Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İsteklinin Ocak Ayı Bedeli Yerine Diğer Teklif Verenlerin Aksine Nisan Ayı Kasko Bedelinin Esas Alması

İsteklinin Ocak Ayı Bedeli Yerine Diğer Teklif Verenlerin Aksine Nisan Ayı Kasko Bedelinin Esas Alması

 İsteklinin Ocak Ayı Bedeli Yerine Diğer Teklif Verenlerin Aksine Nisan Ayı Kasko Bedelinin Esas Alması

Karar No              : 2021/MK-27

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/125311 İhale Kayıt Numaralı “Araç Ve İş Makinesi Kiralama Hizmet Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/125311 İhale Kayıt Numaralı “Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Best Yol Yapı A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 04.06.2020 tarihli ve 2020/UH.I-998 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Best Yol Yapı A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 3. İdare Mahkemesinin 05.11.2020 tarihli ve E:2020/1202, K:2020/2115 sayılı kararı ile “…Uyuşmazlık konusu olayda, davacı şirketin ihalede değerlendirme dışı bırakılması yönünden değerlendirmeye gelince; Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’e atfen davacının teklif edilen aracın marka ve modelinin Ocak 2020 yılına ait motorlu kara taşıtları kasko değeri olan araç olması, teklif fiyatında ilgili aracın motorlu kara taşıtları kasko değerinin azami %2’sine kadar bir maliyetin esas alınması ve teklifin bu hesaplamalar doğrultusunda oluşturulması gerektiği, düzenlemesine uygun olmadığı gerekçesine yer verilmiş ise de, teklif edilen aracın Ocak ve Şubat aylarına ait Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değerleri üretici firma tarafından Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketler Birliği’ne beyan edilmeyip Mart ve Nisan ayı 114.500 TL olarak beyan edildiğinden ve internet sitesinde ihalenin yapıldığı Nisan ayında Mart ayı değerleri yer almadığından davacı şirket tarafından Mart ayı ile aynı olan Nisan ayı Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değeri teklife esas alındığı belgesi de teklif zarfı ekinde İhale Komisyonunun incelemesine sunulduğu, davacının teklifinin, en avantajlı ikinci tekliften 14.260.000 TL daha uygun olduğu tespit edilmiştir.

Öte yandan, Mahkememizce 19/08/2020 tarihli ara kararı ile Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nden, 2020 model Dacia Dokker Combi Ambiance 1.5 Bluedci 95″ araca ait Ocak 2020 kasko değerinin bulunup bulunmadığının, kasko değerlerinin Ocak ve Nisan ayları arasında değişim gösterip göstermediğinin şayet değişim gösteriyorsa oluşan değer farkının ortalama ne kadar olduğunun sorularak sorulan hususlara ilişkin bilgi ve belgelerinin istenilmesine karar verildiği dava dosyasına 28/09/2020 tarihinde giren ara karar cevabında aracın Ocak 2020 ve Şubat 2020 kasko değerinin bulunmadığı belirtilmiştir.

Davacı şirket tarafından sunulan tablonun imzalı ve kaşeli olduğu, kasko değerlerine yer verilerek doldurulduğu, ekinde ise tabloda yazılı araçlara ilişkin Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin internet sayfasından belirtilen değerin yazılması zorunlu olduğundan davacının Ocak 2020 kasko değerini bildirdiği, davacının kasıtlı veya ihmalen bir kusuru bulunmadığı, kaldı ki, Ocak ayı bedeli yerine diğer teklif verenlerin aksine Nisan ayı kasko bedelinin esas alınmasının davacının fiyat açısından daha aleyhte olmasına yol açtığı, bu itibarla davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının kamuya yarar sağlamadığı gibi kamu zararına yol açacağı, Bakanlar Kurulu kararının amacı da dikkate alındığında ortada esasa ilişkin bir aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 04.06.2020 tarihli ve 2020/UH.I-998 sayılı kararının birinci iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Best Yol Yapı A.Ş.nin ihalenin birinci kısmı için sunduğu teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın