Basın duyuruları
xxxx
Home / AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF DEĞERLENDİRİLMESİNDE KRİTERLER / İmza Sirkülerinin Fotokopi Olarak Sunulmuş Olması Nedeniyle Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının Reddedilerek İsteklinin Değerlendirme Dışı Bırakılması

İmza Sirkülerinin Fotokopi Olarak Sunulmuş Olması Nedeniyle Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının Reddedilerek İsteklinin Değerlendirme Dışı Bırakılması

Karar No              : 2020/MK-28

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/561500 İhale Kayıt Numaralı “Tedaş Genel Müdürlüğü Merkez, Misafirhane, Kreş Ve Gölbaşı Mutfaklarının Bakım Onarım Ve Tadilatı Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/561500 ihale kayıt numaralı “TEDAŞ Genel Müdürlüğü Merkez, Misafirhane, Kreş ve Gölbaşı Mutfaklarının Bakım Onarım ve Tadilatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Var-Al İnşaat Turizm Nakliyat Yakıt Bilişim Danışmanlık Eğitim Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 14.11.2019 tarihli ve 2019/UY.II-1508 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Koçoğlu Mekanik Tesisat İnşaat Çevre Tek. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 15.01.2020 tarihli E:2019/2362, K:2020/32 sayılı kararında “… Uyuşmazlık konusu olayda, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işleme karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine dair gerekçelerden olan, davacı şirketin fiyat teklifi aldığı Üntes Isıtma Klima Soğutma San. A.Ş.’nin fiyat teklifinin dayanağı tespit tutanağı ekinde imza sirkülerinin sunulmamış olmasına ilişkin mezkur mahkeme kararında, bu sirkülerin tamamlatılabilecek nitelikte olduğundan bahisle söz konusu gerekçenin hukuka aykırı olduğuna hükmedildiği, bunun üzerine Mahkeme Kararının uygulanması amacıyla alınan Kurul tarafından alınan 24.07.2019 tarih ve 2019/MK-223 sayılı kararın idareye tebliği üzerine Üntes Isıtma Klima Soğutma San. A.Ş.den anılan Yönetmelik’in aktarılan maddesine uygun bir şekilde imza sirkülerinin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneğinin istenildiği, ancak Üntes Isıtma Klima Soğutma San. A.Ş. tarafından imza sirkülerinin idarenin talebine aykırı şekilde fotokopi olarak sunulduğundan bahisle davacı şirketin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilerek, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiş ise de; söz konusu belgenin fotokopi olarak sunulmuş olmasının davacı şirketin teklifinin esasını değiştirecek nitelikte olmadığı ve ilişkin imza sirkülerinin eksikliğinin davacı şirketin fiyat teklifi aldığı firmadan kaynaklanan bir bilgi eksikliği olmadığı anlaşılmakla, 4734 sayılı Kanun’n 37. maddesinin 2. fıkrası ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6.1. maddesi gereğince bu bilgi eksikliğinin idarece tamamlanması veya tamamlatılması için davacıya iki iş gününden az olmamak üzere süre verilmesi, verilen süre içerisinde bilgi eksikliğinin tamamlanmaması halinde davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken davacı şirketin teklifinin doğrudan değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmış olup, dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 14.11.2019 tarihli ve 2019/UY.II-1508 sayılı kararının 3’üncü iddiasına konu imza sirkülerinin fotokopi olarak sunulması ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihaleyi yapan idarece Koçoğlu Mekanik Tesisat İnşaat Çevre Tek. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne süre verilmek suretiyle bilgi eksikliğinin tamamlattırılması talebinde bulunulması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Sunulan Proforma Faturanın Dayanağı Olan Dört Adet Faturada İmza Eksikliği Bulunmasının Doğrudan Proforma Faturayı Geçersiz Kılmayacağı – Danıştay Kararı

Karar No              : 2019/MK-235 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2012/17361 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Sosyal Güvenlik İl …

Call Now ButtonBize ulaşın