Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Mal Alımları İçin Öngörülen Üst Limit Tutarının Üzerindeki Her Türlü Mal Alımı İhalelerde İş Deneyimini Gösteren Belgelerin İstenip İstenmeyeceği İdarenin Takdirindedir

Mal Alımları İçin Öngörülen Üst Limit Tutarının Üzerindeki Her Türlü Mal Alımı İhalelerde İş Deneyimini Gösteren Belgelerin İstenip İstenmeyeceği İdarenin Takdirindedir

Karar No              : 2021/UM.I-1999

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/524447 İhale Kayıt Numaralı “Laboratuvar Malzemesi Alımı (4 Kısım)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 30.09.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Laboratuvar Malzemesi Alımı (4 Kısım)” ihalesine ilişkin olarak Teknik Destek Grubu Bil. Ölç. Ara. Dan. Eğt. Ter. Bil. Müh. ve Mak. Ltd. Şti.nin 08.10.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.10.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.10.2021 tarih ve 48256 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.10.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1706 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin 1’inci kısmının yaklaşık maliyetinin 519.166,67 TL olarak açıklandığı, 1’inci kısmın yaklaşık maliyetinin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 27’nci maddesinde atıf yapılan iş deneyim belgesi istenilmemesi gereken parasal sınırını aştığı, ihalede iş deneyim belgesi istenilmesi gerekirken istenilmediği, iş deneyim belgesi yeterlik kriteri olarak belirlenmeyerek anılan Yönetmelik’e aykırı işlem yapıldığı, ihale üzerinde bırakılan istekliye avantaj sağlandığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerinin ihlal edildiği, idarece dokümana şikâyet süresi dolduğu gerekçesi ile mevzuata aykırı bir şekilde şikâyetlerinin reddedildiği, ihalenin 1’inci kısmının yaklaşık maliyetinin ilk oturumda öğrenildiği,  ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun  “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

… b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

…2)  İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

… İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.…” hükmü,  

Anılan Kanun’un “İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan” başlıklı 13’üncü maddesinde “….b) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden;

…2) Yaklaşık maliyeti otuzmilyar (İkiyüzkırkikibinsekizyüzotuziki Türk Lirası)* ile altmışmilyar Türk Lirası (Dörtyüzseksenbeşbinaltıyüzseksendokuz Türk Lirası)* arasında olan mal veya hizmet alımları ile altmışmilyar (Dörtyüzseksenbeşbinaltıyüzseksendokuz Türk Lirası)* ile beşyüzmilyar Türk Lirası (Dörtmilyonkırkyedibinaltıyüzyirmisekiz Türk Lirası)* arasında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az ondört gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,…” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 26’ıncı maddesinde (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.

(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur. …” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İstenecek belgeler” başlıklı 27’nci maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın her türlü mal alımı ihalelerinde, aday veya isteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

b) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihaleler hariç, yaklaşık maliyeti Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde mal alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit ve altındaki her türlü mal alımı ihalelerinde, iş deneyim belgesi istenemez.…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliğ’in “Mal alımı ihalelerinde istenecek belgeler” başlıklı 54’üncü maddesinde “54.1. İdareler tarafından mal alımı ihalelerinde yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler ve istenecek belgelere yönelik yapılacak düzenlemelerde, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı ve 27 nci maddeleri ile yeterlik kriterlerine ilişkin maddelerinde yer alan hükümler esas alınmalıdır. Ayrıca mesleki ve teknik yeterlik kriterleri ile bu kriterlere ilişkin belgelere yönelik yapılacak düzenlemelerde, alımın niteliği ve ilgili mevzuat göz önünde bulundurulmalıdır.

54.2. Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

…b) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihaleler hariç, yaklaşık maliyeti Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde mal alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit ve altındaki her türlü mal alımı ihalelerinde, iş deneyimini gösteren belgeler istenmeyecektir. Ancak yaklaşık maliyeti bu tutarın üzerinde olan açık ihale usulü ve pazarlık usulüyle yapılan ihaleler ile yaklaşık maliyetine bakılmaksızın belli istekliler arasında yapılan ihalelerde ise iş deneyimini gösteren belgelerin istenip istenmeyeceği idarenin takdirinde bulunmaktadır….” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın; 

a) Adı: Laboratuvar Malzemesi Alımı 4 Kısım

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

4 Kısım Laboratuvar Malzemesi Alımı (Sarsma Tablası, Mikrotremör Cihazı, Ultrasonik Sonikatör, Sıcak Press, Dik Tip Otoklav, Masa Üstü Santrifüj, Vakumlu Etüv, Çeker Ocak v.b.)

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: Muş Alparslan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı ” düzenlemesi yer almıştır.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından “Laboratuvar Malzemesi Alımı (4 Kısım)” işinin açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı, itirazen şikâyete konu ihalede 10 adet ihale dokümanı indirildiği, 30.09.2021 tarihinde yapılan ihalenin 1’inci kısmına (2) isteklinin katıldığı, 4 kısım olarak yapılan söz konusu ihalede toplam yaklaşık maliyetin 845.299.72 TL,  ihalenin 1’inci kısmının yaklaşık maliyeti ise 519.166,67 TL olarak belirlendiği, 05.10.2021 onay tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin 1’inci kısmının Besmak Laboratuvar ve İnşaat Test Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Teknik Destek Grubu Bil. Ölç. Ara. Dan. Eğt. Ter. Bil. Müh. ve Mak. Ltd. Şti.nin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.  

Başvuruya konu ihalenin toplam yaklaşık maliyetinin 845.299,72 TL olarak belirlendiği, bu tutar Kanunun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde mal alımları için öngörülen üst limit tutarının üzerinde olduğu, ayrıca İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde iş deneyim belgesine ilişkin herhangi bir yeterlik kriterinin belirlenmediği anlaşılmıştır.

Yukarıda aktarılan mevzuattan, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemeyeceği, yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesinin zorunlu olduğu, ayrıca anılan Yönetmelik’in 27’nci maddesinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihaleler hariç, yaklaşık maliyeti Kanun’un 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde mal alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit ve altındaki her türlü mal alımı ihalelerinde, iş deneyim belgesinin istenemeyeceği hükme bağlanmış olup, Kamu İhale Genel Tebliğ’in “Mal alımı ihalelerinde istenecek belgeler” başlıklı 54’üncü maddesinde ise yaklaşık maliyeti bu tutarın üzerinde olan açık ihale usulü ve pazarlık usulüyle yapılan ihaleler ile yaklaşık maliyetine bakılmaksızın belli istekliler arasında yapılan ihalelerde ise iş deneyimini gösteren belgelerin istenip istenmeyeceği idarenin takdirinde bulunduğu açıklanmıştır.

Sonuç olarak, idarece “Laboratuvar Malzemesi Alımı (4 Kısım)” işinin açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı, şikâyete konu işin mal alımı ihalesi olduğu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 27’nci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliğ’in “Mal alımı ihalelerinde istenecek belgeler” başlıklı 54’üncü maddesinde yer alan açıklama uyarınca, yaklaşık maliyeti anılan Kanun’un 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde mal alımları için öngörülen üst limit tutarının üzerindeki her türlü mal alımı ihalelerde iş deneyimini gösteren belgelerin istenip istenmeyeceği idarenin takdirinde bulunduğu, bu mevzuat çerçevesinde de idarece şikâyet konu ihalede iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, bahse konu hususun idarinin takdirinde olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın