xxxx
Home / Genel / Şikayet Başvurusunun Esastan İncelenmesi Gerekirken Kamu İhale Kurulu’nca Başvurunun Süre Yönünden Reddedilmesi

Şikayet Başvurusunun Esastan İncelenmesi Gerekirken Kamu İhale Kurulu’nca Başvurunun Süre Yönünden Reddedilmesi

Şikayet Başvurusunun Esastan İncelenmesi Gerekirken Kamu İhale Kurulu’nca Başvurunun Süre Yönünden Reddedilmesi

Karar No              : 2020/MK-277

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/580565 İhale Kayıt Numaralı “Antalya İli İçme Suyu Hatları Nokta Arıza İmalatı Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (Asat) tarafından yapılan 2O19/580565 ihale kayıt numaralı “Antalya İli İçme Suyu Hatları Nokta Arıza İmalatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ertuğrul İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.- Abdullah Zühtü Bayraktaroğlu İş Ortaklığı tarafından itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 09.09.2020 tarihli ve 2020/UY.II-1494 sayılı karar ile görev ve süre yönünden başvurunun reddine karar verilmiştir.

Yukarıda yer verilen 09.09.2020 tarihli ve 2020/UY.II-1494 sayılı Kurul kararı incelendiğinde başvuru sahibinin itirazen şikayet başvurusunun iki gerekçeyle reddine karar verildiği, gerekçelerden birinin “Başvuru sahibinin anılan iddiaları 01.07.2020 tarihli ve 2020/UY.l1-1143 sayılı kurul kararında eşit muamele ilkesi kapsamında incelenmiş olup, söz konusu başvurunun 01.07.2020 tarihli ve 2020/UY.ll-1143 sayılı Kurul kararına itiraz niteliği taşıdığı anlaşılmıştır.” şeklinde, diğer gerekçenin ise “…başvuru sahibi tarafından ilk ihale komisyonu kararının bildirim tarihinden (12.03.2020) itibaren on gün içerisinde idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerekmekte iken bu sürenin bitiminden sonra 29.07.2020 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu görülmüş olup, yapılan başvurunun süresinde olmadığı anlaşılmıştır.” şeklinde belirtildiği görülmüştür.

Davacı Ertuğrul İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.- Abdullah Zühtü Bayraktaroğlu İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 15.10.2020 tarihli ve E:2020/175O, K:2020/1566 sayılı kararında “… Kamu İhale Kurulu’nun düzeltici işlem kararının yerine getirilmesi için alınan 17.07.2020 tarihli ikinci ihale komisyonu kararı ile ihalede en avantajlı teklif sahibi istekliye ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin değişmesi nedeniyle, ihale sürecinde davacı şirketin hak kaybına üzerine başvuruya konu edilebilecek işlemi ve hukuka aykırılık nedenini öğrenen ilgililerin bu tarihten itibaren Kanun’da öngörülen sürede idareye uğradığını iddia edebileceği yeni bir işlemin ortaya çıktığının kabulü gerekmektedir. İhale sürecinde yeni bir hukuki durum meydana getiren ihale sürecine etkili bir kararın alınması başvurmalarına hukuki bir engel bulunmamaktadır.

Bu itibarla, ihale sürecinde yeni bir işlem olarak ortaya çıkan, ihalenin bütün hüküm ve sonuçlarının yer aldığı 17.07.2020 tarihli kesinleşen ihale kararının davacıya tebliğ edildiği 23.07.2020 tarihinden sonra davacı şirket tarafından 29.07.2020 tarihinde yapılan şikayet başvurusunun reddi üzerine yapılan itirazen şikayet başvurusu süresinde yapıldığından, esastan incelenmesi gerekirken, Kamu İhale Kurulu’nca başvurunun süre yönünden reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Mahkeme kararı incelendiğinde, “başvurunun süre yönünden reddine” ilişkin hüküm kurulduğu ancak Kurul kararında yer verilen ve başvuru sahibinin başvurusunun reddine ilişkin diğer gerekçe olan “başvurunun kurul kararına itiraz niteliği taşıdığı” hususuna ilişkin bir değerlendirmede bulunulmadığı görülmüştür.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1-  Kamu İhale Kurulunun 09.09.2020 tarihli ve 2020/UY.II-1494 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda başvurunun yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname Yapılmak Suretiyle değiştirilmesi

İhale Sürecine Etki Eden Esaslı Unsurun İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname ile Değiştirilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2022/UH.II-1605 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/952006 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis …

Call Now ButtonBize ulaşın