xxxx
Home / Genel / Rekabet İlkesi – İş Deneyim Belgesi – Benzer İş

Rekabet İlkesi – İş Deneyim Belgesi – Benzer İş

Rekabet İlkesi – İş Deneyim Belgesi  – Benzer İş

Karar No              : 2021/MK-22

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/370198 İhale Kayıt Numaralı “İtm.330 Referanslı, 154/33 Kv Piyale Gıs Tm Yenileme (Farklı Sahada) Yapımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) tarafından yapılan 2020/370198 ihale kayıt numaralı “İTM.330 Referanslı, 154/33 Kv Piyale GIS TM Yenileme (Farklı Sahada) Yapımı” ihalesine ilişkin olarak, Girişim Elektrik Taahhüt Tic. ve San. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 07.10.2020 tarihli ve 2020/UY.II-1629 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Girişim Elektrik Taahhüt Tic. ve San. A.Ş. tarafından açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 14.12.2020 tarihli E:2020/1966, K:2020/1990 sayılı kararı ile “…Dosyanın incelenmesinden, davaya konu oluşturan ihalenin “1 Adet 154 Kv. Gaz İzoleli Trafo Merkezi Yapımı İşi”ne ilişkin olduğu, 20/08/2020 tarihinde birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen işe 6 isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde davacı şirketin teklifinin teklif dosyası kapsamında sunulan iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve 27/08/2020 tarihli ihale komisyon kararı ile Güngör Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Ulutaş İnş. Elekt. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin teklifinin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği; davacı şirket tarafından ihaleyi gerçekleştiren idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idarenin cevap yazısında Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesinin (b) bendinde benzer iş ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibarıyla benzer özellikteki işler olarak tanımlanmışken, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesinin (b) bendinde benzer işin ihale konusu alım veya alımın bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren aynı veya benzer üretim usul ve tekniğiyle üretilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler olarak tanımının yapıldığı, dolayısıyla mal alımına ilişkin iş deneyim belgesinin yapım işi için kullanılamayacağı, ayrıca Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2’nci maddesinde “(C), (D) ve (E) grubu işlerde idare tarafından montaj dahil mal veya hizmet alımı olarak ihaleye çıkılması ve yeterlik için iş deneyimi istenmesi durumunda, anılan işlere ilişkin yapım iş deneyim belgeleri ile ihaleye katılmak mümkündür.” ifadesinin yer aldığı, İdari Şartnamede Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesindeki D/III grubu işlerin benzer iş olarak belirtildiği, davacı şirketin iş deneyim belgesinin bir mal alımı sözleşmesine ilişkin olduğu, dolayısıyla benzer işe uygun olduğunun söylenemeyeceği, davacı şirketin iş deneyimine konu iş kapsamında 2 adet bir üniteli mobil trafo merkezi, 2 adet iki üniteli mobil trafo merkezi, 2 adet çekici kamyon ve yedek malzemelerin olduğu, söz konusu işin yapım işi değil mal alımı olduğu, ayrıca İTM.330 referanslı yapım işi kapsamındaki iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanların da söz konusu iş kapsamında yer almadığı, 2017-MYD/15 referans nolu ihaleye ilişkin İdari Şartnamenin ilgili maddesinde yapılan benzer iş tanımının ihale konusu iş için yapılan benzer iş tanımına uygun olmadığı, söz konusu işin inşaat tekniği gerektiren bir tesis işi değil üretim gerektiren bir alım işine ilişkin olduğu ifade edilerek başvurunun reddedildiği; bunun üzerine yapılan itirazen şikayet başvurusunun ise davalı idarece reddedildiği ve bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Görüldüğü üzere davaya konu oluşturan ihaleye ait İdari Şartnamede benzer iş olarak kabul edilecek işler, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Gruplan Listesindeki D/III Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Elektrik Şebeke ve Tesis İşleri)dir. Anılan Listede benzer iş grupları “D) ELEKTRİK İŞLERİ III. GRUP: ELEKTRİK ŞEBEKE VE TESİS İŞLERİ 1. Şalt tesisleri 2. Trafo merkezleri 3. Kompanzasyon tesisleri” şeklinde düzenlenmiş olup benzer iş grubu olarak trafo merkezinin sabit yahut mobil olması yönünden bir ayrıma gidilmemiş, ihale dokümanında da bu yönde bir ayrım gözetileceğine yönelik bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Uyuşmazlıkta, kamu ihale hukukunun temel bir ilkesi olan rekabet ilkesi göz önünde bulundurulduğunda hem dava konusu işin hem de davacının iş deneyimi belgesi sunduğu işin trafo merkezi ile ilgili bir iş olduğundan benzer iş olarak kabul edilebileceği; aksi kabulden hareketle tesis edilen dava konusu Kurul kararının hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 07.10.2020 tarihli ve 2020/UY.II-1629 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

araç kiralama aşırı düşük

İdarece Sınır Değerin Altında Teklif Veren İki İstekliye Gönderilen Aşırı Düşük Teklif Açıklama Talebi Yazısında Önemli Teklif Bileşenlerinin Belirlenmediği, Dolayısıyla İdarece Aşırı Düşük Teklif Açıklama Talebinin Kamu İhale Mevzuatına Uygun Yapılmadığı

Karar No              : 2019/UH.I-1767 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/482599 İhale Kayıt Numaralı “Hakimler ve Savcılar Kurulu …

Call Now ButtonBize ulaşın