Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Fiyat Teklinin Dayanağı Olan Tespit Tutanaklarında Yer Alan Envanter Defteri Tasdik Tarihi Geçici Vergi Beyanname Dönemini Tevsik Edici Nitelikte Olmalıdır

Fiyat Teklinin Dayanağı Olan Tespit Tutanaklarında Yer Alan Envanter Defteri Tasdik Tarihi Geçici Vergi Beyanname Dönemini Tevsik Edici Nitelikte Olmalıdır

Karar No              : 2022/UY.II-570

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/599045 İhale Kayıt Numaralı “Aksaray – Ortaköy – 6. Bl. Hd. Km: 0+000-46+320 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İkmal İşleri Yapılması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü tarafından 17.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Aksaray – Ortaköy – 6. Bl. Hd. Km: 0+000-46+320 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İkmal İşleri Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Akh Mad. İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.nin 26.04.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.04.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 29.04.2021 tarih ve 21750 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.04.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Kamu İhale Kurulunun 16.03.2022 tarihli ve 2022/MK-85 sayılı kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/795-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşağıda yer verilen iddialar doğrultusunda aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı, ihaleye katılmak için gerekli yeterlik kriterlerini sağlayamadığı;

3) Açıklama istenilen YYS/2 iş kalemi içerisinde yer alan “C 30/37 hazır beton harcı” analiz girdisine ilişkin fiyat teklifi ile açıklama yapıldığı, fiyat teklifinin dayanağı olarak sunulan satış tutarı tespit tutanağı ekinde yer alan imza sirkülerinin fiyat teklifi veren firmanın şubesini temsile yetkili olduğunu gösterdiği, dolayısıyla fiyat teklifini imzalayan kişinin firmayı temsile yetkili olmadığı, firmanın şubesini temsile yetkili olduğu, fiyat teklifinin şube adına düzenlenmediği, firma adına düzenlendiği, bu nedenle fiyat teklifi ve satış tutarı tespit tutanağının geçerli olamayacağı, ayrıca satış tutarı tespit tutanağında yer alan envanter ve yevmiye defter tasdik tarihinin fiyat teklifine esas olan beyanname döneminden daha sonraki bir tarih olduğu, satış tutarı tespit tutanağının dayanağının olmadığı gerekçeleriyle isteklinin teklifinin reddedilmesi gerektiği,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin yapılan incelemede;

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından açıklama istenilen YYS/2 iş kalemi içerisinde yer alan “C 30/37 hazır beton harcı” analiz girdisine ilişkin Niğde As Beton İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden alınan fiyat teklifi ile açıklama yapıldığı, söz konusu fiyat teklifinin dayanağı olan satış tutarı tespit tutanağının eki olarak sunulan mükellefe ait imza sirküleri incelendiğinde; bahse konu belgenin Bor 1’inci noterliği tarafından düzenlendiği, Niğde As Beton İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Niğde İli Bor İlçesi Şubesi’ne ait olduğu, dolayısıyla fiyat teklifini veren şirketin şubesine ait olduğu, anılan şubenin müdürünün Sabrı Baran olduğu ve 23.07.2015 tarihli ve 8868 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi dayanağı ile şubeyi münferiden temsile ve ilzama yetkili olduğu anlaşılmaktadır.

Ancak bahse konu imza sirküleri her ne kadar fiyat teklifi veren şirketin şubesine ait olsa da Niğde As Beton İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 17.05.2015 tarihli ve 8843 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi incelendiğinde Sabrı Baran’ın aksi karar alınıncaya kadar şirket müdürü sıfatıyla münferiden temsile ve ilzama yetkili olarak seçildiği, dolayısıyla hem şirketin hem de şirketin şubesinin temsile ve ilzama yetkili kişisinin Sabrı Baran olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

Öte yandan başvuru sahibinin söz konusu fiyat teklifinin dayanağı olan satış tutarı tespit tutanağında yer alan envanter ve yevmiye defter tasdik tarihinin fiyat teklifine esas olan beyanname döneminden daha sonraki bir tarih olduğu, satış tutarı tespit tutanağının dayanağının olmadığı yönündeki iddiasına ilişkin olarak;

Bahse konu fiyat teklifinin dayanağı olan satış tutarı tespit tutanağının “Mükellefin tespit yapılan geçici vergi beyanname dönemine ait yasal defter tasdik bilgileri;” bölümünde yevmiye / işletme defteri tasdik makamının e-defter olduğu, envanter defteri tasdik makamının Ankara 10. Noter olduğu, tasdik tarihinin 24.12.2020, tasdik numarasının 22795 olduğu, geçici vergi beyanname döneminin ise 2020 yılının 3’üncü dönemi olduğu görülmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Defterlerin tasdiki” başlıklı 10’uncu bölümünün 220’nci maddesinde “Aşağıda yazılı defterlerin bu bölümdeki esaslara göre tasdik ettirilmesi mecburidir:…1. Yevmiye ve envanter defterleri…” hükmü,

Anılan Kanun’un “Tasdik zamanı” başlıklı 221’inci maddesinde “Bu kanunda yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar:

1. Ötedenberi işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;

2. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tesbit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda…” hükmü,

Aynı Kanun’un “Tasdik makamı” başlıklı 223’üncü maddesinde “Defterler, iş yerinin, iş yeri olmayanlar için ikametgahın bulunduğu yerdeki noter veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar, menkul kıymet ve kambiyo borsasındaki acentaları için borsa komiserliği tarafından tasdik olunur.

Tasdik makamı, bu Kanuna göre tasdike getirilen defterleri sosyal güvenlik ile ilgili kuruluşların mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın tasdik eder.

Defterler anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilir.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.11’inci maddesinde “Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur…” açıklaması yer almaktadır. Aynı Tebliğ ekinde yer alan Ek-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağı Standart Formunun 3’üncü bölümünde yer alan tablonun aşağıda belirtilen şekilde olduğu görülmüştür.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve Tebliğ açıklamaları ile tespitler uyarınca yapılan değerlendirmede;

Anılan satış tutarı tespit tutanağında, yasal defter tasdik bilgileri kapsamında düzenlenen envanter defteri bilgilerinin, söz konusu tutanakların esaslı unsurları arasında olduğu, Vergi Usul Kanunu’nun “Tasdik zamanı” başlıklı 221’inci maddesinde yer alan “Ötedenberi işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda” hükmü gereği geçici vergi beyanname dönemi 2020 yılının 3’üncü dönemi olan envanter defterinin 2019 yılının aralık ayında tasdik ettirilmesi gerekirken 24.12.2020 tarihinde tasdik ettirildiği, dolayısıyla envanter defteri tasdik tarihinin geçici vergi beyanname dönemini tevsik edici nitelikte olmadığı ve sunulan fiyat tekliflerinin dayanaktan yoksun olduğu sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın