xxxx
Home / İhale Danışmanı / Kurum Tarafından İhale Komisyonunun Yerine Geçerek Resen İnceleme Sonucunu Doğuracak Şekilde Baştan Sona Yeniden İncelenmesi Talebinin Kabul Edilmeyeceği

Kurum Tarafından İhale Komisyonunun Yerine Geçerek Resen İnceleme Sonucunu Doğuracak Şekilde Baştan Sona Yeniden İncelenmesi Talebinin Kabul Edilmeyeceği

Kurum Tarafından İhale Komisyonunun Yerine Geçerek Resen İnceleme Sonucunu Doğuracak Şekilde Baştan Sona Yeniden İncelenmesi Talebinin Kabul Edilmeyeceği

Karar No              : 2021/UH.I-446

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/625837 İhale Kayıt Numaralı “154-400 Kv’lik Enerji İletim Hatlarının Periyodik Kontrol, Bakım-Onarım ve Arızalarının Giderilmesi Hizmeti” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 25.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “154-400 Kv’lik Enerji İletim Hatlarının Periyodik Kontrol, Bakım-Onarım ve Arızalarının Giderilmesi Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak BMM Birleşik Müteahhitler Müş. İnş. Prj. Tes. Kont. Dan. A.Ş.nin 15.01.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.01.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 29.01.2021 tarih ve 4984 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan bila tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/210 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhalenin 2, 4, 5, 9, 10 ve 11’inci kısımları üzerinde bırakılan istekliler dâhil olmak üzere söz konusu kısımlarda ihale komisyonu tarafından geçerli teklif sahibi olarak belirlenen tüm isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, şöyle ki;

  1. a) Bahse konu istekliler tarafından tüzel kişiliklerin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir belgelerin yeterlik bilgileri tablosunda eksik beyan edildiği, söz konusu isteklilere ilişkin yayımlanan Ticaret Sicili Gazetelerinde yer alan adreslerin, anılan istekliler tarafından EKAP üzerinden gönderilen birim fiyat teklif mektuplarında belirtilen adresler ile aynı olmadığı,
  2. b) Bahse konu istekliler tarafından beyan edilen geçici teminat mektuplarının İdari Şartname’de belirtilen tutara, süreye ve ihale dokümanının ekinde yer alan ilgili standart forma uygun olmadığı,
  3. c) Söz konusu istekliler tarafından toplam ciroya ilişkin belgelerin eksik beyan edildiği ve beyan edilen bilgilerin İdari Şartname’de belirlenen kriterleri sağlamadığı, toplam cironun hangi yıllara ait olduğunun belirtilmediği, bahse konu isteklilere ait bilanço oranlarının İdari Şartname’ye uygun olmadığı ve anılan istekliler tarafından beyan edilen bilanço bilgilerini gösterir belgelerde YMMM imzasının bulunmadığı,

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

Şikâyet başvuruları idareye, itirazen şikâyet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

  1. d) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller…” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları başlıklı 8’inci maddesinde “(1) Şikâyet başvuruları idareye, itirazen şikâyet başvuruları ise Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

(2) Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir;

ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

ı) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir…” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinde “…(8) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklamaları yer almaktadır.

05.01.2021 tarihli ihale komisyonu kararının 06.01.2021 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği, başvuru sahibinin 15.01.2021 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin 18.01.2021 tarihli işlemi ile şikâyeti uygun bulmadığı, idarenin kararının 19.01.2021 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği, başvuru sahibinin 29.01.2021 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu görülmüş olup, başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan bahse konu iddialarında, herhangi bir istekli adı belirtilmeden, ihalenin 2, 4, 5, 9, 10 ve 11’inci kısımlarında geçerli teklif sahibi olarak belirlenen tüm isteklilerin tekliflerinin Kurum tarafından yeniden incelenmesine yönelik talepte bulunulduğu tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden isteklilerin, şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükme bağlanmış, bu kapsamda ilgili maddenin dördüncü fıkrasında, dilekçelerde yer alması gereken hususlar belirtilmiş ve bahse konu dilekçelerde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmesinin zorunlu olduğuna değinilmiştir.

Yine, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde; dilekçelerde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmış, aynı Yönetmelik’in 16’ncı maddesinde ise başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği konusunun Kuruma yapılan başvurularda öncelikle incelenmesi gereken hususlar arasında olduğu belirtilmiştir. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında da, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerektiği yönünde bir açıklama yapılmıştır.

Öte yandan, ihale komisyonunun ve Kamu İhale Kurumunun görev ve yetkileri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuat ile belirlenmiş olup, söz konusu görevler arasında, Kurumun ihale komisyonunun yerine geçip yeterlik değerlendirmesinin tamamını idare adına yapma şeklinde bir görevi bulunmamaktadır.

Başvuru sahibinin 29.01.2021 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan bahse konu iddialarda, isteklilerin tekliflerinin hangi yeterlik kriterlerini sağlamadığı yönünde bir belirleme yapılmakta ise de, söz konusu iddiaların hangi isteklilere yönelik olarak ileri sürüldüğü hususunun belirtilmediği ve iddiaların ihalenin 2, 4, 5, 9, 10 ve 11’inci kısımlarında geçerli teklif sahibi olarak belirlenen tüm isteklilere yönelik olarak ileri sürüldüğü anlaşılmıştır.

Tüm bu tespitler çerçevesinde; Kurum tarafından ihale sürecindeki işlem veya eylemlere ilişkin yapılacak incelemelerin, başvuru sahibinin iddiasına konu edilen hususlar ve idarenin bu yöndeki beyanları çerçevesinde yapılması gerektiği sonucuna varılmış olup, bu bağlamda başvuru sahibinin iddialarının; ihale komisyonunun görev ve yetkisi dâhilinde incelediği hususların, Kurum tarafından ihale komisyonunun yerine geçerek resen inceleme sonucunu doğuracak şekilde baştan sona yeniden incelenmesi talebini içerdiği anlaşıldığından anılan iddiaların uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Check Also

İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname Yapılmak Suretiyle değiştirilmesi

İhale Sürecine Etki Eden Esaslı Unsurun İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname ile Değiştirilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2022/UH.II-1605 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/952006 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis …

Call Now ButtonBize ulaşın