Basın duyuruları
xxxx
Home / AKARYAKIT TÜKETİMİ YETKİLİ SERVİS YAZISI / Aşırı Düşük teklif Açıklamaları Kapsamında Araçların Yakıt Tüketimlerine Yönelik Olarak Sunulan Belgeleri Onaylayan Firmaların Yetkili Servis Olduğuna Yönelik Belgelendirme Yapılmaması

Aşırı Düşük teklif Açıklamaları Kapsamında Araçların Yakıt Tüketimlerine Yönelik Olarak Sunulan Belgeleri Onaylayan Firmaların Yetkili Servis Olduğuna Yönelik Belgelendirme Yapılmaması

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/530972 İhale Kayıt Numaralı “Ktü Farabi Hastanesi Personel Taşıma (2021 Yılı )Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan  2020/530972 ihale kayıt numaralı “Ktü Farabi Hastanesi Personel Taşıma  (2021 Yılı )Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak, Of Ayazoğlu Turizm Nak. İnş. Taah. Teks. Yem. Tem. ve Danış. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 03.02.2021 tarihli ve 2021/UH.I-333 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Yunus Erdoğan – Erdoğan Taşımacılık  tarafından açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 01.04.2021 tarihli ve E:2021/313, K:2021/579 sayılı kararı ile “…Uyuşmazlıkta, aşırı düşük teklif açıklama talebi kapsamında ihale konusu işte çalıştırılacak araçların yakıt tüketimini gösterir belge olarak davacıya ait firma tarafından teklif edilen BMC markalı araçlar için Trabzon’da bulunan yetkili servis olan Araç Oto. SerHiz. Nak. ve Tic. Ltd. Şti.’ce ve Ford markalı araçlar içinse Trabzon’da bulunan yetkili servis olan Tunalar Oto. Tic. A.Ş. tarafından düzenlenen belgelerin sunulduğu, anılan belgelerin başlığında da adı geçen firmaların yetkili servis olduklarının belirtildiği, ihalede isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında araçların yakıt tüketimine ilişkin olarak yetkili servislerce onaylı belge sunmaları gerektiği açık olmakla birlikte, yakıt tüketimine yönelik belgeleri düzenleyenlerin yetkili servis olduklarına dair ayrıca bir belge sunacaklarına ilişkin düzenlemenin mevzuatta veya ihale dokümanında veya aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında yer almadığı, nitekim Mahkememizin 18.03.2021 günlü ara kararına davalı idarece verilen cevabın da bu doğrultuda olduğu dolayısıyla araçların yakıt tüketimlerine yönelik olarak sunulan belgeleri onaylayan firmaların yetkili servis olduğuna yönelik belgelendirme yapılmadığından bahisle davacıya ait firma teklifinin reddedilmesi yönünde düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin olarak alınan dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır…” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 03.02.2021 tarihli ve 2021/UH.I-333 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

aşırı düşük teklif

HAFİF YOLCU VE TİCARİ ARAÇLARDAN ÇIKAN EMİSYONLAR (EURO 5 VE EURO 6) BAKIMINDAN VE ARAÇ TAMİR VE BAKIM BİLGİLERİNE ERİŞİM KONUSUNDA MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYI İLE İLGİLİ UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2009/22)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SVGM-2019/9)

HAFİF YOLCU VE TİCARİ ARAÇLARDAN ÇIKAN EMİSYONLAR (EURO 5 VE EURO 6) BAKIMINDAN VE ARAÇ TAMİR VE …

Call Now ButtonBize ulaşın