Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Şirket Müdürünün TC Kimlik Numarasının Teklif Dosyasında Bulunmaması

Şirket Müdürünün TC Kimlik Numarasının Teklif Dosyasında Bulunmaması

Şirket Müdürünün TC Kimlik Numarasının Teklif Dosyasında Bulunmaması

Karar No              : 2020/UH.I-665

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/579904 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Geneli Cadde, Koru ve Yeşil Alanlardaki Ağaçların Silvikültürel Bakımı, Restorasyonu Hizmet Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü tarafından 23.12.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İstanbul Geneli Cadde, Koru ve Yeşil Alanlardaki Ağaçların Silvikültürel Bakımı, Restorasyonu Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Çatak İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 13.02.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.02.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.02.2020 tarih ve 10296 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.02.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/390 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale üzerinde kalan istekli tarafından Kamu İhale Genel Tebliği’nin 10/A ek maddesi gereğince ortakların ilgisine göre T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları ile tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişilerin bilgilerinin yer aldığı tüzel kişiliğin son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin sunulmadığı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

  1. a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,
  2. b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

(3) İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumda ise konsorsiyum beyannamesinin ve konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1 İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklamasına yer verilmiştir.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

  1. b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale üzerinde kalan istekli Bmd Peyzaj Per. Des. Hiz. Tem. İnş. Taah. Tur. Nak. Taş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Akçağ İnşaat Elek. Tek. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Bmd Peyzaj Per. Des. Hiz. Tem. İnş. Taah. Tur. Nak. Taş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 18.01.2019 tarihli ve 9748 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin, 30.12.2016 tarihli ve 9231 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin, 18.10.2016 tarihli ve 9178 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin, 07.09.2015 tarihli ve 8900 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin, 27.11.2014 tarihli ve 8703 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin, 12.06.2014 tarihli ve 8589 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin, 22.04.2013 tarihli ve 8305 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin, 27.12.2012 tarihli ve 8224 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin ve 21.09.2011 tarihli ve 7904 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin teklif dosyası kapsamında sunulduğu görülmüştür.

Pilot ortak tarafından sunulan 18.01.2019 tarihli ve 9748 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde şirketin sermayesinin 750 adet paya ayrıldığı, 750 adet paya karşılık gelen hissesinin tamamının Gülşen Özkanlı’ya ait olduğu, 27.11.2014 tarihli ve 8703 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde Gülşen Özkanlı’nın 30 yıl süre ile şirket müdürü olarak seçildiği ve teklif dosyası kapsamında T.C. kimlik numarasının da yer aldığı Gülşen Özkanlı’ya ait imza sirkülerinin sunulduğu, ayrıca T.C. kimlik numarasının da yer aldığı Ali Mursal’a ait imza beyannamesinin sunulduğu ve Ali Mursal’ın 22.03.2019 tarihli vekâletname ile Gülşen Özkanlı tarafından vekil tayin edildiği, birim fiyat teklif mektubu ile birim fiyat teklif cetvelinin de Ali Mursal tarafından imzalandığı görülmüştür.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin resmi internet sayfasından (www.ticaretsicil.gov.tr) yapılan sorgulama sonucunda pilot ortak Bmd Peyzaj Per. Des. Hiz. Tem. İnş. Taah. Tur. Nak. Taş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan Ticaret Sicili Gazeteleri ile son durumuna ilişkin ortakların ilgisine göre T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ve ortaklık oranları ile tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişilerin bilgilerinin tevsik edildiği tespit edilmiştir.

Bmd Peyzaj Per. Des. Hiz. Tem. İnş. Taah. Tur. Nak. Taş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Akçağ İnşaat Elek. Tek. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının özel ortağı Akçağ İnşaat Elek. Tek. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 09.10.2018 tarihli ve 9677 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin, 09.10.2006 tarihli ve 6659 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin ve 09.10.1997 tarihli ve 4394 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin teklif dosyası kapsamında sunulduğu görülmüştür.

Özel ortak tarafından sunulan 09.10.2018 tarihli ve 9677 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde şirketin sermayesinin 1.800 adet paya karşılık gelen hissesinin Ömer Faruk Güngör’e ait olduğu, 10.200 adet paya karşılık gelen hissesinin Yaşar Güngör’e ait olduğu, 09.10.1997 tarihli ve 4394 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde Yaşar Güngör’ün 10 yıl süre ile şirket müdürü olarak seçildiği ve 09.10.2006 tarihli ve 6659 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi ile Yaşar Güngör’ün görev süresinin 30 yıl daha uzatılmasına karar verildiği, ayrıca teklif dosyası kapsamında T.C. kimlik numarasının da yer aldığı Yaşar Güngör’e ait imza sirkülerinin sunulduğu ve birim fiyat teklif mektubu ile birim fiyat teklif cetvelinin de Yaşar Güngör tarafından imzalandığı görülmüştür.

Ancak özel ortak Akçağ İnşaat Elek. Tek. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ortaklarından Ömer Faruk Güngör’e ait teklif dosyası kapsamında T.C. kimlik numarasının yer almadığının görüldüğü, dolayısıyla isteklinin teklifinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 10/A maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 2) İdarece çöp naklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında istenilen kalemler arasında yer aldığı, ihale dokümanı kapsamında ve aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısı kapsamında nakliye mesafesinin belirtilmediği, ancak çöp toplama alanı ile nakledilecek çöp toplama ve değerlendirme merkezlerine yer verildiği, dolayısıyla mesafenin hesaplanmasına imkân verecek bilgilerin ihale dokümanı kapsamında yer aldığı, hizmet alımı ihalelerinin aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin düzenlemelerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yer almasına rağmen nakliye fiyatının belirlenmesine ilişkin düzenlemenin Tebliğ’in 45.1.2’nci maddesinde yer aldığı, bu itibarla ihale üzerinde kalan Bmd Peyzaj Per. Des. Hiz. Tem. İnş. Taah. Tur. Nak. Taş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Akçağ İnşaat Elek. Tek. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından Tebliğ’in 45.1.2’nci maddesi uyarınca uygun açıklama yapılmadığı,

Öte yandan ihale üzerinde kalan istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, alınan fiyat tekliflerinin son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olmadığı ve alınan fiyat tekliflerinin maliyet/satış tespit tutanakları ile uyumlu olmadığı, ayrıca meslek mensubu tarafından yazılması gereken ibarenin fiyat tekliflerinde bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

  1. a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

  1. b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

  1. c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.2. Merkezi Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Ülke Çapında Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin merkezi kamu kurum ve kuruluşları tarafından ülke çapında sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu yöntemle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.3.  Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.7.  İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.

İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez. ” açıklaması yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin “Budanan Dalların ve Kesilen Ağaçların Nakli” başlıklı 8’inci maddesinde “Budama yapılan mahallerdeki ortaya çıkan dallar ile kesilen ağaçlardan çıkan malzemelerin idarenin gösterdiği yer ve döküm sahalarına, çöp transfer istasyonlarına veya İdare tarafından her hangi bir yer gösterilmemiş ise Kemerburgaz Odayeri Kompost ve Geri Kazanım Tesisleri, Silivri Seymen Düzenli Depolama Tesisi, Şile Kömürcüoda Düzenli Depolama Tesislerine nakledilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklanması istenilen çöp nakli iş kalemi ile ilgili nakliye fiyatının belirlenmesinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2’nci maddesine uygun olmadığı iddiası ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda; bahsedilen Tebliğ’in 45.1.2’nci maddesinin yapım işleri ihaleleri ile ilgili olduğu, hizmet alımı ihalelerinde ilgili Tebliğ maddesinin uygulanma zorunluluğu bulunmadığı, hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklamalarıyla ilgili hususların Tebliğ’in 79’uncu maddesinde yer aldığı, dolayısıyla isteklilerin hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklaması yaparken yapım işleri ihaleleri ile ilgili olan Tebliğ’in 45.1.2’nci maddesi uyarınca açıklama yapma zorunlulukları bulunmadığı, ayrıca istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında istenilen çöp nakli için fiyat telifi alınarak açıklama yapıldığı, fiyat teklifinde “2019/579904 İ.K.N ihale konusu işle alakalı teknik şartnamesine ve poz tariflerine uygun, firmamızdan istenmiş olduğu nakliye imalatlarına ilişkin verdiğimiz fiyat teklifimiz ektedir.” ifadesine yer verilerek açıklamanın bu çerçevede yapıldığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan idare tarafından ihale üzerinde kalan iş ortaklığı tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasıyla ilgili olarak 16.01.2020 tarihinde meslek mensuplarından Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların istenildiği, meslek mensupları tarafından satış tutarı tespit tutanaklarının (Ek-O.6) sunulduğu, 02.01.2020 tarihinde düzenlenen tutanakların meslek mensubu tarafından kaşelenip imzalandığı ve alınan fiyat teklifleri ile uyumlu olduğu, tutanakların son geçici vergi beyanname dönemine (3. dönem) göre düzenlendiği, ayrıca fiyat tekliflerinde meslek mensubu tarafından yazılması gereken ibarenin de yer aldığı, bu itibarla yapılan açıklamanın bu yönüyle uygun olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Bmd Peyzaj Per. Des. Hiz. Tem. İnş. Taah. Tur. Nak. Taş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Akçağ İnşaat Elek. Tek. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın