Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Ara Öğün Menüsünün Yalnızca İki Örnek Olarak Hazırlanmasının İhaledeki İstekli Olabileceklerin Teklifini Hazırlaması Hususunda Tereddüte Yol Açabileceği

Ara Öğün Menüsünün Yalnızca İki Örnek Olarak Hazırlanmasının İhaledeki İstekli Olabileceklerin Teklifini Hazırlaması Hususunda Tereddüte Yol Açabileceği

Ara Öğün Menüsünün Yalnızca İki Örnek Olarak Hazırlanmasının İhaledeki İstekli Olabileceklerin Teklifini Hazırlaması Hususunda Tereddüte Yol Açabileceği

Karar No              : 2021/MK-70

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/517799 İhale Kayıt Numaralı “Karaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ve Ermenek Devlet Hastanesine 36 Ay Süreli Malzemeli Yemek Pişirme,Dağıtım Ve Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/517799 ihale kayıt numaralı “Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ermenek Devlet Hastanesine 36 Ay Süreli Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mirim Yemek A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 02.12.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1978 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Mirim Yemek A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 23. İdare Mahkemesinin 21.01.2021 tarihli ve E:2020/2094, K:2021/154 sayılı kararında “…İhaledeki Teknik Şartname incelendiğinde, iki haftalık ana öğün menü örneklerine yer verilmesine karşın yalnızca iki ara öğün örneğinin yer aldığı görülmektedir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesinde “Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir” açıklaması yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer verilen hükmüne göre, malzemeli yemek hizmeti alımı ihalelerine ilişkin teknik şartnamelerde, en az iki haftalık örnek menü düzenlemesinin yapılacağı, bu kuralın uygulanması bakımından ana öğün menü örnekleri ile ara öğün menü örnekleri arasında bir ayrım yapılmadığı, başka bir deyişle ara öğün menü örneklerinin de ana öğün menüleri gibi en az iki haftalık süreyi kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği kurala bağlandığından, bu kurala aykırı olarak ara öğün menüsünün yalnızca iki örnek olarak hazırlanmasının ihaledeki istekli olabileceklerin teklifini hazırlaması hususunda tereddüte yol açabileceği, sağlıklı teklif verilmesine engel olabileceği ve aşırı düşük açıklamalarının değerlendirilmesinde belirsizliğe sebep olabileceği anlaşıldığından, davacının 2. iddiası bakımından itirazen şikayet başvurusunun kabul edilmesi gerekirken reddedilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir…” gerekçesiyle dava konusu işlemin 2’nci iddiaya ilişkin kısmının iptaline, diğer iddialara ilişkin kısmı yönünden ise davanın reddine karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 02.12.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1978 sayılı kararının 2’nci iddiaya ilişkin kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın