xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Sunulan Sigorta Maliyet Analizi

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Sunulan Sigorta Maliyet Analizi

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Sunulan Sigorta Maliyet Analizi

Karar No              : 2020/MK-273

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/522297 İhale Kayıt Numaralı “Evde Bakım Hizmeti” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı – Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/522297 ihale kayıt numaralı “Evde Bakım Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Beydağ Temizlik Ve İlaçlama Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 13.05.2020 tarihli ve 2020/UH.II-882 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Gsm Medya Sosyal Sağlık Hizm. Org. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 08.10.2020 tarihli E:2020/1610 sayılı kararında “…Uyuşmazlıkta, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4. maddesi uyarınca, sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmekle birlikte, birden fazla yılı kapsayan işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)” tablosundaki oran esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılmasının mümkün olduğu dikkate alındığında, davacı şirket tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan sigorta maliyet analizinde ilk yıl için alınan sigorta ve kasko teklifinin, işin toplam süresi olan 3 yıl için kullanıldığı görüldüğünden, davacı şirketin açıklamaları kapsamında sunduğu zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçeleri ile genişletilmiş kasko sigorta paket poliçelerinin ihale konusu işin süresinin tamamını kapsamadığından bahisle aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülmeyerek teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, Kurul kararının gerekçesiyle sınırlı hukuki denetim yapıldığından, davacı şirket tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan sigorta maliyet analizinde bir yıllık öngörülen sigorta ve kasko bedelinin, ikinci yıl ve üçüncü yıl bakımından ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)” tablosundaki oran esas alınmak suretiyle güncellenerek kullanılıp kullanılmadığı ve bu suretle yapılan açıklamanın yeterli ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.3.4. maddesine uygun olup olmadığı hususunda davalı idarece yeniden değerlendirme yapılması gerektiği açıktır.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

nılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 13.05.2020 tarihli ve 2020/UH.II-882 sayılı kararının başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına yönelik değerlendirmelerine ilişkin kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 13.05.2020 tarihli ve 2020/UH.II-882 sayılı Kurul kararında yer verilen 3. iddiasının esasının yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın