xxxx
Home / Yeterlik Bilgileri Tablosu / YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA İŞ DENEYİM BELGESİ SUNULMASI İÇİN AYRI SATIR AÇILMAMASI

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA İŞ DENEYİM BELGESİ SUNULMASI İÇİN AYRI SATIR AÇILMAMASI

Karar Tarihi : 04.01.2024

Karar No : 2024/UM.I-15

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1143503 İhale Kayıt Numaralı “Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 21.11.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Iwallet Kurumsal Hizmetler A.Ş.nin 04.12.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.12.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.12.2023 tarih ve 122121 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.12.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2023/1441 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinin boş bırakıldığı, yani iş deneyim belgesi sunulmasının istenilmediği, Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda da iş deneyim belgesi sunulması için ayrı satır açılmadığı, bu nedenle Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda iş deneyim belgesine ilişkin beyanda bulunulmadığı için tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İhale İlanı’nın 4.3’üncü maddesinde, idare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bir kriterin belirtilmediği, ancak bununla birlikte, 4.4’üncü maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işlerin belirtildiği,

İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinin ilgili kısımlarının da boş bırakıldığı, ancak 7.6’ncı maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işlerin düzenlendiği görülmüştür.

İhale komisyonu kararı incelendiğinde, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olan diğer gerekçenin “İhale ilanın 4.4.1 maddesinde ihaleye katılım için yeterlilik kriteri olarak istenilen iş deneyim belgesine ilişkin yeterlilik bilgileri tablosunda herhangi bir (iş deneyim belgesi, fatura veya sözleşme) bilgi girişinde bulunulmadığı” şeklinde belirtildiği tespit edilmiştir.

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlerin İdari Şartname’nin 7.5’inci maddesinde düzenlenmesi gerekmekte olup, ilgili yeterlik kriterlerine yönelik bir düzenleme yapılmaması durumunda, 7.5.1’inci maddenin boş bırakılması gerekmektedir.

İdarenin hem İhale İlanı’nda hem de İdari Şartname’de mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bir kriter belirlemediği, İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinin boş bırakıldığı; her ne kadar 7.6’ncı maddede benzer iş olarak kabul edilecek işlerin düzenlendiği görülmüş ise de bu durumun iş deneyiminin istenildiği sonucunu doğurmayacağı anlaşıldığından, başvuru sahibinin teklifinin “Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda iş deneyimine ilişkin bilgi girişinde bulunulmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Iwallet Kurumsal Hizmetler A.Ş.nin ve Tacer Yapı Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumuna yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Bize ulaşın