Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Teknik Şartnamenin İsteklilerden Yeterlik Kriteri Olarak Sunulması İstenilen Belgelerin Açık Ve Tereddüte Yer Bırakmayacak Şekilde Düzenlenmesi

Teknik Şartnamenin İsteklilerden Yeterlik Kriteri Olarak Sunulması İstenilen Belgelerin Açık Ve Tereddüte Yer Bırakmayacak Şekilde Düzenlenmesi

Karar No              : 2019/MK-305

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/180341 İhale Kayıt Numaralı “6331 Sayılı Kanuna İstinaden Osgb Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/180341 ihale kayıt numaralı “6331 Sayılı Kanuna İstinaden OSGB Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Ege Gökmen İnşaat Araç Kiralama Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 26.06.2019 tarihli ve 2019/UH.II-722 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Ömer Yusuf Sağlık Hizmetleri Medikal Madencilik Elek. Çevre Sağlığı ve İnş. San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 23.09.2019 tarihli E:2019/1461, K: 2019/1698 sayılı kararı ile “…Olayda, her ne kadar ihale dokümanına süresi içerinde yapılan bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu olmadığı görülmüş ise de, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca, yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde belirtilmesinin zorunlu olduğu, anılan ihaleye ait Teknik Şartname’nin 10. maddesinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli olarak tanımlanan “yüklenici” ibaresine yer verilerek mevzuata aykırı bir şekilde yeterlik kriteri için sunulması istenilen belgelerden açık bir şekilde bahsedilmediği, yalnızca yüklenici tarafından sunulacak tekliflerin detay birim fiyat açıklamalarını içermesi gerektiğinin ifade edildiği, zeyilname ile değiştirilen ihale dokümanı kapsamında detay birim fiyat cetveli adında veya benzeri nitelikte herhangi bir standart formun bulunmadığı, maddede teklifin içereceği belirtilen “detay birim fiyat açıklamaları” ile kastedilenin ihalede verilen tek birim fiyatın alt birim fiyatları mı yoksa alt birim fiyatlarına ilişkin yöntem, açıklayıcı bilgi vb. hususlar mı veya her ikisi mi olduğu hususunda belirsizlik bulunduğu, kaldı ki bu hususun uyuşmazlığa konu Kamu İhale Kurulu kararı ile de kabul edildiği, zeyilname sonrası yapılan değişiklik ile de Teknik Şartnamede yer alan 10. madde korunurken 10. maddeye paralel olarak oluşturulan ilk birim fiyat teklif cetvelinin değiştirilerek 6 iş kaleminin tek bir iş kalemine indirildiği ve değiştirilen birim fiyat teklif cetveli ile ilk birim fiyat teklif cetveli arasında birim ve miktar sütunlarında da değişikliğe gidildiği görülmüştür.

Bu durumda, teknik şartnamede yukarıda yer verildiği üzere isteklilerden yeterlik kriteri olarak sunulması istenilen belgelerin açık ve tereddüte yer bırakmayacak şekilde düzenlenmesi ilkesine aykırı davranıldığı, anılan düzenlemede sunulması istenilen belgelerden açıkça bahsedilmediği, yalnızca “yüklenici” tarafından sunulacak tekliflerin detay birim fiyat açıklamalarını içermesi gerektiğinin ifade edildiği, söz konusu düzenlemeden detay birim fiyat açıklamaları ile kastedilenin ihalede verilen tek birim fiyatın alt birim fiyatı mı yoksa alt birim fiyatlara ilişkin yöntem, açıklayıcı bilgi vb. hususlar mı veya her ikisi mi olduğu hususunda belirsizlik bulunduğu, bu husus bile tek başına ihaleye katılan isteklileri tereddüte düşürebilecekken; 08/05/2019 tarihli zeyilname ile Teknik Şartnamedeki hüküm aynen korunarak, ihale dokümanı kapsamında yer alan ve 6 kalemden oluşan birim fiyat teklif cetveli standart formunun değiştirilerek tek kalemden (Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden 24 Ay Süreli İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alınması) oluşan birim fiyat teklif cetveli standart formunun yeniden düzenlendiği, anılan şartname hükmüne uygun herhangi bir standart form veya tablo düzenlenmediği, zeyilname ile değiştirilen birim fiyat teklif cetveli, ilk birim fiyat teklif cetveli ile kıyaslandığında ise, hem kalem bazında değişikliğe gidildiği hem de birim ve miktarlarda değişiklikler yapıldığı ve ihaleye katılan isteklilerin bu değişiklik ile de tereddüte düşürüldüğü anlaşıldığından, tüm bu belirsiz ve tereddüte yol açan ihale dokümanı düzenlemeleri karşısında İsteklilerin sağlıklı bir teklif sunamayacağı sonucuna varılarak ihalenin iptaline karar verilmesi gerekirken düzeltici işlem belirlenmesi yönünde alınan Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmamıştır…” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 26.06.2019 tarihli ve 2019/UH.II-722 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın