Basın duyuruları
xxxx
Home / ARAÇ AŞIRI DÜŞÜK / Araç Kiralama Aşırı Düşük Hazırlama – Maliyet Bileşenlerinin Ayrı Ayrı Tevsik Edilmemiş Olması

Araç Kiralama Aşırı Düşük Hazırlama – Maliyet Bileşenlerinin Ayrı Ayrı Tevsik Edilmemiş Olması

Karar No              : 2019/UH.II-908

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/217634 İhale Kayıt Numaralı “Sürücülü Servis Aracı Kiralanması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İZBETON-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Beton ve Asfalt Enerji Üretim ve Dağıtım Tesisleri Su Kanalizasyon Tic. ve San. A.Ş. tarafından 10.06.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sürücülü Servis Aracı Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak M.A.T. Hay. Araç Kir. İnş. Taah. Oto. Gıda Turz. Taş. San. Tic. Ltd. Şti.nin 01.07.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.07.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.07.2019 tarih ve 28419 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.07.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/702 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı, şöyle ki;

İhale konusu iş kapsamındaki giderlerin akaryakıt, işçilik, amortisman veya kiralama bedeli, trafik ve koltuk sigortası, lastik, periyodik bakım, güzergah belgesi, araç takip cihazı, otoyol geçiş ücreti, araç önü tanıtım levhaları, her ay hakediş ödemesinden yapılacak damga vergisi, sözleşme karar pulu, damga vergisi ve KİK payı giderleri ile genel yönetim giderleri olduğu, bu giderlerden birçoğunun aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında tevsik edilmediği, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında fiyat teklifi yerine sadece sözleşme sunularak maliyet kalemlerinin tevsik edilmesinin mevzuata aykırı olduğu, üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin de sunulması gerektiği, fiyat teklifleri üzerine aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan isteklinin değil fiyat teklifi veren üçüncü kişinin meslek mensubu tarafından gerekli ibarenin yazılarak kaşelenmesi ve imzalanması gerektiği,

 Akaryakıt tüketimi ile ilgili olarak, araçların hepsinin aynı marka ve model olmadığı dikkate alındığında, her bir marka ve modele göre yakıt tüketiminin değişkenlik gösterdiği, birbirinden farklı marka ve model olan her bir araç için ayrı ayrı olmak üzere yakıt tüketimine ait teknik bilgilere dayanılarak açıklama sunulması gerektiği,

 Araç sigorta giderlerine ilişkin açıklamanın teklif alınması suretiyle ve bölge müdürlüğünden veya genel müdürlükten alınan çift imzalı teyit mektubu eklenerek tevsik edilmesi gerektiği, ayrıca sigortaya ilişkin teklifin hizmet tarihlerini kapsaması gerektiği,

 İhale konusu iş kapsamında araçların ve sürücülerin günlük en az 8 saat çalışacağının açıkça belirtildiği, işçilik maliyetinin yıllık izinlerde dikkate alınarak ayrıntılı bir şekilde hesaplanması gerektiği, sadece üçüncü kişilerle sözleşme yapılarak işçilik giderinin göz ardı edilmemesi gerektiği,

 Kiralama yoluyla temin edilecek araçlar için kiralanacak araçların sahipleri ile yapılacak sözleşmeye ait damga vergisinin de aşırı düşük teklif açıklamasına dahil edilip edilmediği,

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan sözleşmelerde yakıt, şoför ve sigorta giderlerinin tutarlarına ayrıntılı bir şekilde yer verilmesi gerekirken söz konusu giderlerin toplam tutarlarının teklif fiyata dahil olduğunun belirtilerek açıklama yapılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 Fiyat tekliflerine dayanak tutanakların meslek mensubundan istenilmesi ve söz konusu tutanaktaki bilgilerin doğruluğunun araştırılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

10.06.2019 tarihinde gerçekleştirilen başvuruya konu ihaleye 2 isteklinin teklif sunduğu, sınır değerin idarece 2.965.789,00 TL olarak belirlendiği, teklif tutarı sınır değerin altında olduğu tespit edilen Binsel Turz. Taş. ve İnş. San ve Tic. Ltd. Şti.den aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun bulunduğu ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, başvuru sahibi isteklinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

İdarece teklifi sınır değer altında kalan Binsel Turz. Taş. ve İnş. San ve Tic. Ltd. Şti.ne gönderilen 11.06.2019 tarihli aşırı düşük teklif sorgulama yazısında “… İdari şartnamenin Teklif fiyata dahil giderler başlıklı 25. Maddesi ve Teknik şartnamede öngörülen ve yasalarca belirlenen gider kalemleri (Damga Vergileri Kik Payı Gibi Sözleşme Giderleri, Sürücülü Servis Hizmeti Giderine İlişkin Personel maaş ve SGK, ulaşım, yemek  giderleri, Sürücülü Servis Hizmeti Giderine İlişkin Aracın Akaryakıt ve diğer lastik, bakım ve amortisman, her türlü sigorta giderleri vb.)  gereğince şirketimize yapacağınız  Araç Kiralama Hizmeti’nin  avantajlı koşulların neler olduğu ve bu fiyatlarla ihale konusu işin nasıl gerçekleştireceğinizi 17/06/2019 (pazartesi) Tarihi mesai bitimine kadar  İdaremizde olacak şekilde belgelere dayalı yazılı açıklamalarınızı izah etmenizi önemle rica ederiz.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

İhale dokümanı incelendiğinde, güzergah belgesi, araç takip cihazı, otoyol geçiş ücreti ve araç önü tanıtım levhaları giderlerinin ihale konusu iş kapsamında yer almadığı, ayrıca aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında her ne kadar İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25’inci maddesi ve Teknik Şartname’de öngörülen ve yasalarca belirlenen gider kalemleri üzerinden aşırı düşük teklif açıklaması istense de her ay hakediş ödemesinden yapılacak damga vergisi, sözleşme karar pulu, genel yönetim, kiralama yoluyla temin edilecek araçlar için kiralanacak araçların sahipleri ile yapılacak sözleşmeye ait damga vergisi giderlerinin teklifte önemli bileşenler arasında doğrudan belirtilmediği, bu kapsamda bahse konu giderlere ilişkin olarak açıklama yapılmasına gerek bulunmadığı ve dolayısıyla da anılan hususlara ilişkin iddiaların reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Binsel Turz. Taş. ve İnş. San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında personel ve 10 adet araca ilişkin bazı maliyetlerin tevsiki için sürücülü servis aracı kiralama maliyetini gösterir belge, 10 adet “Sürücülü Araç Kira Sözleşmesi”, anılan sözleşme içeriği ile uyumlu olduğu anlaşılan ve kiralayan firma tarafından verilmiş taahhütname ile kiralanacak araçlara ilişkin araç ruhsatlarının sunulduğu görülmüştür.

Sürücülü servis aracı kiralama maliyetini gösterir belgede “Servisler kiralama yöntemiyle yapılacak olup ekte tarafınıza sunulan sözleşmelerde belediye ruhsat ve güzergah giderleri, resmi harç, personel giderleri, muayene bakım onarım, personelin ulaşım, yemek ve mevzuat gereği her türlü sigorta giderleri belirlenmiş aylık tutar içerisinde sabitlenmiştir.” ifadesine yer verildiği, aşırı düşük teklif sahibi istekli ve meslek mensubu kaşesi ile imzasının bulunduğu, ayrıca “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan 21.12.2018 tarih ve 43898 sayı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim” ifadesinin yer aldığı,

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan araçlara ilişkin sözleşmelerin “Taraflar” başlıklı 1’inci maddesinde kiracı olarak aşırı düşük teklif sahibi Binsel Turz. Taş. ve İnş. San ve Tic. Ltd. Şti.nin, kiralayan olarak ise ihale konusu iş kapsamında aracı kiraya veren firmanın belirtildiği,

Anılan sözleşmelerin “Genel Hükümler” başlıklı 5’inci maddesinde “… B) … Akaryakıt hariç, amortisman, lastik, araca yeni parça takılması veya parça değişimi, bakım-onarım giderleri, araç sürücülerinin maaşları ve sigorta prim bedelleri, belediye ruhsat ve güzergah belgeleri, araçların kasko ve sigorta gideri kiralayan tarafa aittir.” düzenlemesine yer verildiği.

İhale konusu iş kapsamında kullanılacak araçları kiralayan firmalar tarafından düzenlenmiş taahhütnamelerde de kiralayan firma ile meslek mensubu kaşesi ve imzasının bulunduğu, ayrıca taahhütnameler üzerinde “Verilen taahhütnamede belirtilen tutarlar birim fiyat maliyet usulüne göre hesaplanarak çıkartılmış olup, yapılan bu hesaplamanın birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim” ifadesinin yer aldığı görülmüştür.

Öncelikle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2’nci maddesinde aşırı düşük teklif sahibi isteklilerin aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini açıklayabileceği yöntemler yer almakta olup, söz konusu yöntemler arasında aşırı düşük teklif sahibi istekli ile üçüncü kişiler arasında yapılan sözleşme veya taahhütnameler yer almamaktadır.

Bu nedenle de Binsel Turz. Taş. ve İnş. San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılan yöntemin mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 Öte yandan söz konusu yöntem uygun kabul edilse dahi aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgeler üzerinden inceleme yapıldığında;

Sürücülü servis aracı kiralama maliyetini gösterir belgede ve “Sürücülü Araç Kira Sözleşme”lerinde ihale konusu iş kapsamında kullanılacak araçların idarece önemli teklif bileşenleri olarak belirlenen maliyetler dahil aylık birim fiyatlarının teklif edildiği ifade edilse de aşırı düşük teklif açıklamasında idarece önemli teklif bileşeni olarak belirlenen bileşenlerin ayrı ayrı gösterilerek teklif tutarının tevsik edilmemesi nedeniyle aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun şekilde tevsik edilmediği sonucuna ulaşılmıştır.

Her ne kadar sunulan taahhütnameler fiyat teklifi olarak değerlendirilmese de, ihale konusu iş kapsamında kullanılacak araçları kiralayan firmalar tarafından düzenlenmiş taahhütnamelerde meslek mensupları kaşesi ve imzasının bulunduğu, “Verilen taahhütnamede belirtilen tutarlar birim fiyat maliyet usulüne göre hesaplanarak çıkartılmış olup, yapılan bu hesaplamanın birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim” ifadesinin yer aldığı görülmekle birlikte söz konusu ibarenin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesi gereği fiyat teklifleri üzerinde yer alması gereken ibare olmadığı, ilgili ibarede fiyat teklifine dayanak ilgili tutanağa ait tarih ve sayı bilgilerine yer verilmediği, bu gerekçelerle de yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Akaryakıt gideri ile ilgili açıklamalar incelendiğinde, Binsel Turz. Taş. ve İnş. San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen araçların 1 km’deki akaryakıt sarfiyatının hesap edilebilmesi için 4 farklı araca (Renault master, Fiat ducato, Volkswagen crafter ve Peugeot Baxer) ilişkin internet üzerinden teyidi yapılabilen katalogların sunulduğu, söz konusu kataloglardan 16+1 kişilik araç için akaryakıt tüketiminin 100 km’de en fazla 9,0 lt olduğunun anlaşıldığı ve söz konusu sayısal değer üzerinden aşırı düşük teklif açıklamasının yapıldığı görülmüştür.

Bununla birlikte aşırı düşük teklif sahibi istekli ile Turan Gül-Otobüs İşletmesi arasında düzenlenen sözleşmeye konu 2016 model 35 S 01379 plakalı araca ilişkin ruhsattan söz konusu aracın Mercedes-Benz Sprınter marka araç olduğunun anlaşıldığı, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında Mercedes-Benz Sprınter marka aracın 1 km’deki akaryakıt sarfiyatına ilişkin herhangi bir belge sunulmadığı, bu gerekçeyle de Binsel Turz. Taş. ve İnş. San ve Tic. Ltd. Şti.nin akaryakıt giderine ilişkin açıklamasının da mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Yukarıda belirtilen gerekçeler çerçevesinde, aşırı düşük teklif sahibi Binsel Turz. Taş. ve İnş. San ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Ayrıca aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan isteklinin değil fiyat teklifi veren üçüncü kişinin meslek mensubu tarafından gerekli ibarenin yazılarak fiyat tekliflerinin kaşelenmesi ve imzalanması gerektiği ile fiyat tekliflerine dayanak tutanakların meslek mensubundan istenilmesi ve söz konusu tutanaktaki bilgilerin doğruluğunun araştırılması gerektiği iddialarına yönelik tespitlere aşağıda yer verilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde fiyat teklifine dayanak maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının meslek mensubu tarafından muhafaza edileceği ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyeceği ve gerekli görülmesi halinde idare veya Kurum tarafından bu tutanakların meslek mensubundan istenebileceğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Benzer şekilde mükellef ile meslek mensubu arasında imzalanan tam tasdik sözleşmesinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulması gerektiği yönündeki bir zorunluluğa ilişkin açıklamaya anılan Tebliğ’de yer verilmediği ve idarece söz konusu belgelerin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulmasının da talep edilmediği görülmüştür.

10 adet “Sürücülü Araç Kira Sözleşmesi” üzerinde meslek mensubuna ait imza ve kaşenin yer almadığı sadece Binsel Turz. Taş. ve İnş. San ve Tic. Ltd. Şti. ile araçları kiralayan firmaya ait imza ve kaşenin yer aldığı, bu nedenle anılan sözleşmeler açısından inceleme yapılacak bir husus bulunmamaktadır.

Anılan sözleşme içeriği ile uyumlu olduğu anlaşılan ve kiralayan firma tarafından verilmiş taahhütnameler açısından ise aşırı düşük teklif sahibi isteklinin teklifinin yukarıda belirtilen gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığı dikkate alındığında anılan tutanakların ve mükellef ile meslek mensubu arasında imzalanan tam tasdik sözleşmelerinin meslek mensuplarından istenilmesine gerek görülmemiş ve başvuru sahibi isteklinin anılan hususlara yönelik iddialarının reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Binsel Turz. Taş. ve İnş. San ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Konteynır Yıkama Aracının Fiilen Kullanılmamış Olmasına Karşın İş Eksilişi Yapılmayarak Yükleniciye Ücret Ödenmesi – Sayıştay Kararı

Yılı          2018 Dairesi  5 Karar No              400 İlam No                45 Tutanak Tarihi   12.11.2019 Araç bedeli …

Call Now ButtonBize ulaşın