Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Başvurunun Aynı Kişi Tarafından Birden Fazla İhaleye, Birden Fazla Kişi Tarafından Aynı İhaleye Veya Birden Fazla İhaleye Tek Dilekçe İle Başvuruda Bulunulup Bulunulmadığı Bakımından Da İnceleneceği

Başvurunun Aynı Kişi Tarafından Birden Fazla İhaleye, Birden Fazla Kişi Tarafından Aynı İhaleye Veya Birden Fazla İhaleye Tek Dilekçe İle Başvuruda Bulunulup Bulunulmadığı Bakımından Da İnceleneceği

Karar No              : 2020/MK-33

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/494421 İhale Kayıt Numaralı “Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı Tamamlama İnşaatı Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Sanat Yapıları Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından yapılan  2019/494421 ihale kayıt numaralı “Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı Tamamlama İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak, Cnd İnş. Taah. Yol Yap. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 28.11.2019 tarihli ve 2019/UY.I-1556 sayılı kararı ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Cnd İnş. Taah. Yol Yap. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 23. İdare Mahkemesinin 16.01.2020 tarihli E:2019/2217 ve K:2020/104 sayılı kararında “…Davacı şirketin ihale dokümanına yönelik 2. iddiası incelendiğinde, ihaleyi yapan idarece daha önce yapılan 2018/94066 no’lu ihalede projeye aykırı bir zemin raporunun olduğu ve bu durumun mahkemede dava konusu olduğu ve ÎTÜ Geoteknik kürsüsünün konu ile alakalı raporunun bulunduğu, mahkemece kesin hüküm verilmemiş bir projede değişiklik yapılmadan ihaleye çıkılmasının 4734 sayılı Kanun’un şeffaflık ve saydamlık ilkelerine aykırılık teşkil ettiği ileri sürülmüştür.

Davalı idare tarafından, davacının ikinci iddiasının daha önce yapılan 2018/94066 İhale Kayıt Numaralı diğer bir ihaleye ilişkin olduğu, bu durumun İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin dokuzuncu fıkrasındaki aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamayacağı hükmüne aykırılık taşıdığı ve şekil yönünden uygun olmadığı belirtilerek bu iddia bakımından itirazen şikayet başvurusu reddedilmiştir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8. maddesinin 9. fıkrasında, aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamayacağı, “Ön inceleme konulan ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16. maddesinin 1. fıkrasında, başvurunun aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulup bulunulmadığı bakımından da inceleneceği, “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17. maddesinin 1. fıkrasında ise, 16. maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine davalı idare tarafından başvurunun reddine karar verileceği kurala bağlanmıştır.

Uyuşmazlıkta, davacının ikinci iddiasının davalı idare tarafından ileri sürüldüğünün aksine daha önce yapılan 2018/94066 kayıt numaralı ihaleye ilişkin olmadığı, bahsi geçen ihalede uyuşmazlık konusu olan zemin raporu hakkında verilmiş bir yargı kararı olmadan yeniden ihaleye çıkılmasının hukuka aykırı olduğunun ileri sürüldüğü anlaşıldığından, davalı idare tarafından bu iddianın esası hakkında inceleme yapılarak itirazen şikayet başvurusu hakkında bir karar verilmesi gerekirken şekil yönünden uygun olmadığından bahisle başvurunun reddedilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin davacının 2. iddiası bakımından itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin kısmının iptaline, davacının diğer iddiasının reddine ilişkin kısım bakımından ise davanın reddine…” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 28.11.2019 tarihli ve 2019/UY.I-1556 sayılı kararının  ikinci  iddia  ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 2. iddiasının  esasının incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın