Basın duyuruları
xxxx
Home / ARAÇ AŞIRI DÜŞÜK / Konteynır Yıkama Aracının Fiilen Kullanılmamış Olmasına Karşın İş Eksilişi Yapılmayarak Yükleniciye Ücret Ödenmesi – Sayıştay Kararı

Konteynır Yıkama Aracının Fiilen Kullanılmamış Olmasına Karşın İş Eksilişi Yapılmayarak Yükleniciye Ücret Ödenmesi – Sayıştay Kararı

Yılı          2018

Dairesi  5

Karar No              400

İlam No                45

Tutanak Tarihi   12.11.2019

Araç bedeli

…………… Şti. yüklenimindeki …………… TL ihale bedelli ………. ay süreli ………… Belediyesi ……… işinde,

  1. A) İşe ait, yaklaşık maliyette, teknik şartnamede ve birim fiyat teklif cetvelinde yer alan Konteynır yıkama aracının temizlik hizmet alımı süresince hiç kullanılmamasına rağmen hakedişlere dahil edilerek ödemede bulunulması neticesinde ……….. TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak;

Belediye Başkan Yardımcısı tarafından, ……….. tarih ve …………. sayılı yazı ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne hitaben yazılan yazıda; “Müdürlüğünüz bünyesinde ……….. tarihinde yapılan ……… kayıt numaralı katı atık toplama ve taşıma için araç kiralama işinde sahada kaç adet aracın çalıştığı ve bu araçların dokümanı yapılarak plakaları ile beraber tarafıma ivedi olarak bildirilmesi,” istenilmiştir.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün, ………… tarih ve …………. sayılı cevabi yazısında; “Müdürlüğümüz bünyesinde katı atık toplama ve taşıma için araç kiralama işinde sahada 11 araç çalışmaktadır. Bu araçların gerekli bilgileri ekte sunulmuştur.” denilmektedir.

Yapılan incelemede; sorumlular yazılı savunmalarında her ne kadar sözleşme ve şartnamede belirtilen konteynır aracının eksiksiz ve çalışır vaziyette teslim edildiğini, bakım ve onarımlarının yapıldığını, sigorta, akaryakıt vs. diğer tüm masrafların karşılandığını ve belediye personeli tarafından sahada fiili olarak çalıştırıldığını ifade etmiş olsalar da sorumluların duruşmada belirttikleri sözlü savunmalardan konteynır yıkama aracının fiilen çalıştırılmadığı anlaşılmaktadır. Zira sözlü savunmalarda; mevcut konteynırların eğri olması nedeniyle konteynır yıkama aracının haznesine yerleşmediği ve dolayısıyla bir kere bile bu aracın kullanılmadığı ifade edilmiştir. Araçların teslim tutanağında yer alması o aracın fiilen sahada çalıştığı anlamına gelmemektedir. Konteynır yıkama aracı sözleşmede ve şartnamede belirtilen esaslar çerçevesinde ………..’a getirilmiş, Belediyeye teslim edilmiş ancak kullanılmamıştır. İlişikli ödeme emri ve eki belgeler incelendiğinde ise söz konusu araç kullanılmadığı halde iş eksiltmesi yapılmamış ve ihale süresince kullanılmış gibi tahakkuku yapılarak yükleniciye ödemede bulunulmuştur. Yine sorumlular konteynır yıkama araçlarının haznesine deterjan konulmak suretiyle kaldırımların yıkandığını ve arazözün de onun arkasından kullanılarak temizleme yapıldığını sözlü olarak ifade etmişlerdir. Ancak, sözleşme, şartname ve birim fiyat teklif cetvelinde arazöz de yer almaktadır ve arazöz için de ayrıca bir ödeme yapılmıştır. Savunma ekinde yer alan tamir, bakım ve akaryakıt faturalarından da söz konusu masrafların hangi araca ait olduğu anlaşılamamaktadır.

Diğer yandan, sorumlular yazılı savunmalarında iş yapılmadan ve kontrolü sağlanmadan hakediş belgelerinin imzalanmadığını belirtmiş olsalar da sözlü savunmalarında amirlerine güvendiklerini, dolayısıyla önlerine getirilen evrakları incelemeden imzaladıklarını beyan etmişlerdir.

Bu itibarla; yapılan açıklamalar çerçevesinde, işe ait, yaklaşık maliyette, teknik şartnamede ve birim fiyat teklif Cetvelinde yer alan Konteynır yıkama aracının temizlik hizmet alımı süresince hiç kullanılmamasına rağmen hakedişlere dahil edilerek ödemede bulunulması neticesinde oluşan …………. TL kamu zararının;

………….. TL’sinin Gerçekleştirme Görevlisi ……………, Harcama Yetkilisi …………..ile Diğer Sorumlu ………..’e,

…………… TL’sinin Gerçekleştirme Görevlisi ………….., Harcama Yetkilisi …………. ile Diğer Sorumlu …………’a,

müştereken ve müteselsilen, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile ödettirilmesine,

İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle,

…… karar verildi.

Azınlık Görüşü:

Üye ……….. ve Üye …………’nin Karşı Oy Gerekçesi:

“… tazmin kararı verilmesi uygun olur…..”

B)………

  1. C) İşe ait, yaklaşık maliyette, teknik şartnamede ve birim fiyat teklif cetvelinde yer alan 1 Adet JCB 3CX Kepçe Asgari 105 HP Motor Gücünde (İdare Malı) ve 1 Adet Traktör (İdare Malı) araçların temizlik hizmet alımı süresince hiç kullanılmamasına rağmen hakedişlere dahil edilerek ödemede bulunulması neticesinde ………. TL kamu zararına sebebiyet verilmesi hususu ile ilgili olarak;

Sorumlular tarafından gerek yazılı gerekse sözlü olarak, araçların yüklenici tarafından teslim edildiği, sahada fiili olarak çalıştırıldığı, traktörün devlet hastanesi ve yurtlardaki çöpleri toplamada kullanıldığı, JCB kepçenin ise hafriyat işlerinin yüklenmesinde kullanıldığı, JCB olmadan kamyonun çalışmasının mümkün olmadığı ve bunların birbirine bağlı araçlar olduğu ifade edilmiştir.

Belediye Başkan Yardımcısı tarafından, ………… tarih ve ………… sayılı yazı ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne hitaben yazılan yazıda; “Müdürlüğünüz bünyesinde ………… tarihinde yapılan ………… kayıt numaralı katı atık toplama ve taşıma için araç kiralama işinde sahada kaç adet aracın çalıştığı ve bu araçların dokümanı yapılarak plakaları ile beraber tarafıma ivedi olarak bildirilmesi,” istenilmiştir.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün, ……….. tarih ve ………… sayılı cevabi yazısında; “Müdürlüğümüz bünyesinde katı atık toplama ve taşıma için araç kiralama işinde sahada 11 araç çalışmaktadır. Bu araçların gerekli bilgileri ekte sunulmuştur.” denilmektedir.

(Tem.İş.Müd.V.) ……….. tarafından yapılan sözlü savunmada; söz konusu Belediye Başkanının yazısına cevaben göndermiş olduğu listede yer alan araçların o gün sahada bilfiil çalışan araçlar olduğu, dolayısıyla yapılan tespitin anlık bir tespit olduğu, araçların çalışmaması durumunun genele teşmil edilemeyeceği ifade edilmiştir. Diğer yandan sorguda yer alan tespitler denetçi tarafından işin sürecinde bu makinaların kullanılmadığını gösterecek delillerle güçlendirilerek karşılanmamıştır.

Bu itibarla; işe ait, yaklaşık maliyette, teknik şartnamede ve birim fiyat teklif cetvelinde yer alan 1 Adet JCB 3CX Kepçe Asgari 105 HP Motor Gücünde (İdare Malı) ve 1 Adet Traktör (İdare Malı) araçların temizlik hizmet alımı süresince hakedişlere dahil edilerek ödemede bulunulmasında kamu zararı oluşmadığına, dolayısıyla ……….. TL ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına,

İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle,

… karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın