xxxx
Home / ARAÇ KİRALAMA AŞIRI DÜŞÜK / Yeterlik Bilgileri Kriterine İlişkin Bilgi Sunulmadığı Gerekçesiyle İsteklinin İhalenin İkinci Oturumuna Davet Edilmemesi

Yeterlik Bilgileri Kriterine İlişkin Bilgi Sunulmadığı Gerekçesiyle İsteklinin İhalenin İkinci Oturumuna Davet Edilmemesi

Karar No              : 2023/UH.II-401

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/72663 İhale Kayıt Numaralı “Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün 2023 Yılı Mart – Nisan Ayları Yakıt Hariç Sürücülü 104 Araç Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 30.01.2023 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün 2023 Yılı Mart – Nisan Ayları Yakıt Hariç Sürücülü 104 Araç Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Nbm Filo Kiralama Turizm Anonim Şirketi’nin 07.02.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.02.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.02.2023 tarih ve 78639 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.02.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2023/271 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, yeterlik bilgileri tablosunda “ihalede katılım ve/veya yeterlik kriteri olarak belirlenen İdari Şartname’nin 7.5.4 maddesinde istenen Ek-1 Teklif Edilen Araç Bilgi Formuna ilişkin satırında/satırlarında kritere/kriterlere ilişkin bilgi girişinde bulunulmamıştır.” gerekçesiyle ihalenin ikinci oturumuna davet edilmemelerinin ve dolayısıyla ihale komisyonu kararıyla tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının ihale dokümanına ve ihale mevzuatına aykırı olduğu, bu sebeple ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

17.03.2006 tarih ve 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki  Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in “Genel esaslar” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) Temel amaç çerçevesinde hizmet alımı suretiyle taşıt edinilebilmesinin genel esasları şunlardır:

(2) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayelerin (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile TBMM Genel Sekreterliği ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) hizmetleri için ihtiyaç duyulan ve yılı merkezi yönetim bütçe kanununa bağlı azami satın alma bedellerini gösterir (T) işaretli cetvelde belirtilen taşıtlardan binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtların (fiilen arazi üzerinde çalışan arazi binek ve pick-up’lar hariç) hizmet alımı yöntemiyle ediniminde; (1)(2)(3)

a) Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği ay itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşmayacaktır.

b) Şoför giderleri dahil yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli, (a) bendine göre tespit edilecek tutara yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmayacaktır.

c) Şoför gideri dahil taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli hesabında yemek, yol, resmi tatil ücreti ve benzeri giderler de dahil yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarı esas alınacak; işveren maliyeti kapsamında yer alan sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası işveren payı (%20,5) ve işsizlik sigortası işveren payı (%2) ile işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler (%4) ise idarelerce ayrıca ödenecektir.

(3) İkinci fıkranın (a) bendinde belirlenen oranı, idareler ve taşıt cinsleri itibarıyla %20’ye kadar arttırmaya ve eksiltmeye Bakanlık yetkilidir.

(4) İkinci fıkra çerçevesinde hizmet alımı yöntemiyle edinilemeyen taşıtlar ile Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde yer alan makam ve hizmetler için edinilecek taşıtların temininde satın alma yöntemi tercih edilecektir.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.

(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde “(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyatına dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.1.Kiralanacak 104 araç ve brüt asgari ücret üzerinden 104 sürücü teklif fiyata dahil olup, aylık 22 gün üzerinden çalıştırılacak 65 sürücü ile aylık 26 gün üzerinden çalıştırılacak 39 sürücü giderleri için günlük 15,00 TL yol ücreti ve günlük 20,00 TL yemek ücreti ve 104 sürücü için belirlenen 4,5 gün, toplam 468 gün (ulusal bayram ve genel tatil günleri) teklif fiyata dahildir.

Yemek, yol ve çalıştırılacak Ulusal Bayram ve Genel Tatil Gün ücretleri bordroda ayrıca gösterilecektir.

Kiralanan araçların bakım, onarım, lastik, yağ, yedek parça, navigasyon, araç takip-izleme cihazı, çekici hizmeti giderleri ve kaza halinde ikame araç temini ve diğer masrafları ile tüm vergi, sigorta, kasko vb. teklif fiyata dahildir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Bu iş için; iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı % (2)’dir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhalenin karara bağlanması”  başlıklı 36’ncı maddesinde “36.1. Aşırı düşük tekliflerin açıklama istenmeksizin reddedileceği ya da diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre aşırı düşük tekliflerin bulunmadığı ihalelerde, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerine; yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmaları, ayrıca ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları için makul bir süre verilir. Beyan edilen bilgi/belgeler ve teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir, sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işlemlere ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir.

36.1.1. Aşırı düşük teklif sorgulamasının yapıldığı ihalelerde, aşırı düşük teklif sahibi tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmaları ve ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları istenir. Beyan edilen bilgi/belgeler ve teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Sunulan bilgi ve belgeler ile aşırı düşük teklif açıklamaları çerçevesinde, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığı anlaşılan veya numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağladığı anlaşılan ve numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi uygun görülen isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaları incelenir ve açıklamaları uygun görülmeyenlerin teklifleri reddedilir. Aşırı düşük tüm tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması veya reddedilmesi halinde, teklif fiyatı aşırı düşük bulunmayan ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerine ilişkin olarak 36.1. inci maddedeki esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılır. Aşırı düşük teklifler arasından geçerli en az iki teklif kalması ve bu tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olarak belirlenmesinin öngörülmesi halinde, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeler ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmaları veya ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları yeniden istenmeksizin ihale işlemlerine devam edilir. Aşırı düşük teklifler arasından tek geçerli teklif kalması ve bu teklif sahibinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesinin öngörülmesi halinde bu istekliden yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeler ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunması veya ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermesi/kurulumlarını yapması yeniden istenmez. İhalede ayrıca ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmesinin öngörülmesi halinde ise, bu isteklinin tespitinde 36.1. inci maddedeki esaslar uygulanarak ihale işlemlerine devam edilir. Bu işlemlere, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilinceye kadar devam edilir.

36.2. İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen ya da bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgelerde yer alan bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez ancak ihalede öngörülen şartların sağlanamadığının anlaşılması durumunda, bu isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak ihale tarihinden sonra yeterlik sertifikası kapsamındaki belgelere ilişkin şartların değişmesi halinde, isteklinin buna ilişkin belgeleri derhal sunması zorunlu olup, bu durumda ihalede öngörülen şartların sağlanmadığının anlaşılması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır.

36.3. Mülga

36.4. Değerlendirme dışı bırakılan teklifler için EKAP üzerinden Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı düzenlenerek uygun görülmeme gerekçeleri belirtilir.

36.5. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.6. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 48’inci maddesinde “48.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (R): Araç Kiralama/0,72” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin “Hizmette Kullanılacak Taşıtlara Ait İlgili Hususlar” başlıklı 5’inci maddesinde  ““13. Ek-1 Teklif Edilen Araç Bilgi Formu” İsteklilerce teklif edilen araçların marka, tip, model, motor hacmi vs. teknik şartnamenin 2. maddesinde istenilen özelliklere göre doldurularak teklif zarfı içerisinde verilecektir. Teklif verilen araçların aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil) taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği 2023 Ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşmayacaktır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Şartname ve Ekleri” başlıklı 11’inci maddesinde “Araç kiralamaya ilişkin idari şartnamenin bir parçası olan bu teknik şartname 11 (on bir) maddeden ve EK-1 TEKLİF EDİLEN ARAÇ BİLGİ FORMU’ndan ibarettir.

Hizmet Alımı İhaleleri uygulama Yönetmeliğinin 59/A maddesi ve İdari Şartname’nin 36’ncı maddesi düzenlemeleri göz önüne alındığında söz konusu düzenlemelerden; ihale dokümanında belirtilen yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgilerin; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, istekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler ve bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliğinin etkilenmeyeceği ancak ihalede öngörülen şartların sağlanamadığının anlaşılması durumunda, bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmıştır.

İdare tarafından İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde Ek-1 Teklif Edilen Araç Bilgi Formunun beyan edileceği düzenlenmiş olmakla birlikte aynı şartnamede yeterlik bilgileri tablosunda teklif edilen araç marka, model ve kasko değeri bilgilerinin açıkça beyan edileceğine ilişkin herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı anlaşılmıştır. Bu çerçevede isteklilerin teklif sunma aşamasında Ek-1 Teklif Edilen Araç Bilgi Formu’nu beyan etmelerinin yeterli olduğu, bu bilgi formunun içeriğinde yer alması öngörülen araç marka, model ve kasko değeri bilgilerinin yeterlik bilgileri tablosunda bulunmamasının İdari Şartname’de bu yönde bir düzenleme yapılmadığından değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi yapılamayacağı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi istekli Nbm Filo Kiralama Turizm Anonim Şirketi’nin Yeterlik Bilgileri Tablosunun “Diğer Belgeler” kısmında Ek-1 Teklif Edilen Araç Bilgi Formu’nun beyan edildiği ve yine aynı satırda “Ek-1 Teklif Edilen Araç Bilgi Formu kaşeli ve imzalı beyan edilecektir” ibaresinin yazıldığı anlaşılmıştır.

30.01.2023 tarih ve 10:51 saatinde ve 16.02.2023 tarihinde ve 18:40 saatinde düzenlenen E-Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı’nda başvuru sahibi Nbm Filo Kiralama Turizm Anonim Şirketi’ne ilişkin “Yeterlik bilgileri tablosunun ihalede katılım ve/veya yeterlik kriteri olarak belirlenen İdari Şartname’nin 7.5.4 maddesinde istenen Ek-1 Teklif Edilen Araç Bilgi Formuna ilişkin satırında/satırlarında kritere/kriterlere ilişkin bilgi girişinde bulunulmamıştır.” değerlendirmesinin yapıldığı anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede idare tarafından İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde Ek-1 Teklif Edilen Araç Bilgi Formunun beyan edileceği düzenlenmiş olmakla birlikte aynı şartnamede yeterlik bilgileri tablosunda teklif edilen araç marka, model ve kasko değeri bilgilerinin açıkça beyan edileceğine ilişkin herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı anlaşılmıştır. Nitekim yeterlik bilgileri tablosu standart formunda araçların marka, model ve kasko değeri bilgilerinin açıkça beyan edileceğine ilişkin özellikle bir satır açılmadığı, sadece “Diğer belgeler” şeklinde bir satırın bulunduğu görülmüştür.  Bu çerçevede isteklilerin teklif sunma aşamasında Ek-1 Teklif Edilen Araç Bilgi Formu’nu beyan etmelerinin yeterli olduğu, bu bilgi formunun içeriğinde yer alması öngörülen araç marka, model ve kasko değeri bilgilerinin yeterlik bilgileri tablosunda bulunmamasının İdari Şartname’de bu yönde bir düzenleme yapılmadığından değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi yapılamayacağı, başvuru sahibi istekli tarafından da yeterlik bilgileri tablosunda Ek-1 Teklif Edilen Araç Bilgi Formu’nun beyan edildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu, isteklinin teklifinin uygun görülmemesi neticesinde isteklinin ikinci teklif vermeye davet edilmediği anlaşıldığından gelinen aşamada ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Öte yandan 26.11.2022 tarihli ve 32025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 11’inci maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (j) fıkrasına “Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verilir. Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihini izleyen otuz gün içinde Kurum tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez. Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez.” hükmü eklenmiş olup, söz konusu hüküm uyarınca başvuru sahibinin iddiasında haklı bulunması nedeniyle itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iade edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından 54.677,00 TL başvuru bedelinin Kurum şikâyet gelirleri hesabına yatırıldığı görülmüştür. Yapılan incelemede anılan isteklinin itirazen şikâyete konu tüm iddialarında haklı olduğu tespit edilmiş olup, Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumu’na yazılı talebi halinde 54.677,00 TL’lik başvuru bedelinin iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

Yapılan incelemede ihalenin ilk oturumunda teklifi aynı gerekçeyle uygun bulunmayan Mert Mümessillik Tur. Sav. ve Tic. Ltd. Şti.nin de değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği görülmüş olup, isteklinin de Yeterlik Bilgileri Tablosunda “Diğer Belgeler” kısmında Ek-1 Teklif Edilen Araç Bilgi Formu’nun beyan edildiği ve yine aynı satırda “Ek-1 Teklif Edilen Araç Bilgi Formu beyan edilecektir” ibaresinin yazıldığı görülmüştür. Yukarıda yapılan değerlendirme gereğince bu istekliden de ikinci teklifin istenmeyerek ihale işlemlerine devam edilmesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumu’na yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

aşırı düşük teklif

Fiyat Teklifi Ekinde Bahsi Geçen Satış Tutarı Tespit Tutanağını Sunarken Açıklama Kısmında Tutanak Sayısının Yanlış Yazılması Ancak Tutanakla Fiyat Teklifinin İçerik Olarak Birbirini Doğrulaması

fiyat teklifi ekinde bahsi geçen satış tutarı tespit tutanağını sunarken açıklama kısmında tutanak sayısının yanlış yazılması ancak tutanakla fiyat teklifinin içerik olarak birbirini doğrulaması

Bize ulaşın