xxxx
Home / Genel / İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURU BEDELİ İADESİ

İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURU BEDELİ İADESİ

Karar Tarihi : 28.02.2024

Karar No : 2024/UH.II-353

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1354938 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım, Bulaşık Yıkama ve Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 25.01.2024 tarihinde açık

ihale usulü ile gerçekleştirilen 2023/1354938 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek

Pişirme, Dağıtım, Bulaşık Yıkama ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Garp Yemek Taşımacılık İnşaat Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketinin 19.01.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun idarenin 25.01.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.02.2024 tarih ve 130510 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/185 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan

inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle, kahvaltı listesinde “poğaça (100 gr)” ifadesine yer verilmiş olmasına rağmen yemeklerin ihtiva edeceği malzemelerin (çiğ olarak) cins ve miktarlarını gösterir listelerde “poğaça” içeriğine ve çiğ girdi miktarlarına yer verilmediği, anılan ürünlerin idare mutfağında hazırlanacağının anlaşıldığı, ihale konusu iş kapsamında hazır ürün olarak verilmesinin mümkün olmadığı, iki haftalık örnek menülerde yer verilen bir yemeğin/ürünün içerik ve çiğ girdi bilgisine yer verilmemesinin isteklilerin sağlıklı bir şekilde teklif fiyatı oluşturmalarına ve aşırı düşük teklif sorgulamasında sağlıklı bir değerlendirme yapılmasına engel nitelikte olduğu, İstekliler tarafından Teknik Şartname’ye uygun yemek listesi ve gramajlara göre maliyetlerin belirlenip teklif fiyata dâhil edileceği ve isteklilerin tekliflerini hazırlayacağı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesinde malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere Teknik Şartname’de asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılacağı ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının belirtileceğinin açıklandığı, örnek menülerin verilmesindeki amacın aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklilerin kullanacağı çiğ girdi ve miktarlarının aynı olmasının amaçlandığı,

Teknik Şartname’nin “işin yapılacağı yerler” başlıklı 2’nci maddesi altında “Yüklenici Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi mutfağında yemek üretimini yapacaktır” düzenlemesinin bulunduğu,

Şikâyet konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin 33’üncü maddesinde sınır değerin altında teklif sunan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması isteneceği dikkate alındığında, söz konusu ihalede poğaçanın örnek yemek menüsünde yer aldığı fakat çiğ olarak cins ve miktarları bilgilerinin idare tarafından belirtilmemiş olduğu, anılan ürünlerin idare mutfağında hazırlanacağının anlaşıldığı, ihale konusu iş kapsamında hazır ürün olarak verilmesinin mümkün olmadığı, bu durumun isteklilerin ihaleye sağlıklı şekilde teklif oluşturmalarını engelleyici nitelikte olduğu iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir.

Teknik Şartname’nin 15 günlük örnek normal kahvaltı ve normal yemek (çapraz) menüsü ve 15 günlük örnek sahur ve iftar menüsü listesinde belli günlerde poğaça verileceği görülmüştür.

İhale dokümanında yapılan düzenlemelerden şikâyete konu ihalenin Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ek Hizmet Tesisleri (Ahmet Ersan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği. Konak T.R.S.M, Çamdibi Semt Polikliniği, Bornova Ek Hizmet. 19 nolu Aile Sağlığı Merkezi, 27 nolu Aile Sağlığı Merkezi) binalarında 01.02.2024 ve 28.02.2025 tarihleri arasında 13 (On üç) ay süreyle hastanede yatarak tedavi gören hastaların (yetişkin ve çocuk) ve refakatçilerinin, personel ve nöbetçi personelin, hizmet alımı suretiyle çalıştırılan

personelin, hastanelere bağlı olan ek hizmet binalarında ve semt polikliniklerinde görevli personelin tüm resmi ve idari tatiller dâhil, haftanın yedi günü beslenme gereksinimlerini tüm normal kahvaltı, diyet kahvaltı, normal yemek, diyet yemek ve ara öğün (ara kahvaltı) gıda maddelerinin sağlanması yükleniciye ait olmak üzere (malzeme ve personel giderleri dâhil) hastane mutfağında hazırlanması, pişirilmesi, dağıtımı, bulaşıkların toplanması, yıkanması, kurutulması ve bir sonraki servise hazır ve temiz hale getirilmesi işine ilişkin olduğu, ihalenin 25.01.2024 tarihinde elektronik teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiği, söz konusu ihaleye ilişkin 45 adet ihale dokümanı indirildiği ve 25.01.2024 tarihinde yapılan ihaleye 14 isteklinin teklif verdiği belirlenmiştir. 25.01.2024 tarihinde yapılan ihalede teklif veren isteklilerin ilk oturumda yeterlik bilgileri tablosu üzerinden belge kontrollerinin yapıldığı ve ilk oturumun kapatıldığı görülmüştür.

Bu yazı üzerine idarece ihalede isteklilerce verilmiş teklifler açılmadan önce yaklaşık maliyetin açıklandığı, ayrıca İdari Şartname’nin 33’üncü maddesinde aşırı düşük teklifler ile ilgili hesaplama yapılırken yaklaşık maliyetin de dikkate alındığı, firmaların teklifleri ve yaklaşık maliyet tutarına göre hesaplama yapıldığında aşırı düşük hesaplamalar ile ilgili sağlıklı bir hesaplama yapılamayacağı, bu sebepten dolayı ihale komisyonunca ihalenin iptaline karar verildiği ve söz konusu kararın 15.02.2024 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı tespit edilmiştir.

Yapılan tespitler, ilgili mevzuat, ihale dokümanında yapılan düzenlemeler ve iddia konusu husus birlikte değerlendirildiğinde, yemek hizmeti alımı ihalelerinde istekliler tarafından sağlıklı ve objektif bir fiyat teklifi verilebilmesi için, yemeklere ilişkin toplam öğün sayısı ve bu öğünlerde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının açık bir şekilde belirtilmesi gerektiği, istekliler tarafından Teknik Şartname’ye uygun yemek listesi ve gramajlara göre maliyetlerin belirlenip teklif fiyata dâhil edileceği ve isteklilerin tekliflerini hazırlayacağı, yukarıda yer verilen Tebliğ’in 79.2.6’ncı maddesinde malzemeli yemek hizmeti alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere Teknik Şartname’de asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılacağı ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının belirtileceği açıklanmıştır. Tebliğ’in bu açıklaması ile örnek menüler için aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında isteklilerin

kullanacağı çiğ girdi ve miktarlarının aynı olmasının amaçlandığı anlaşılmıştır. Şikâyete konu ihaleye ilişkin yemek hizmetinin idarenin mutfağında üretiminin yapılacağı, ihale dokümanında poğaçanın toplam gramajına yer verildiği, poğaçanın içeriğine ilişkin gramaj detaylarının Teknik Şartname’de belirtilmediği tespit edilmiştir. Bunun yanında poğaçanın idarenin mutfağında yapılacağına ilişkin açık bir ifadeye de yer verilmediği, bu durumda poğaçanın aynen ekmek gibi hazır halde dışarıdan alınabilecek nitelikte bir yemek olduğu anlaşılmıştır. İdari Şartname’nin 33’üncü maddesinde sınır değerin altında teklif sunan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması isteneceği ve incelemeye konu ihalede başvuru sahibinin belirttiği poğaçanın 15 günlük örnek menünün belli günlerinde yer aldığı görülmüştür. Toplam gramajı verilen poğaçanın ekmek gibi dışardan hazır halde alınarak sunulabilecek nitelikte yemek olduğu ve aşırı düşük teklif sahiplerinin poğaçanın toplam gramajı üzerinden dışarıdan teklif almak suretiyle açıklama yapabilecekleri belirlendiğinden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan değerlendirme neticesinde başvuru sahibinin iddiasının uygun olmadığı, ancak incelemeye konu ihaleye ilişkin olarak alınan 15.02.2024 tarihli ihale komisyonu kararı üzerine, idarece aynı tarihte anılan ihalenin iptal edildiği anlaşıldığından itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Aktarılan Kanun hükmüne göre, başvuru sahibinin itirazen şikâyete konu iddialarının tamamında haklı bulunması halinde başvuru bedeli iadesinin söz konusu olabileceği dikkate alındığında, yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin, iddialarında haklı bulunmadığı anlaşıldığından başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesi için Kanun’un öngördüğü şekilde “başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması” koşulunun gerçekleşmediği, dolayısıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 9’uncu alt bendi hükmü gereğince başvuru bedelinin iadesinin mümkün bulunmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

yaklaşık maliyet hesabı

Şikayet Başvurusunun Esastan İncelenmesi Gerekirken Kamu İhale Kurulu’nca Başvurunun Süre Yönünden Reddedilmesi

Şikayet Başvurusunun Esastan İncelenmesi Gerekirken Kamu İhale Kurulu’nca Başvurunun Süre Yönünden Reddedilmesi Karar No              : …

Bize ulaşın