Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Girdi Miktarının İdarece Verilen Analiz Formatına Aykırı Olarak Değiştirilmesi Sonucu Değerlendirme Dışı Bırakılma

Girdi Miktarının İdarece Verilen Analiz Formatına Aykırı Olarak Değiştirilmesi Sonucu Değerlendirme Dışı Bırakılma

Girdi Miktarının İdarece Verilen Analiz Formatına Aykırı Olarak Değiştirilmesi Sonucu Değerlendirme Dışı Bırakılma

Karar No: 2020/UY.I-1954

 BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/282042 İhale Kayıt Numaralı “Diyarbakır Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 2. Kısım Şebeke Yapımı İkmali İnşaatı” İhalesi

 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 20.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Diyarbakır Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 2. Kısım Şebeke Yapımı İkmali İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Genel İnşaat Ltd. Şti. – Abad Proje Yapı Tekn. Eğit. Danış. Tur. Sağ. Enerji San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının 26.10.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 30.10.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.11.2020 tarih ve 49903 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.11.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 Başvuruya ilişkin olarak 2020/1730 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

İdarece verilen analiz formatında yer alan “KC2Ş-PE-45” numaralı “0355mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi” iş kalemi analizinde, miktarı “0,425 m3” şeklinde belirlenen 10.130.9991 poz numaralı “Su” girdisine ilişkin olarak, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunmuş oldukları analizde söz konusu analiz girdisi miktarının “0,425 m3” yerine yanlışlıkla “0,0425 m3” olarak dikkate alındığı, idarenin belirlemiş olduğu girdi miktarından daha düşük bir miktarın kullanılmasıyla hesaplama yapıldığından aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedildiği, dolayısıyla analiz girdisi miktarında azaltma yapılmak suretiyle ihale dokümanı kapsamında yer alan analiz formatının dışına çıkılarak fiyat avantajı sağlandığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak sehven 0,0425 m3 üzerinden yapılan analizde 2020 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı rayiç fiyatının kullanılmasıyla 285,94 TL toplam maliyet, 196,06 TL kâr ve genel gider olmak üzere toplam 482,00 TL bedel öngörüldüğü, eğer idarece öngörülen “0,425 m3” üzerinden hesaplama yapılsaydı girdi maliyetinin 0,3740000000 TL yerine 3,74 TL olacağı dolayısıyla toplam maliyetin 285,94 TL yerine 289,68 TL’ye çıkacağı, söz konusu analiz girdisinde öngörülen 196,06 TL tutarındaki kâr ve genel giderden eksik hesaplanan 3,74 TL düşüldüğünde ise kâr ve genel gider toplamının 192,32 TL olacağı, buradan hareketle sehven girilen miktar doğru girilmiş olsa dahi açıklama istenilen kalem için öngördükleri fiyatın teklif edilen toplam fiyatı aşmadığı, sonuç olarak yanlış hesaplanan 3,74 TL tutarındaki hatanın öngörmüş oldukları kâr ve genel giderden karşılanarak ihalenin kendileri üzerinde bırakılması gerektiği, böylece ihale üzerine bırakılan isteklinin teklif bedelinden 889.728,83 TL daha az maliyetle ihale konusu işin gerçekleştirileceği iddialarına yer verilmiştir.

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, idare tarafından aşırı düşük teklif sahiplerinden açıklama istenilmesi durumunda, isteklilerce ihaleye özgü olarak düzenlenen iş kalemleri ile bunlara ilişkin analiz formatları uyarınca açıklama sunulması gerektiği, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait tekliflerin gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedileceği anlaşılmıştır.

İhale komisyonunun 15.10.2020 tarihli kararında, açık ihale usulüyle e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen “Diyarbakır Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 2. Kısım Şebeke Yapımı İkmali İnşaatı” ihalesine toplam 18 isteklinin teklif verdiği, teklif tutarı sınır değerin altında olan 3 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması talebinde bulunulduğu, bu isteklilerden 2’sine ait teklifin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesiyle, başvuru sahibi Genel İnş. Ltd. Şti. – Abad Proje Yapı Teknoloji Eğitim Danışmanlık Turizm Sağlık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığının sunmuş olduğu teklifin ise aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmadığından reddedildiği, ihalenin Hls İnşaat Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. -Özcan İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı ve Adnan Ekmen – Metyol İnşaat Nakliyat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Yılkanur İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığının ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

İhale komisyonunca aşırı düşük teklif sahibi olarak belirlenen Genel İnş. Ltd. Şti. – Abad Proje Yapı Teknoloji Eğitim Danışmanlık Turizm Sağlık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığına 06.08.2020 tarihinde gönderilen aşırı düşük teklif sorgulaması talebine ilişkin yazıda “…Aşırı düşük teklif sorgulamasına konu olan iş kalemi ve iş gurupları için istekliler tarafından sunulan analizlerde; istekliler, karsız analiz toplam tutarlarının altına “Yüklenici genel gider ve kar” ve “Toplam tutar” satırlarını ayrıca ekleyerek fiyatlandıracaklardır.

Sorgu dosyasının dijitali ve hesap cetvelleri Excel formatında CD ortamında İdareye teslim edilecektir.

Bu kapsamda, aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulacak iş kalemlerine ait “Örnek analiz formatlan” yazımız ekinde gönderilmiş olup Kamu İhale Mevzuatı çerçevesinde hazırlanacak olan aşırı düşük teklif sorgulamasını 17.08.2020 günü saat 18:00’a kadar İhale Komisyon Başkanlığı’na iletilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ek-1: Açıklama istenen iş kalemleri (93 sayfa) Ek-2: Örnek analiz formatı (2 sayfa)…” ifadelerine yer verildiği, yazı ekinde ise açıklama istenilen iş kalemleri listesi, sıralı analiz girdileri tabloları, açıklama istenmeyen analiz girdileri listeleri ile analiz formatlarının verildiği görülmüştür.

İdarenin aşırı düşük teklif açıklama talebine ilişkin yazısı üzerine başvuru sahibi Genel İnş. Ltd. Şti. – Abad Proje Yapı Teknoloji Eğitim Danışmanlık Turizm Sağlık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığının 13.08.2020 tarihinde “…İdarenizce EKAP üzerinden 06/08/2020 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen ilgi yazınızda; ihalede sunduğumuz teklifin aşırı düşük olduğunun tespit edildiği bildirilmiş ve yazınız ekinde gönderilen listede yer alan 40 adet iş kalemine ilişkin olarak Kamu ihale mevzuatı çerçevesinde açıklama yapmamız istenmiştir. Ancak incelemelerimiz sonucunda “Açıklama İstenilen Analiz Girdileri” olarak bildirilen pozların bazılarının Sıralı Analiz Girdi Tabloları’nda Açıklama Durumu’na “İstenmeyecek” yazmaktadır. (Örneğin; 10.130.9991, 10.160.1026, Nakliye PE 100 Boru Nakliye, 40.130.1001, 40.120.1194, 40.121.1403, 25.300.1109, 40.121.1404, 10.130.4502 vs.) Ayrıca “Açıklama İstenilen Analiz Girdileri’nde sayfa 87, 119 ve 120 nolu sıralamalarda belirtilen Hidrant çeşitlerinin aynı olduğu, PİYASA 21 Girdi Nolu açıklamada “(Kartlı)” yazılması gerekirken “(Karlı)” olarak yazılmıştır. Bu nedenle 2 ayrı Girdi gibi gözükmektedir. Hataların düzeltilmesini ve tarafımıza 21.08.2020 tarihine kadar ek süre verilmesini talep ediyoruz.” ifadeleriyle idareden süre talebinde bulunduğu, idarenin ise 17.08.2020 tarihli ve 86628 sayılı yazısında anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarını 19.08.2020 günü saat 18.00’a kadar sunabileceğini ifade ettiği görülmüştür.

 Başvuru sahibi isteklinin 19.08.2020 tarihinde sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece incelenmesi sonucunda, anılan isteklinin “KC2Ş-PE-45” numaralı “0355mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi” iş kalemi analizinde yer alan 10.130.9991 poz numaralı “Su” girdisi miktarını, ihale dokümanı kapsamında bulunan sıralı analiz girdileri tablosunda belirtildiği üzere “0,425” olarak dikkate alması gerekirken söz konusu girdi miktarını “0,0425” şeklinde hesaba kattığı ve idarenin belirlemiş olduğu miktarı azalttığı gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmamıştır.

 İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, başvuru sahibi isteklinin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında yer alan “KC2Ş-PE-45” numaralı “0355mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi”ne ilişkin iş kalemi analizinde 10.130.9991 poz numaralı “Su” girdisi miktarının “0,0425” şeklinde belirtildiği tespit edilmiştir.

 İdarenin aşırı düşük teklif açıklama talebine ilişkin yazısının ekinde göndermiş olduğu “KC2Ş-PE-45” numaralı “0355mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi”ne ilişkin analiz formatında 10.130.9991 poz numaralı “Su” girdisi miktarının “0,425” olarak belirlendiği dikkate alındığında, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan analiz formatında yer alan 10.130.9991 poz numaralı “Su” girdisi miktarının “0,0425” şeklinde değiştirildiği ve söz konusu girdi miktarının idarenin öngördüğü miktardan düşük olduğu tespit edilmiştir.

 Yapılan incelemede, bahse konu girdi miktarının idarece verilen analiz formatına aykırı olarak değiştirildiği, bu durumda söz konusu açıklamanın anılan Tebliğ’in 45.1.8’inci maddesine aykırı olacağı, ilgili iş kalemi için başvuru sahibi istekli tarafından öngörülen “kâr” tutarından karşılanabileceği varsayımından hareketle değerlendirme yapılmasının uygun olmayacağı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

 

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın