Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Birim Fiyat Teklif Cetvelinin Her Sayfasını Kaşeleyip İmzalamayan İsteklilerin Teklifinin Değerlendirme Dışı Bırakılması Gerektiği İddiası

Birim Fiyat Teklif Cetvelinin Her Sayfasını Kaşeleyip İmzalamayan İsteklilerin Teklifinin Değerlendirme Dışı Bırakılması Gerektiği İddiası

Karar No              : 2021/UH.I-1996

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/436283 İhale Kayıt Numaralı “Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğine Göre Taşıma Kapsamına Alınan Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrenci/Kursiyer/Velinin Okul/Kurum/Sınıflara 27 Araç ve 27 Rehber Personelle 164 İş Günü Taşınması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 27.08.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğine Göre Taşıma Kapsamına Alınan Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrenci/Kursiyer/Velinin Okul/Kurum/Sınıflara 27 Araç ve 27 Rehber Personelle 164 İş Günü Taşınması İşi” ihalesine ilişkin olarak Hakan Dere’nin 27.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 01.10.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.10.2021 tarih ve 47196 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.10.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1671 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin 3’üncü, 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 11’inci kısımları bakımından,

4) Birim fiyat teklif cetvelinin her sayfasını kaşeleyip imzalamayan isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu…” düzenlemelerine yer verilmiştir.

İhale dokümanı kapsamındaki bir sayfalık Birim Fiyat Teklif Mektubu başlıklı standart formda “Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.” düzenlemesi, Birim Fiyat Teklif Cetveli başlıklı standart formda “Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Teklifin ortak girişim  (iş ortaklığı veya konsorsiyum) olarak verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İdarece teklifi geçerli görülen isteklilerce teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvellerinin her sayfasının ad-soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalandığı tespit edilmiş, bu doğrultuda iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın