xxxx
Home / İhale Danışmanı / Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında İsteklilerden İstenilen İlgili Belgelerin Sunulmaması Durumunda İsteklilerin Teklifi Reddedilir

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında İsteklilerden İstenilen İlgili Belgelerin Sunulmaması Durumunda İsteklilerin Teklifi Reddedilir

Karar No              : 2022/UY.I-598

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/682653 İhale Kayıt Numaralı “Eşme-Güney Yolu Km:0+000-30+20765, Ulubey-Aşağıçeşme Yolu Km:0+000-24+796(G)/0+000(İ)-5+500 Arası  Toprak  Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü Ve Üstyapı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 03.12.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Eşme-Güney Yolu Km:0+000-30+20765, Ulubey-Aşağıçeşme Yolu Km:0+000-24+796(G)/0+000(İ)-5+500 Arası  Toprak  Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü Ve Üstyapı İşi” ihalesine ilişkin olarak As-Yol Yapı Sanayi Ve Tic.A.Ş.-Kıbrıs İnşaat Taahhüt Madencilik Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı nin 18.03.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.03.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.04.2022 tarih ve 16979 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.04.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/359 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle; aşırı düşük teklif açıklamalarının; açıklama yapılması istenilmeyen çivi, su, kompresör (210 Cfm’lik kompresör+hortum ve tabancalar) ve vibratör (2,5 HP güç, 9-16 yd3/saat kapasiteli) girdileri için farklı poz numaralı iş kalemlerinde farklı birim fiyatlar öngörülmesi nedeniyle uygun bulunmadığı, fakat idarece açıklama istenilmeyen analiz girdileri için farklı fiyatlar öngörülmesi sebebiyle açıklamanın uygun bulunmamasının mevzuata aykırı olduğu,

Ayrıca idarece şikâyete verilen cevapta aşırı düşük teklif açıklama talep yazısının ekler bölümünde yer alan Ek-3 ve Ek-4’ün açıklama kapsamında idareye sunulmadığı gerekçesiyle açıklamalarının uygun bulunmadığının belirtildiği, fakat söz konusu eklerin idare tarafından isteklilere aşırı düşük teklif açıklama talep yazısı ekinde verilen ekler olduğu ve idarece verilmiş olan eklerin tekrar idareye sunulmasını gerektiren bir mevzuata hükmünün bulunmadığı bu sebeple aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olduğu ve ihalenin uhdelerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,          

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,           

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir…” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 60’ıncı maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1) Yapım yönteminin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen işin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “…45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.

45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.

Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.

45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.

Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.

Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.

Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.

Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz. 

45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.

45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;

a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.

İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerekmektedir. Ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmayıp, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar 45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir.

45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

45.1.14. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (45.1.3 – 45.1.13) maddelerine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

45.1.16. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilerin açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin, sadece ilgili madde numaralarına atıf yapılmakla yetinilmeyerek hangi düzenlemeye aykırılık bulunduğu da belirtilmek suretiyle kesinleşen ihale kararının bildirilmesi zorunludur…” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “ 2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Eşme-Güney Yolu Km:0+000-30+207.65, Ulubey-Aşağıçeşme Yolu Km:0+000-24+796(G)/0+000(İ)-5+500 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü ve Üstyapı işi

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): 1986E04-128-65354 (1986E040380-0084 – Eşme-Güney Ayr. ),1986E04-128-65346 (1986E040380-0079 – Ulubey-Güney )

d) Kodu:

e) Miktarı: Her Cins ve Klastaki Zem.Ocak Ariyet Kazısı Yp. ve Kull. 3250000 m3-Plentmiks Alttemel ve Plentmiks Temel Yp.750000 ton-Köprülerde Kuruda veya Suda Her Dozda Demirli Beton 7100m3 ve Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki Miktarlar kadar diğer işler

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Eşme-Güney Yolu Km:0+000-30+207.65, Ulubey-Aşağıçeşme Yolu Km:0+000-24+796(G)/0+000(İ)-5+500 Arası” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

EKAP üzerinden 10.03.2022 tarihinde bildirilen ihale komisyonu kararında; As-Yol Yapı San. ve Tic. A.Ş.-Kıbrıs İnş. Taah. Maden. Enerji San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı, Feza Taah. A.Ş.-Uluova İnş. ve Mak. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Orak Altyapı San. ve Tic. A.Ş., Nil Yapı Mal. ve İnş. Tic. A.Ş., Doğan İnş. Asfalt ve Tic. Ltd. Şti.-Güney İnş. ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Zey Yapı San. Maden. Enerji Müşavirlik Tic. A.Ş. tarafından aşırı düşük teklif açıklamalarının idareye sunulduğu, başvuru sahibi As-Yol Yapı San. ve Tic. A.Ş.-Kıbrıs İnş. Taah. Maden. Enerji San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından farklı iş kalemleri içerisinde yer alan bazı açıklama istenmeyen analiz girdilerine farklı fiyatların öngörülmesi sebebiyle aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunmayarak teklifinin reddedildiği, ekonomik açından en avantajlı teklif sahibi isteklinin Feza Taah. A.Ş.-Uluova İnş. ve Mak. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı olarak ve ekonomik açından en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ise Orak Altyapı San. ve Tic. A.Ş. olarak belirlendiği görülmüştür.

Ekap’tan tebliğ edilen ihale komisyonu kararı üzerine As-Yol Yapı San. ve Tic. A.Ş.-Kıbrıs İnş. Taah. Maden. Enerji San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idare tarafından şikâyete verilen cevap yazısında, ihale komisyonunda yer verilen gerekçeye ek olarak iş ortaklığı tarafından açıklama istenilen analiz girdileri (Ek-3) ve açıklama istenmeyen analiz girdileri (Ek-4) tabloları sunulmadığı gerekçesiyle de yapılan açıklamanın uygun olmadığının belirtildiği tespit edilmiştir.

İdare tarafından teklifi geçerli ve sınır değerin altında olan isteklilere 15.12.2021 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında “Bölge Müdürlüğümüzce 03/12//2021 Cuma günü saat 10:00’da  e-ihale olarak gerçekleştirilen 2021/682653 İhale Kayıt No’lu “Eşme-Güney Yolu Km:0+000-30+207.65, Ulubey-Aşağıçeşme Yolu Km:0+000-24+796(G)/0+000(İ)-5+500 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü ve Üstyapı İşi” nde; teklifiniz İhale Komisyonunca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38. maddesi, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 60. maddesi,  Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanan Tip İdari Şartnamenin 33. maddesi ve KİK Genel Tebliğinin 45. maddesinin alt bentleri gereğince aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmiştir.

Bu nedenle İhale komisyonumuza sunulmak üzere;

Yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşulların Kamu İhale Tebliğinin 45. maddesine göre Teknik Şartname ve diğer ihale dokümanlarının da dikkate alınarak açıklanması,

Yazımız ekinde gönderilen ve açıklanması istenilen sıralı analiz girdi tablolarının (Ek-2 8 sy.) (Genel Tebliğin 45.1.2 maddesine göre açıklama istenilecek analiz girdileri (Ek-3) ile açıklama istenilmeyecek analiz girdileri (Ek-4) pozların karşılarında belirtilmiştir.) Kamu İhale Genel Tebliğinin 45. maddesi ile ihale dokümanında bulunan analiz formatlarına uygun olarak açıklanması, açıklama istenmeyen analiz girdileri için öngörülen teklif fiyatların Ek-4, açıklama istenilen analiz girdileri için kullanılan rayiç fiyatların ve/veya  Kamu İhale Genel Tebliğinin 45. Maddesine uygun olarak alınan fiyat tekliflerinin/hesaplanan teklif fiyatların Ek-3 tablosuna sıralı olarak işlenmesi gerekmektedir. KİK Genel Tebliği’nin 45.1.13.16 maddesi gereğince; niteliği gereği üretiminden sonra belirli bir süre içerisinde imalata dönüştürülmesi gereken hazır betona ilişkin analiz girdileri için yapılacak açıklamanın fiyat teklifi ile yapılması durumunda, hazır beton tesisi ile işin yapılacağı yer arasındaki azami mesafenin 180 km’yi aşmaması, yine tebliğin 45.1.13.17 maddesine uygun olarak; açıklama istenilen tesis, makine, teçhizat ve ekipman (iş makinesi) analiz girdileri için kendi malı olarak tevsik edilen iş makinaları ile üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınarak yapılan açıklamalarda, İdaremizce verilen analizlerde belirtilen teknik özellikleri gösteren ve üretici/satıcı firmaların yetkililerince onaylanmış belgelerin sunulması gerekmektedir.

Ayrıca; Yapım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik İhale” başlıklı 60/A maddesinin 10. bendinde yer alan,

“… Aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılacağı ihalelerde ise teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ve yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeler ile bunların eklerini sunmaları istenir. Yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler yenileri ile veya ihalede istenen şartları sağladığını gösteren başka belgelerle tevsik edilirler. İhalede; aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan veya açıklamaları yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri reddedilir, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında, Kanunun 17’nci maddesi uyarınca işlem yapılır.” hükümleri doğrultusunda;

Açıklamalarınızı yazılı olarak belgelere dayalı ve maddeler halinde, açıklama yapılmaması halinde dahi yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgelerin sunulmasının zorunlu olduğu hususu göz önünde bulundurularak yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 24.12.2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Bölge Müdürlüğümüze sunmanız hususunda;

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

NOT: Savunma dosyasının her sayfasının numaralandırılarak taranması ve CD’ye kopyalanarak dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

EKLER

Ek-1. Açıklama İstenilen İş Kalemleri Listesi (1 sy.)

Ek-2. Sıralı Analiz Girdi Tabloları (8 sy.)

Ek-3. Açıklama İstenilen Analiz Girdileri (1 sy.)

Ek-4. Açıklama İstenmeyen Analiz Girdileri (1 sy.)” ifadelerine yer verilmiştir.

İdare tarafından gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde yer alan analiz girdileri tablolarına bakıldığında çivi, su, kompresör (210 Cfm’lik kompresör+hortum ve tabancalar) ve vibratör (2,5 HP güç, 9-16 yd3/saat kapasiteli) girdilerinin açıklama istenilmeyecek analiz girdisi olarak belirlendiği görülmüştür.

Başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklama yapılması istenilmeyen; çivi için; 16.122-P nolu iş kaleminde birim fiyatı 0,10 TL, 16.132-P nolu iş kaleminde birim fiyatı 0,01 TL olarak, su için; 16.122-P nolu iş kaleminde birim fiyatı 0,03 TL, 16.132-P nolu iş kaleminde birim fiyatı 0,02 TL ve 17.002/K-P nolu iş kaleminde birim fiyatı 0,01 TL olarak, kompresör (210 Cfm’lik kompresör+hortum ve tabancalar) için; 17.002/K-P nolu iş kaleminde birim fiyatı 100 TL, 6100-P nolu iş kaleminde birim fiyatı 870 TL olarak ve vibratör (2,5 HP güç, 9-16 yd3/saat kapasiteli) için; 16.122-P nolu iş kaleminde birim fiyatı 1000 TL, 16.132-P nolu iş kaleminde birim fiyatı 100 TL olarak belirlediği tespit edilmiştir.

İdare tarafından gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde açıklama istenilen iş kalemleri listesine (Ek-1), açıklama istenilen iş kalemlerinin analizlerine (Ek-2), açıklama istenilen analiz girdileri (Ek-3) ve açıklama istenmeyen analiz girdileri (Ek-4) tablolarına yer verildiği görülmüştür.

İdare tarafından gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında da istekliler tarafından ilgi yazı ekinde verilen açıklama istenilen analiz girdileri (Ek-3) ve açıklama istenmeyen analiz girdileri (Ek-4) tablolarında yer alan analiz girdileri karşılığına fiyat eklenmek suretiyle ilgili tabloların idareye sunulmasının istenildiği ve söz konusu Ek-3 ve Ek-4 tablolarında sıra no, girdi no, analiz girdi tanımı ve biriminin yer aldığı ve tablonun aşağıdaki şekilde olduğu tespit edilmiştir.

Başvuru sahibi istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idarece gönderilen aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısının ekinde yer alan Ek-3. açıklama istenilen analiz girdileri ve Ek-4. açıklama istenmeyen analiz girdileri tablolarının sunulmadığı görülmüştür.

Yapılan inceleme neticesinde itirazen şikâyete konu çivi, su, kompresör ve vibratör girdileri için idare tarafından açıklama yapılmasının istenilmediği, istekli tarafından da bahsi geçen analiz girdileri için bir fiyat öngörüldüğü, ancak kamu ihale mevzuatında açıklama istenilmeyen aynı analiz girdilerine farklı bedel öngörülmesini engelleyen bir mevzuat zorunluluğun bulunmadığı ve geçerli bir fiyat öngörülmesinin yeterli olduğu, bu itibarla idarenin başvuru sahibi istekliye ait teklifi reddetme gerekçesinde yer verdiği aynı analiz girdisi için birbirinden farklı bedeller öngörülmesi gerekçesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2.1’inci ve 45.1.2.2’nci maddesinde yer alan açıklamalar çerçevesinde teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden hangi iş kalemleri ve analiz girdilerine ilişkin açıklama istenilmesi gerektiği açıklanmıştır.

Anılan Tebliğ’in 45.1.2.3’üncü maddesi uyarınca da ihale komisyonu tarafından teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden 45.1.2.1’inci maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda 45.1.2.2’nci maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerinin de belirtilmesi gerektiği, ayrıca istekliler tarafından teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerin 45.1.2.2’nci maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dâhil analizlerini oluşturan tüm girdilerin gösterilmesi gerektiği açıklanmıştır.

Aynı Tebliğ’in ekinde yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi gerektiği ve isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerektiği belirtilmiştir.

İdare tarafından gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde açıklama istenilen iş kalemleri listesine (Ek-1), açıklama istenilen iş kalemlerinin analizlerine (Ek-2), açıklama istenilen analiz girdileri (Ek-3) ve açıklama istenmeyen analiz girdileri (Ek-4) tablolarına yer verildiği, söz konusu yazıda ekte verilen açıklama istenilen analiz girdileri (Ek-3) ve açıklama istenmeyen analiz girdileri (Ek-4) tablolarında yer alan analiz girdileri karşılığına fiyat eklenmek suretiyle ilgili tabloların idareye sunulmasının açıkça belirtildiği görülmüştür.

İdarece, istekliler tarafından ilgi yazı ekinde verilen açıklama istenilen analiz girdileri (Ek-3) ve açıklama istenmeyen analiz girdileri (Ek-4) tablolarında yer alan analiz girdileri karşılığına fiyat eklenmek suretiyle idareye sunulmasının istenildiği, aşırı düşük teklif açıklaması sunan diğer 5 istekli tarafından söz konusu belgelerin açıklama kapsamında sunulduğu, fakat başvuru sahibi As-Yol Yapı San. ve Tic. A.Ş.-Kıbrıs İnş. Taah. Maden. Enerji San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından ilgili tabloların sunulmadığı, kaldı ki başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısına yönelik herhangi bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı, bu çerçevede istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklama yazısına uygun olacak şekilde açıklama yapılmasının zorunlu olduğu, dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıkça isteklilerden istenilen ilgili belgelerin sunulmaması neticesinde bahsi geçen isteklinin teklifinin reddedilmesi işleminin yerinde olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın