Basın duyuruları
xxxx
Home / AŞIRI DÜŞÜK AÇIKLAMA / Fiyat Teklifi Ekinde Bahsi Geçen Satış Tutarı Tespit Tutanağını Sunarken Açıklama Kısmında Tutanak Sayısının Yanlış Yazılması Ancak Tutanakla Fiyat Teklifinin İçerik Olarak Birbirini Doğrulaması

Fiyat Teklifi Ekinde Bahsi Geçen Satış Tutarı Tespit Tutanağını Sunarken Açıklama Kısmında Tutanak Sayısının Yanlış Yazılması Ancak Tutanakla Fiyat Teklifinin İçerik Olarak Birbirini Doğrulaması

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/750413 İhale Kayıt Numaralı “Personel Taşıma Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğü tarafından yapılan  2020/750413 ihale kayıt numaralı “Personel Taşıma Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Ankara Seyahat Tur. Otom. Tem. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 31.03.2021 tarihli ve 2021/UH.I-705 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Kar-Tu Turizm Nak. Taş. İnş. Tem. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 20.05.2021 tarihli E:2021/783, K:2021/888 sayılı kararı ile “…Dava konusu 31/03/2021 tarih ve 2021/UH/I-705 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvurusunun 1. iddiasının 2. alt bendi yönünden kabulüne ilişkin kısmı yönünden incelenmesinden;

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79. maddesinde “(…) 79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.(…) 79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Bu durumda, anılan iddia yukarıda yer alan ilgili tebliğ hükmü ile birlikte ele alındığında, teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.6) düzenlenmesi gerektiğinin belirtildiği, davacı şirket tarafından da bu kapsamda tanzim edilen uyuşmazlığa konu “Personel Taşıma Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak dava dışı Elanur Seyahat Turz. Nak. İnş. Teks. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.den alınan 04/02/2021 tarihli fiyat teklifi ve ekinde aynı tarihli satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu, davalı idarece her ne kadar fiyat teklifinin açıklama kısmında satış tutarı tespit tutanağının sayısının (1) olarak belirtilmesine rağmen ekte yer alan satış tutarı tespit tutanağının sayısının ELA2021-000501 olduğu, bu sebeple sayı uyumsuzluğunun mevcut olduğu gerekçe gösterilerek davacı şirketin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı değerlendirilmiş ise de, davacı şirketin mevzuatla öngörüldüğü şekilde fiyat teklifi ekinde bahsi geçen satış tutarı tespit tutanağını sunduğu ve tutanakla fiyat teklifinin içerik olarak birbirini doğruladığı, bir başka deyişle esas yönünden bir bütünlük taşıdığı, söz konusu uyumsuzluğun aşırı düşük teklif açıklamasının reddini gerektirecek ağırlıkta olmadığı, yalnızca sayı itibariyle meydana gelen basit bir uyumsuzluğun söz konusu olduğu, dolayısıyla başvuru sahibi dava dışı şirketin iddiasında ve anılan iddianın uygun bulunması yönünde tesis edilen dava konusu kararın belirtilen iddiaya ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu 31/03/2021 tarih ve 2021/UH/I-705 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının, dava dışı başvuru sahibi şirketin itirazen şikayet başvurusunun 1. iddiasının 2. alt bendi yönünden kabulüne ilişkin kısmının iptaline, geriye kalan diğer iddiaların(4,5 ve 7. iddialar) kabulüne ilişkin kısmı yönünden davanın reddine,” gerekçesiyle dava konusu işlemin kısmen kabul/ kısmen reddine karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Kamu İhale Kurulunun 31.03.2021 tarihli ve 2021/UH.I-705 sayılı kararının 1’inci iddiasının 2’nci alt bendine yönelik değerlendirmelerin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Fotokopi Belge Kullanma Değerlendirme Dışı Bırakılma Sebebidir

Karar No              : 2017/MK-481 Kırklareli Belediye Başkanlığı BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/68670 İhale Kayıt Numaralı “Ulaşım …

Call Now ButtonBize ulaşın