelleyebilecek ve sözleşmenin ifasında isteklileri haksız zarara uğratabilecek nitelikte olduğu değerlendirilmiş olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumu’na yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

Şartnamede Yemek Üretim Tesisine İlişkin Muayene ve Analiz Raporunun İstenmesi

MALZEMELİ YEMEK İHALESİNDE GIDA MADDESİNİN GRAMAJ BİLGİSİNDE BELİRSİZLİK OLMASI

MALZEMELİ YEMEK İHALESİNDE AYRAN GİRDİSİNİN MİKTARINA DAİR NET BİR BELİRLEME OLMAMASI BAHSE KONU GIDA MADDESİNİN GRAMAJ BİLGİSİNE İLİŞKİN OLARAK ŞARTNAME VE EKLERİNDE YER ALAN DÜZENLEMELERİN TEKLİFLERİN OLUŞTURULMASI AŞAMASINDA TEREDDÜDE NEDEN OLACAK NİTELİKTE OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR.

Bize ulaşın