xxxx
Home / İhale Danışmanı / İhale Dokümanında Rekabetin Daraltıldığı İddiası

İhale Dokümanında Rekabetin Daraltıldığı İddiası

İhale Dokümanında Rekabetin Daraltıldığı İddiası

Karar No              : 2021/UY.II-1181

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/190415 İhale Kayıt Numaralı “Ereğli Belediyesi Sınırları Dahilinde Muhtelif Yerlerde Yol Altyapısı, BSK Asfalt Kaplama, Sathi Kaplama ve Çeşitli İşler” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ereğli Belediye Başkanlığı tarafından 06.05.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Ereğli Belediyesi Sınırları Dahilinde Muhtelif Yerlerde Yol Altyapısı, BSK Asfalt Kaplama, Sathi Kaplama ve Çeşitli İşler” ihalesine ilişkin olarak Turhanlar Petrol Karo ve İnş. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 12.04.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.04.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.04.2021 tarih ve 21109 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.04.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/767 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde ve İlan’ın 4.3.2’nci maddesinde Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgeleri: ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi belgelerinin istenildiği, bu durumda ihaleye sadece tesisi olan firmaların katılabileceği, istekli olabilecek her firmanın tesis kurup, tesise ait belge sunmasının beklenemeyeceği, 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan kaynakların verimliliği ilkesini ihlâl ettiği, ayrıca bu belgenin istenilmesinin iş deneyim belgesi olarak istenilen mühendis diplomasını ve AV Grubu iş deneyim belgesi olduğu, imalatçı olmayan firmalara engel teşkil ettiği, İdari Şartname’de Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgesinin istendiği, ancak belgeye ilişkin standart numarası verilmediği, asfalt yapım işlerinde istenmesi gereken belge ürünün temin edildiği zaman TS En 13108-1 e uygunluk belgesi olduğu, alınacak ürünlerin bu standarda uygun olması gerekli olduğu, ihalede kullanılacak ürüne ait standart yerine alakasız bir belge istenilerek ihalede rekabetin daraltıldığı,

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İstenecek belgeler” başlıklı 30’uncu maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın aday veya isteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler ile iş deneyim belgesinin her ihalede istenilmesi zorunludur.

 b) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler, yaklaşık maliyeti eşik değerin;

1)  Onda birine kadar olan ihalelerde istenilemez,

2)) Onda birinden eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde istenilebilir,

3) Yarısına eşit ve bu değerin üzerinde olan ihaleler ile yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde istenilmesi zorunludur.

4) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin istenildiği işlerin ihalelerinde, banka referans mektubu istenilmesi zorunlu değildir.

 c) Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi, yaklaşık maliyeti eşik değerin;

1) Yarısına kadar olan ihalelerde istenemez,

2) Yarısı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde istenilebilir.

…” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.3. Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi’nin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önce bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

{Belirtilmemiştir}

7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Kapsam” başlıklı 3’üncü maddesinde “T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Şartnamesi TS EN 13108-1 Asfalt Beton Standardı T.C. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanun, Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve ilgili Ulusal/Uluslararası standartlarda verilen bu işle ilgili tüm hükümlerine uygun yapmayı kapsar.” düzenlemesi yer almaktadır.

İncelenen ihalede ihalenin yaklaşık maliyetinin, eşik değerin yarısının üzerinde olduğu, yukarıda aktarılan Yönetmelik hükmüne paralel olarak İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde, Kalite Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim Sistemi belgelerinin ihaleye katılmak için gereken belgeler arasında sayıldığı anlaşılmıştır.

Yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısının üzerinde olan ihalelerde anılan belgelerin istenilmesinin idarenin takdir yetkisi dahilinde olduğu anlaşıldığından, Kalite Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim Sistemi belgelerinin istenilmesinin mevzuata aykırılık teşkil etmediği anlaşılmıştır. Ayrıca İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde  “Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesine ilişkin düzenleme yapıldığı, ihaleye konu yapım işi alanında piyasada faaliyet gösteren basiretli tacir sıfatıyla istekli olabileceklerin anılan standartlara/sistem belgelerine ilişkin bilgi sahibi olduğunun kabulü gerektiği, nitekim başvuru sahibinin iddiasının aksine yeterlik kriteri olarak belirlenmemekle beraber Teknik Şartname’de imalatların TS EN 13108-1 asfalt betonu standardına uygun olması gerektiğine ilişkin düzenleme de yapıldığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın