xxxx
Home / İhale Danışmanı / EŞİT TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ İÇİN ZEMİN OLAN YAKLAŞIK MALİYET GÜNCEL BRÜT ASGARİ ÜCRETLE HESAPLANMALIDIR

EŞİT TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ İÇİN ZEMİN OLAN YAKLAŞIK MALİYET GÜNCEL BRÜT ASGARİ ÜCRETLE HESAPLANMALIDIR

Karar Tarihi : 28.02.2024

Karar No : 2024/UH.II-356

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kadıköy Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1564921 İhale Kayıt Numaralı “01-03-2024 – 31-12-2024 Tarihleri Arası 10 Ay Süre ile Kısmi Süreli Saatlik Sağlık Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kadıköy Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından 30.01.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “01-03-2024 – 31-12-2024 Tarihleri Arası 10 Ay Süre İle Kısmi Süreli Saatlik Sağlık Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Cpr Kurumsal Hizmetler Tic. Ltd. Şti. – Lina Hizmet Yönetimi Eğitim Sağlık San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 06.02.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.02.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.02.2024 tarih ve 131894 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.02.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/226 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, söz konusu ihale tarihinin 30.01.2024 olduğu ve yürürlükte bulunan mevcut asgari ücret üzerinden teklif verilmesinin zorunlu olduğu, yaklaşık maliyetin de mevcut asgari ücret üzerinden hesaplanarak belirlenmesi gerektiği, yaklaşık maliyetin Tebliğ’in ilgili maddesi gereği güncellenmesi ve sonrasında Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinde belirtilen kriterlere göre kendilerinin 3 (üç) puan alması ve kura işleminin tekrarlanması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile yukarıda aktarılan Tebliğ açıklamasına göre isteklinin ve tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalamamış olması veya imzaladığı sözleşmelerin toplam bedelinin ihale konusu işin yaklaşık maliyetinden daha düşük olması durumunda 2 puan, yaklaşık maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetin iki katı arasında olması durumunda 1 puan verileceği, sözleşmelerin toplam bedeli ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin iki katından daha fazla olan isteklilere puan verilmeyeceği,

Ayrıca anılan Yönetmelik’in 9’uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenmesi gerektiği, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın “İşçilik maliyetlerindeki değişiklik” başlıklı yukarıda aktarılan 6’ncı maddesinde yer alan açıklama doğrultusunca, idarelerce fiyat farkı ödemelerinin ancak ödeme ayı ile ihale tarihi arasında brüt asgari ücret arasında bir fark olması durumunda gerçekleştirilebileceği anlaşılmaktadır.

Başvuruya konu ihalenin “01.03.2024-31.12.2024 tarihleri Arası 10 Ay Süre İle Kısmi Süreli Saatlik Sağlık Hizmet Alımı İşi” olduğu, birim fiyat teklif almak suretiyle 30.01.2024 tarihinde gerçekleştirilen ihalede 15 adet doküman indirildiği, ihaleye 7 istekli tarafından teklif verildiği ve bütün tekliflerin idarece geçerli teklif olarak kabul edildiği, ihalede Ertuğ Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri İnşaat Gıda Tekstil Taşıma Tur. San. Tic. Ltd. Şti. ile Mays Medikal İlaç Sağlık ve Eğit. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. hariç diğer 5 isteklinin eşit teklif verdiği, idarece Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesi uyarınca yapılan puanlama neticesinde başvuru sahibinin toplamda 3 puan almadığı, 3’er puan alan 3 isteklinin ise kura çekimine davet edildiği, kura çekimi sonucunda ihalenin United Kurumsal Hizm. ve Ser. A.Ş. üzerinde bırakıldığı ve Karbir Temiz. Tekst. Tur. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.- Dng Sosyal Hizmet. Danış. ve Temiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede, ihale dokümanı düzenlemeleri dikkate alındığında, şikâyete konu ihalenin, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan “10 Ay Süre İle Kısmi Süreli Saatlik Sağlık Hizmet Alımı İşi” olduğu, teklif cetvelinde iş kapsamında kısmi zamanlı olarak yerine getirilecek farklı hizmet grupları için 22 satır açıldığı ve Teknik Şartname’de söz konusu hizmet grupları için brüt asgari ücretin % kaç fazlası üzerinden ücret ödemesinin yapılacağının belirtildiği anlaşılmaktadır.

Söz konusu ihalenin ilan tarihinin 29.12.2023 ve ihale tarihinin ise 30.01.2024 olduğu, idarece yaklaşık maliyetin Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesaplama Modülü’nün 01.07.2023-31.12.2023 tarihinde geçerli olan kısmi süreli çalışma işçilik maliyetleri verilerine göre hesaplanarak %5 yüklenici kârı dâhil edilerek toplam 25.762.203,41 TL olarak belirlendiği görülmüştür.

Asgari ücret tespit komisyonu tarafından 2024 yılı için brüt asgari ücrete ilişkin kararın 31.12.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, dolayısıyla idarelerce 2024 yılında yapılacak ihalelerde yaklaşık maliyetin 2023 yılına ait brüt asgari ücret verileri esas alınarak hazırlanmış olması durumunda Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde yer alan “Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenir.” hükmü doğrultusunda yaklaşık maliyetin güncellenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda söz konusu ihalede, idarece yaklaşık maliyetin hesabında 01.07.2023- 31.12.2023 tarihleri arasında geçerli olan brüt asgari ücretin kullanıldığı anlaşıldığından, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenir.” hükmü uyarınca, 30.01.2024 olan ihale tarihinde geçerli olan brüt asgari ücret dikkate alınarak yaklaşık maliyetin güncellenmesi ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesi çerçevesindeki eşit teklif değerlendirmesinin, güncellenen yaklaşık maliyet tutarı kullanılarak tekrar yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idare tarafından ihale tarihindeki brüt asgari ücret dikkate alınarak yaklaşık maliyetin güncellenmesi ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesi çerçevesindeki eşit teklif değerlendirmesinin, güncellenen yaklaşık maliyet tutarı kullanılarak tekrar yapılması gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumu’na yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

bilanço bilgileri yeterlik kriteri

Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranının Şartnamede İstenen Kriteri Karşılamadığı İddiası

Karar No              : 2022/UY.I-1145 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/597447 İhale Kayıt Numaralı “Avrupa Bölgesi Kayıp-Kaçak ve …

Bize ulaşın