Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Sözleşmeye Ait Damga Vergisinin İhale İlan Tarihinden Önce Yatırılması Gerekirken İhale İlan Tarihinden Sonra Yatırılması Durumunda İlgili Belge İş Deneyimi Tevsik Amacıyla Kullanılamaz

Sözleşmeye Ait Damga Vergisinin İhale İlan Tarihinden Önce Yatırılması Gerekirken İhale İlan Tarihinden Sonra Yatırılması Durumunda İlgili Belge İş Deneyimi Tevsik Amacıyla Kullanılamaz

Karar No              : 2021/UH.II-1984

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/456725 İhale Kayıt Numaralı “Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 5736 Öğrencinin 29 Taşıma Merkezi Okula 455 Hat ( Araç) İle 180 İş Günü Taşımalı Eğitim İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10.09.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 5736 Öğrencinin 29 Taşıma Merkezi Okula 455 Hat ( Araç) İle 180 İş Günü Taşımalı Eğitim İşi” ihalesine ilişkin olarak Halit Kaya Taşımacılık Temizlik İnşaat Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 23.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.10.2021 tarih ve 46594 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.10.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1652 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhalenin 9’ncu kısmı üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyimini gösteren belge olarak özel bir rehabilitasyon merkezi ile yapılmış sözleşme, SGK belgeleri ve fatura örneklerini sunduğu ancak, bu firmanın sunduğu belge tutarının teklifini karşılamayacağı, sunulan faturaların gerçek dışı olduğu, bu büyüklükte bir iş yapmadığı, kendi araçlarının bulunmadığı, o bölgede çalışan Kiralık araçlar ile böyle bir işin yapılmadığı, SGK’lı Şoför personeli olmadığı, SGK’lı Yardımcı personelinin olmadığı, SGK’lı çalıştığı iddia edilen personelin SGK girişleri hakkında bilgileri olmadığı, herhangi bir hizmet akdi sözleşmelerinin bulunmadığı, maaş ödemelerinin ilgili mevzuat gereğince bankadan yapılmadığı, rehabilitasyon kurumuna bu büyüklükte bir iş yapılmadığı, SGK’lı personelin bu işte çalıştırılmadığı, faturalara konu işin personel ve öğrenci taşıma işine ait olmadığı, araç kiralama işi olduğu, sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi (11.08.2021) itibarıyla ödendiğine ilişkin belgesinin olmadığı, faturaların içeriği bakımından gerçeği yansıtmadığı, faturaların vergi kayıtlarından teyit edilmesi gerektiği, belgeleri imzalayan SMMM’e ait imza beyanı ve faaliyet belgesinin olmadığı,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgeler, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinin 6’ncı fıkrasında, “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi, 

İdari Şartname’nin aynı maddesinin 5’inci fıkrasının (b) bendinde, “… İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İhalenin 9’uncu kısmı üzerinde bırakılan istekli tarafından e-ihale olarak gerçekleştirilen ihale işlemlerinde Yeterlik Bilgileri Tablosunda iş deneyimini gösteren belge olarak 105.000,00 TL tutarında özel sektöre gerçekleştirilmiş sözleşme ve fatura beyanında bulunulduğu, idare tarafından söz konusu belgenin 10.09.2021 tarihli yazıyla talep edildiği, anılan istekli tarafından da süresi içerisinde teslim edildiği görülmüştür.

Anılan istekli tarafından sunulan belgeler incelendiğinde, Tuğtay Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile 21.03.2018 tarihli 105.000,00 TL tutarında sözleşme imzalandığı, bu sözleşme kapsamında 23.04.2018 tarih ve 12851 numaralı 35.000,00 TL tutarlı, 31.05.2018 tarih ve 12852 numaralı 35.000,00 TL tutarlı ve 21.06.2018 tarihli ve 12853 numaralı 35.00,00 TL tutarlı olmak üzere toplam 105.000,00 TL’lik fatura sunulduğu, faturaların serbest muhasebeci mali müşavirlerince onaylı olduğu, faturaların açıklamasında da “Özel eğitim ve rehabilitasyon öğrencilerinin taşıma işi” ifadelerine yer verildiğinin görüldüğü, ilaveten sözleşme kapsamında çalıştırılan personele ait Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfasından alındığı anlaşılan belgelerin sunulduğu ve söz konusu belgelerin sözleşme konusu iş yeri ve iş kolu için düzenlendiğinin belge üzerindeki ifadelerden anlaşıldığı, ancak sözleşmeden kaynaklanan damga vergisinin ihalenin ilan tarihi olan 11.08.2021 tarihinden önce yatırılması gerekirken, ihale ilan tarihinden sonra 08.09.2021 tarihinde yatırıldığı belirlendiğinden söz konusu belgelerin iş deneyimini gösteren belge olarak kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın