Basın duyuruları
xxxx
Home / AŞIRI DÜŞÜK / Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının İdare Tarafından Gerekçe Gösterilmeden Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılması

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının İdare Tarafından Gerekçe Gösterilmeden Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılması

Karar No              : 2021/UH.I-1344

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/188347 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 10 Bölge Müdürlüğü Yol Bakım Ağındaki Devlet ve İl Yollarında Yol Boyu ve Tesis Sahalarında Yapılacak Bakım Hizmetleri İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 10. Bölge Müdürlügü tarafından 03.05.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 10 Bölge Müdürlüğü Yol Bakım Ağındaki Devlet ve İl Yollarında Yol Boyu ve Tesis Sahalarında Yapılacak Bakım Hizmetleri İşi” ihalesine ilişkin olarak Temsan Yol Yapım İnşaat Turizm Naklıyat Enerji Orman Ürünleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin 17.06.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.06.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 30.06.2021 tarih ve 30101 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.06.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1128 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalede sunmuş oldukları aşırı düşük teklif açıklamasının idare tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeksizin reddedildiği ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ancak teklif açıklamasına ilişkin değerlendirmenin gerekçe belirtilmeden yapılmasının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, ek olarak ihalede sunmuş oldukları teklif açıklamasının ihale dokümanı düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olduğu, belirtilen şekilde tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

Yine anılan Kanun’un “Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi” başlıklı 41’inci maddesinde “İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Yol Bakım Ağındaki Devlet Ve İl Yollarında Yol Boyu Ve Tesis Sahalarında Yapılacak Bakım Hizmetleri İşi

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı: 1.500.000 m² çalı formlu bitkilerin budanması, 10.000 da yabani otların biçilmesi, 110.000 ton arazöz ile sulama

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Yol Bakım Ağındaki Devlet ve İl Yolları” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

İncelemeye konu ihalenin Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü yol bakım ağındaki devlet ve il yollarında yol boyu ve tesis sahalarında bakım hizmetleri yapılması işi olduğu, ihalede 19 adet ihale dokümanı indirildiği, 03.05.2021 tarihinde yapılan ihaleye 13 isteklinin katıldığı, yapılan sınır değer hesaplaması sonucunda 4 isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, tüm isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamasını idareye sunduğu, sunulan teklif açıklamalarının tümünün idare tarafından uygun bulunmadığı, ihale komisyonu kararında teklif açıklamasında bulunan istekliler arasından sadece Güven Doğu Gıda Kafe Lokanta İnşaat Taahhüt Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif açıklamasının uygun bulunmama gerekçelerinin açıklandığı, başvuru sahibi de dahil olmak üzere diğer isteklilerin teklif açıklamalarına ilişkin olarak ise yalnızca açıklamaların Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun bulunmadığının ve idare tarafından yeterli bulunmadığının belirtildiği, söz konusu teklif açıklamalarının hangi gerekçelerle uygun bulunmadığı hususunda bir belirleme yapılmadığı görülmüştür.

İhalede, aşırı düşük teklif sınır değerinin 4.357.175,00 TL olarak hesaplandığı, 4 isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, isteklilere ilk olarak 04.05.2021 tarihinde sorgulama yazısının gönderildiği, yazının ekinde açıklanması istenilen iş kalemlerinin listesinin yer aldığı, aşırı düşük teklif açıklama talebi ve tevsik edici belgeler konulu ikinci yazıların isteklilere 07.05.2021 tarihinde gönderildiği, belirtilen yazının ekinde sıralı analiz girdileri tablosunun yer aldığı, belirtilen konuya ilişkin son yazının ise 18.05.2021 tarihinde isteklilere gönderildiği, aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan tüm isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarını idareye sunmuş olduğu, sunulan açıklamaların tümünün idare tarafından uygun bulunmadığı, ihale komisyonu kararında Güven Doğu Gıda Kafe Lokanta İnşaat Taahhüt Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif açıklamasında maliyet tespit tutanağının sunulmamış olduğu ve bu sebeple teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği ancak başvuru sahibi istekli de dahil olmak üzere diğer 3 isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin olarak ise yalnızca açıklamaların Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun bulunmadığının ve idare tarafından yeterli bulunmadığının belirtildiği, söz konusu aşırı düşük teklif açıklamalarının hangi gerekçelerle uygun bulunmadığı hususunda bir belirleme yapılmadığı tespit edilmiştir.

İdarenin başvuru sahibinin şikayet başvurusuna ilişkin cevabi yazısında, iddia konusu hususlara ilişkin olarak sadece “… İhale komisyonu tüm teklif zarfları ve aşırı düşük savunmaları ile ilgili incelemeyi ve değerlendirmeyi Kamu İhale Kanunu, Yönetmelikleri ve Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olarak yapmıştır.

Temsan Yol Yapım İnşaat Turizm Nakliyat Enerji Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin şikayet başvurusu sonucunda ihale kararı ile ilgili herhangi bir değişiklik olmamış, düzeltici işlem yapılmamıştır.” hususlarına yer verilmiştir.

İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, idarelerin sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarını dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, yapılan değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği, yine idareler tarafından isteklilere yapılacak ihale sonucu bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine yer verileceği, ihalelerde yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmelerinde, teklifi reddedilen isteklilerin açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin, sadece ilgili düzenlemelere atıf yapılmakla yetinilmeyerek hangi düzenlemeye aykırılık bulunduğunun da bildirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Yine idarelerin yapacakları ihalelerde saydamlığı, güvenirliği ve kamuoyu denetimi gibi temel ilkeleri sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.

Yapılan tespit ve incelemeler neticesinde; idareler tarafından ihale sonucu isteklilere bildirilirken tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine yer verilmesi gerektiği, aşırı düşük teklif açıklaması reddedilen isteklilerin teklif açıklamalarının uygun görülmeme nedenlerinin, sadece ilgili düzenlemelere atıf yapılmakla yetinilmeyerek hangi düzenlemeye aykırılık bulunduğunun da kesinleşen ihale kararında bildirilmesi gerektiği bununla birlikte incelemeye konu ihalede, başvuru sahibi istekli dâhil olmak üzere 3 isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedildiğinin belirtildiği ancak aşırı düşük teklif açıklamalarının hangi gerekçeyle uygun bulunmadığı hususunda, ihale komisyonu kararında, başvuru sahibi istekliye yapılan bildirimde ve idarenin şikayet başvurusuna vermiş olduğu cevabi yazıda herhangi bir açıklama yapılmadığı, bu durumun idarenin sağlamakla sorumlu olduğu temel ilkelere uygun olmadığı ve aşırı düşük teklif açıklamasının hangi gerekçeyle uygun bulunmadığı hususunda bilgi sahibi olmayan isteklilerin itiraz sürecini olumsuz etkileyebileceği değerlendirildiğinden idare tarafından değerlendirmeye alınmayan teklifler ve uygun bulunmayan aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin gerekçelerin detaylı şekilde belirtildiği yeni bir komisyon kararı oluşturulmasının yerinde olacağı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idare tarafından değerlendirmeye alınmayan teklifler ve uygun bulunmayan aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin gerekçelerin detaylı şekilde belirtildiği yeni bir komisyon kararı oluşturulması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın