Home / 2021 / Ocak

Monthly Archives: Ocak 2021

Rekabet İlkesi – İş Deneyim Belgesi – Benzer İş

Rekabet İlkesi – İş Deneyim Belgesi  – Benzer İş Karar No              : 2021/MK-22 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/370198 İhale Kayıt Numaralı “İtm.330 Referanslı, 154/33 Kv Piyale Gıs Tm Yenileme (Farklı Sahada) Yapımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) tarafından yapılan 2020/370198 ihale kayıt numaralı …

Read More »

Yemek İhalesinde Poşet Çayın Teknik Şartname Düzenlemesi

Yemek İhalesinde Poşet Çayın Teknik Şartname Düzenlemesi Karar No              : 2021/MK-21 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/554081 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım Ve Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan 2019/554081 ihale kayıt numaralı “Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama, …

Read More »

Yönetim Faaliyetleri Nedeniyle Alınan Belge Tutarlarının Beşte Bir Oranında Dikkate Alınması Gerektiği

Yönetim Faaliyetleri Nedeniyle Alınan Belge Tutarlarının Beşte Bir Oranında Dikkate Alınması Gerektiği Karar No              : 2019/MK-334 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/135266 İhale Kayıt Numaralı “Kömürhan Tüneli Elektrik Ve Elektromekanik İşleri (Enerji Temini, Havalandırma, Aydınlatma, Haberleşme, Yangın, Scada Ve Diğer Kontrol Sistemlerine İlişkin Elektrik Ve Elektromekanik Vs) Ve Kömürhan Köprüsü Dekoratif Aydınlatma …

Read More »

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğine 16.3.2. numaralı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. “16.3.3. 4734 sayılı Kanunun 52 nci maddesi uyarınca danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde toplam puanı en yüksek olan istekli ile görüşme yapılmak suretiyle ihalenin sonuçlandırılması gerekir. Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde, …

Read More »

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 60/A maddesinin onuncu fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, mevcut üçüncü ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılacağı ihalelerde ise teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden; …

Read More »

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci Maddesinin (I) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Duyuru

yaklaşık maliyet hesabı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin (ı) bendinde “Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.” hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu hüküm uyarınca yapılan uygun görüş başvurularına ilişkin …

Read More »

İdarenin Kararında Başvuru Yolları ve Süresini Red Kararında Bildirilmemiş Olması

İdarenin Kararında Başvuru Yolları ve Süresini Red Kararında Bildirilmemiş Olması Karar No              : 2017/MK-489 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2013/96608 İhale Kayıt Numaralı "Güvenlik Hizmet Alımı" İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından yapılan 2013/96608 ihale kayıtlı numaralı “Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Aksaray …

Read More »

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının teşkilat ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını, Başkan, müfettişler, müfettiş yardımcıları ve Büro Şube Müdürlüğü personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını, müfettiş …

Read More »

Şirket Müdürünün TC Kimlik Numarasının Teklif Dosyasında Bulunmaması

yaklaşık maliyet hesabı

Şirket Müdürünün TC Kimlik Numarasının Teklif Dosyasında Bulunmaması Karar No              : 2020/UH.I-665 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/579904 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Geneli Cadde, Koru ve Yeşil Alanlardaki Ağaçların Silvikültürel Bakımı, Restorasyonu Hizmet Alım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü tarafından 23.12.2019 …

Read More »

Sosyal Güvenlik Kurumu İnternet Sayfası Üzerinden Düzenlenmiş Ve İdarece Teyidi Yapılabilen Belgenin Sonradan Tamamlatılmasının 4734 Sayılı Kanun’un İlgili Maddeleri Uyarınca Mümkün Olmadığı

Sosyal Güvenlik Kurumu İnternet Sayfası Üzerinden Düzenlenmiş Ve İdarece Teyidi Yapılabilen Belgenin Sonradan Tamamlatılmasının 4734 Sayılı Kanun’un İlgili Maddeleri Uyarınca Mümkün Olmadığı Karar No              : 2021/MK-5 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/585707 İhale Kayıt Numaralı “2020-2021 Yılları Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Bursa Dr. Ayten Bozkaya Spastik …

Read More »
Bize ulaşın