Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İsteklinin İdarenin Bünyesinde Daha Önce Görev Almış Olması

İsteklinin İdarenin Bünyesinde Daha Önce Görev Almış Olması

Karar No              : 2017/MK-487

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/230487 İhale Kayıt Numaralı “Hatay – Antakya Asi Nehri Yan Dereleri (Hanna Deresi Islahı) 2 Kısım İkmali” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 2016/230487 İhale Kayıt Numaralı “Hatay – Antakya Asi Nehri Yan Dereleri (Hanna Deresi Islahı) 2 Kısım İkmali” ihalesine ilişkin olarak Ahmet Atalar itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 25.08.2017 tarihli ve 2017/UY.III-2390 sayılı karar ile “Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle, Mustafa Çontar tarafından açılan davada, Ankara 12’nci İdare Mahkemesi’nin 01.11.2017 tarih ve E:2017/2894, K:2017/3053 sayılı kararında “… Uyuşmazlıkta; 2531 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen 1. maddesinde sayılan kişilerden bu maddede sayılan yerlerdeki görevlerinden herhangi bir nedenle ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamayacaklar, taahhüt altına giremeyeceklerdir. Bu düzenlemenin amacı kişilerin ayrıldıkları idare, kurum ve kuruluşlardaki nüfuz ve bağlarını kullanarak haksız menfaatler elde etmelerinin önüne geçmektir.

Bu durumda, şikâyete konu yapım işi ihalesinin DSİ 6. Bölge Müdürlüğü görev ve yetkisi dahilinde gerçekleştirildiği, iş deneyim belgesi kullanılan davacının kamu görevinden ayrıldığı tarihten önceki iki yıl içinde DSİ Genel Müdürlüğü 20. Bölge Müdürlüğünde görev yaptığı, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda, Bölge Müdürlüklerinin birbirleri üzerinde denetim ve koordinasyon sorumluğuna ilişkin bir düzenleme ve herhangi bir illiyet bağı bulunmadığı göz önüne alındığında, ihale üzerinde kalan davacının teklifinin 2531 sayılı Kanun’un 2. maddesinde belirtilen yasak kapsamında değerlendirilemeyeceği açık olduğundan, dava konusu kurul kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, …” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulunun 25.08.2017 tarihli ve 2017/UY.III-2390 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın