xxxx
Home / AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMA / Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Yazısında Aynı Analiz Girdisinin Hem Açıklamam İstenilen Hem De Açıklama İstenilmeyen Analiz Girdisi Olarak Gösterilemeyeceği

Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Yazısında Aynı Analiz Girdisinin Hem Açıklamam İstenilen Hem De Açıklama İstenilmeyen Analiz Girdisi Olarak Gösterilemeyeceği

Karar No              : 2016/UY.II-552

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/162631İhale Kayıt Numaralı “Gümüşhane-Kelkit İlçe Merkezi Arazileri İle Kaş Beldesi 2 Kısım Taşkın Koruma İnşaatı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 22. Bölge Müdürlüğü tarafından 17.12.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Gümüşhane-Kelkit İlçe Merkezi Arazileri İle Kaş Beldesi 2 Kısım Taşkın Koruma İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Cacimler İnş. ve Tic. Ltd. Şti. – Sues Enerji İnş. Yol Yapı ve Doğal Gaz İth. İhr. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 13.01.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.01.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.01.2016 tarih ve 4775 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.01.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

            Başvuruya ilişkin olarak 2016/259 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, sınır değerin altında teklif veren Or-Na İnş Taah. ve Tic. Ltd. Şti., Sağlamlar İnş. Haf. Nak. Tic. ve San. A.Ş. ve Alsancak Yapı İnş. Taah. Mad. Haf. Nak. Mim. Müh. Müş. Hiz. Enerji Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata aykırı olduğu, her üç istekli tarafından sunulan fiyat teklifinde meslek mensubu onayı ve meslek mensubu ibaresi bulunmadığı, satış tutarı tespit tutanaklarının ihale tarihinden önceki son geçici vergi beyanname döneminden önceki bir tarihe ait olduğu, fiyat tekliflerinin malzeme, işçilik ve montaj kalemleri yönünden ayrı ayrı açıklanması gerekirken, söz konusu istekliler tarafından sunulan fiyat tekliflerinde pek çok kalemin açıklanmadığı, sunulan açıklamalarda yer alan analiz girdi miktarlarında azaltma yapıldığı, malzeme cinslerinin birimlerinin (ton,m²,m³ gibi) yanlış yazıldığı, fiyat tekliflerinde nakliye kalemlerinin göz önüne alınmadığı ve satın alınan malzemelerin nakliye maliyetleri için ayrıca açıklama yapılmadığı, poz tariflerinde yer alan bazı imalat kalemlerine açıklamalarda yer verilmediği, sunulan fiyat tekliflerinin birçoğu  hayatın olağan akışına aykırı olmasına rağmen satış tutarı tespit tutanağının (Ek.O-6) ilgili meslek mensubundan istenilmediği, fiyat tekliflerinde aritmetik hataların bulunduğu, idare tarafından verilen analizlerde işçilik maliyetlerinin ayrı bir kalem olarak gösterilmesine rağmen işçilik maliyetlerinin fiyat teklifleriyle açıklandığı, bazı fiyat tekliflerinde işçilik dahil denilmek suretiyle mevzuata aykırı olarak açıklama sunulduğu, araçlar için alınan fiyat tekliflerinde araçların motor güçlerine ve teknik özelliklerine yer verilmediği, işçilik hesaplanmalarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları yerine saatlik asgari ücret öngörülmesi suretiyle açıklama yapılmasının mevzuata aykırı olduğu, bahse konu istekliler tarafından “03.001” poz numaralı “Ekskavatör ve dragline tipi makineler 100 hp (1yd3)” analiz girdisinin, “03.007” poz numaralı “Trak. Rip (td25 veya em.185dhp8+rip) mot. Grey. (80 hp yukarı)” analiz girdisinin ve “03.005/2(Y)” poz numaralı “Ekskavatör (paletli) 300 hp” analiz girdisinin, “03.004” poz numaralı “Ekskavatör 210 hp” analiz girdisinin ve “03.017” poz numaralı “Kompreasör (210 cfm’lik)” analiz girdilerinin amortisman öngörülerek açıklandığı, ancak buna ilişkin ilgili meslek mensubunca düzenlenmiş amortisman tespit tutanağının sunulmadığı, ayrıca söz konusu araçların amortisman oranlarının hatalı hesaplandığı, işin 2016 yılında yapılacağı dikkate alındığında 2016 yılı amortisman maliyetlerinin kıst olarak hesaplanmasının uygun olmadığı, analizlerde yer alan mazot maliyetlerinin mevzuata uygun olarak açıklanamadığı, “07.006” poz numaralı “Taş nakli” analiz girdisinin açıklanmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının nakliye formülü yerine mevzuata aykırı olarak piyasa rayiçlerinin çok altında fiyat teklifi ile açıklama yapıldığı, bu itibarla bahse konu üç isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

         Aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında isteklilere gönderilen 21.12.2015 tarihli yazıların ekinde, açıklama istenen iş kalemleri listesi ile açıklama istenen iş kalemlerine ait analiz girdi miktarlarının belirtildiği iş kalemlerinin yer aldığı, söz konusu iş kalemlerinin her birinde yer alan analiz girdilerinin açıklanıp açıklanmayacağı hususunun her bir iş kaleminde belirtildiği görülmüştür.

Toplam 20 iş kaleminden oluşan başvuruya konu ihalede 5 iş kaleminin açıklanmasının istenildiği görülmüştür. Sıralı iş kalemleri listesine göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı %80 oranına kadar olan iş kalemleri ile kümülatif toplama eklendiğinde %80 oranının aşılmasına neden olan iş kaleminin sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri olarak belirlenmesi gerektiği dikkate alınarak hesaplama yapıldığında başvuruya konu ihalede açıklama istenilecek iş kalemlerinin

İdare tarafından yapılan hesaplamada ise, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının, kümülatif toplamın %80’ine ulaştığı iş kaleminin yuvarlama yapılarak “KL-10” poz numaralı iş kalemi olarak belirlendiği, bu itibarla yukarıdaki tabloda yer alan ilk beş sıradaki iş kaleminin açıklama istenilecek iş kalemleri olarak değerlendirildiği görülmüştür. Ancak yukarıda verilen hesaplamada da görüleceği üzere beşinci iş kaleminde, tutarların yaklaşık maliyete oranının %80’e ulaşmadığı, buna göre başvuruya konu ihalede “KL-05” poz numaralı “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (Beton Nakli+Kalıp+İskele Dahil)” iş kaleminden de açıklama istenilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

        Diğer taraftan aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısı ekinde açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin tek bir liste halinde verilmediği, her bir iş kalemi içerisinde açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin belirtilerek aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği görülmüştür. Aynı analiz girdisinin, açıklanması istenilen birden fazla iş kaleminde bulunması durumunda herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için de açıklama talep edilmesi gerektiği dikkate alındığında aşırı düşük teklif açıklamalarının sağlıklı olarak sunulabilmesi için açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin tek bir liste halinde isteklilere gönderilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Nitekim, başvuruya konu ihalede açıklama istenilen iş kalemlerinden “KL-01” poz numaralı “Her cins zeminde her çeşit kazı yapılması”  iş kaleminde “mazot” analiz girdisi açıklama istenilen analiz girdisi olarak belirlenmişken, açıklama istenilen diğer iş kalemlerinden “KL-10” poz numaralı “İdarece istenilen dozda çimento harcı kullanılarak ocak taşı ile kargir inşaat (nakliyeler+çimento bedeli+kabartma doz dahil)” iş kaleminde söz konusu “mazot” girdisinin açıklama istenilmeyecek analizler arasında bulunduğu, bu durumun aşırı düşük teklif sunulması aşamasında isteklileri tereddüde düşürebileceği anlaşılmıştır.

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, açıklama istenilen iş kalemleri ile birlikte “KL-05” poz numaralı “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (Beton Nakli+Kalıp+İskele Dahil)” iş kaleminden de açıklama talep edilmesi, aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısı ekinde açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin tek bir liste halinde belirlenerek sınır değerin altındaki geçerli teklif sahibi tüm isteklilerden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

Banka Referans Mektubunun Bilgisayar Ekran Görüntü Çıktısı Olarak Sunulması

Banka Referans Mektubunun Bilgisayar Ekran Görüntü Çıktısı Olarak Sunulması Şekil Esaslarına Uygun Değildir

Banka Referans Mektubunun Bilgisayar Ekran Görüntü Çıktısı Olarak Sunulması Şekil Esaslarına Uygun Değildir

Call Now ButtonBize ulaşın