Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İhale Dokümanındaki Düzenlemenin Mevzuata Uygun Olup Olmadığı Ve Kapasiteye İlişkin Düzenlemenin İdarenin İhtiyaçları Doğrultusunda Belirlenip Belirlenmediği

İhale Dokümanındaki Düzenlemenin Mevzuata Uygun Olup Olmadığı Ve Kapasiteye İlişkin Düzenlemenin İdarenin İhtiyaçları Doğrultusunda Belirlenip Belirlenmediği

İhale Dokümanındaki Düzenlemenin Mevzuata Uygun Olup Olmadığı Ve Kapasiteye İlişkin Düzenlemenin İdarenin İhtiyaçları Doğrultusunda Belirlenip Belirlenmediği

Karar No              : 2021/UY.II-1181

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/190415 İhale Kayıt Numaralı “Ereğli Belediyesi Sınırları Dahilinde Muhtelif Yerlerde Yol Altyapısı, BSK Asfalt Kaplama, Sathi Kaplama ve Çeşitli İşler” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ereğli Belediye Başkanlığı tarafından 06.05.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Ereğli Belediyesi Sınırları Dahilinde Muhtelif Yerlerde Yol Altyapısı, BSK Asfalt Kaplama, Sathi Kaplama ve Çeşitli İşler” ihalesine ilişkin olarak Turhanlar Petrol Karo ve İnş. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 12.04.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.04.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.04.2021 tarih ve 21109 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.04.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/767 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) Teknik Şartname’de 5.18.1 asfalt plentine ilişkin 160 ton/saat kapasite şartının eklendiği, günlük 8 saat çalışma prensibi üzerinden hareket edilirse saatte 160 ton kapasiteli asfalt plenti ihale süresince 1.152.000 ton asfalt üretebileceği, asfalt yapım işlerinde çalışma saatinin genelde 12 saat olduğu, bu durumda istenilen asfalt plentinin 1.728.000 ton asfalt üretebileceği, idarece yeterli kapasitesinin 15 katını talep ederek 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan kaynakların verimliliği ilkesini ihlâl ettiği, idarenin sözleşmeden sonra daha yüksek kapasiteli asfalt plenti istediği için daha düşük üretim kapasitesi olup işin yapımı için yeterli kapasitede plenti olan işi yapabilecek firmaların teklif oluşturmasında tereddüt oluştuğu, yapım işi olan ihalede asfalta ilişkin kalemler bittikten sonra asfalt plentine ihtiyaç olmadığı, buna rağmen asfalt plentinin işin başından sonuna kadar bulundurulmasının şart koşulmasının Kanuna aykırı olduğu,

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 41’inci maddesinde “(1) İhale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilir. Ancak, söz konusu tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman yeterlik kriteri olarak belirlenemez.

(2) İşin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yürütülebilmesi için kendi malı olması gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir. İdari şartnamede, fiyat dışı unsur olarak belirlenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısı, niteliği ve teknik kriterlere yönelik düzenlemelere yer verilir. Fiyat dışı unsur değerlendirmesi yapılabilmesi için, kendi malı olduğunu gösteren belgeler ile teknik kriterleri tevsik eden belgelerin teklif ile birlikte sunulması gerekir. Kendi malı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin fiyat dışı unsurun, fiyat ve fiyat dışı unsurlar dahil hesaplanan toplam değerlendirme puanı içindeki ağırlığı yüzde biri geçemez. Söz konusu oranı arttırmaya veya azaltmaya ya da ihale konusuna göre farklı oranlar belirlemeye Kurum yetkilidir.

(6) Yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilir. Ancak, malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makine ve ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili makine, malzeme ve ekipman arasından belirlenen, Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan ve ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması şarttır.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.3. Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi’nin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önce bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

{Belirtilmemiştir}

7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.” düzenlemesi,

 “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

35.1.1.

Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Teklif fiyatı puanlaması

Teklif Puanı=Fiyat Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

FİYAT PUANI: Fiyat Puanı= [(Geçerli en düşük toplam teklif fiyatı)/(İsteklinin Toplam Teklif Fiyatı)] X 40

FİYAT DIŞI UNSUR PUANI: Fiyat dışı unsur puanı 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait Fiyat dışı unsur puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SIRA NO

İŞ KALEMİ NO

TOPLAM PUAN

1

KGM/2200/Ö

4

2

KGM/2204/Ö

4

3

KGM/2209/S

4

4

KGM/6320/N

10

5

KGM/6320/Y

4

6

ERG-1

5

7

KGM/6100/3/N

5

8

KGM/6540/A

7

9

KGM/40.130/N

5

10

KGM/60.200/Ö

4

11

KGM/7500/N

4

12

KGM/7504/N

4

Sözleşme Tasarısının 23’üncü maddesinde; “23.4. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.

Cinsi

Çeşidi

Adedi

Kapasitesi

Asfalt Plenti

Filtre Sistemli

1

En az 160 Ton /Saat kapasiteli

Elektronik Duyargalı Finişer

B.S.K.  için

1

En az 300Ton/Saat kapasiteli

Kamyon

Damperli

10

Azami yükü 32000 kg ve üzeri

Silindir

Demir Bandajlı (Toprak Silindiri)

1

8-12 Ton Statik Ağırlığında 

Vabil Silindir

Lastik Tekerlekli

1

20 Ton statik Ağırlığında

Yükleyici

Lastik Tekerlekli

1

Teknik Şartname’nin 5.18.3’üncü maddesinde ise “1 adet Asfalt Plenti en az 160 ton/saat kapasiteli” düzenlemesi yer almaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 27’nci maddesinin (e) bendinde isteklilerde aranılacak şartlar, belgeler ve yeterlik kriterlerinin İdari Şartname’de yer alması zorunlu tutulmuştur. Bu durumda inceleme konusu işe ait Teknik Şartname’de yer verilen belgelerin İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak düzenlenmemesi nedeniyle bu belgeler üzerinden yeterlik değerlendirmesi yapılmasının mümkün olmadığı, plente ilişkin kapasitenin idarenin ihtiyaçları doğrultusunda belirlendiği ve anılandan başka yeterlik kriteri veya fiyat dışı unsur olarak düzenlenmediği, yüklenici tarafından işe başlama tarihinden itibaren iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorunluluğu olarak sözleşme tasarısında yer verildiği, bu bağlamda düzenlemenin mevzuata uygun olduğu ve kapasiteye ilişkin düzenlemenin idarenin ihtiyaçları doğrultusunda belirlendiği anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın