Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İhale Konusu İş Kapsamında Yer Alan Yapım İşlerine Ve Malzeme Teminine Ait İş Kalemi Arasında Doğal Bir Bağlantı Olduğu

İhale Konusu İş Kapsamında Yer Alan Yapım İşlerine Ve Malzeme Teminine Ait İş Kalemi Arasında Doğal Bir Bağlantı Olduğu

İhale Konusu İş Kapsamında Yer Alan Yapım İşlerine Ve Malzeme Teminine Ait İş Kalemi Arasında Doğal Bir Bağlantı Olduğu

Karar No              : 2021/UY.II-1181

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/190415 İhale Kayıt Numaralı “Ereğli Belediyesi Sınırları Dahilinde Muhtelif Yerlerde Yol Altyapısı, BSK Asfalt Kaplama, Sathi Kaplama ve Çeşitli İşler” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ereğli Belediye Başkanlığı tarafından 06.05.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Ereğli Belediyesi Sınırları Dahilinde Muhtelif Yerlerde Yol Altyapısı, BSK Asfalt Kaplama, Sathi Kaplama ve Çeşitli İşler” ihalesine ilişkin olarak Turhanlar Petrol Karo ve İnş. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 12.04.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.04.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.04.2021 tarih ve 21109 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.04.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/767 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

4) İhalenin yapım işi ihalesi olduğu, ancak mal alım işi ile yapım işinin beraber ihale edildiği, Yönetmelikte açıkça mal alımı ile yapım işinin bir arada ihale edilemeyeceğinin ifade edildiği, plent altı malzeme alımı ile bitüm temininin ayrı bir ihale kapsamında ihale edilerek veya kısmi teklifle mal alımının ihalede ayırarak yapım işi ihalesinde rekabet ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması gerektiği, yapım işi içerisinde yer alan malzemelerin mal alımı olarak da aynı ihalede yapılmasını kapsamadığı, yapım işi kapsamına girmeyen ve mal alım ihalesi konusu olan birim fiyat teklif cetvelindeki kalemlerin ihaleden çıkartılması veya kısmi teklif vermeye uygun hale getirilmesi gerektiği, idarenin plent altı aldığı malzemeleri başka işlerinde kendisi kullanacağından yapım işinden ayrıştırarak ayrı şekilde ihale etmesi gerektiği, ihale kalemleri incelendiğinde içerisinde asfalt bitümünün idare depolarına teslim edilmesinin eklendiği, bu durumun alenen ihale ile alakası olmayan mal alım işinin yapım işine eklenmesi olduğu, idarenin kendine ait asfalt plenti olmadığı,

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında “Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:Ereğli Belediyesi Sınırları Dahilinde Muhtelif Yerlerde Yol Altyapısı, Bsk Asfalt Kaplama, Sathi Kaplama Ve Çeşitli İşler

b) Yatırım proje no’su/kodu:

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

125 bin ton binder, 80 bin m3 kazı, 100.000 ton plentmiks temel dahil 12 kalem iş

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:Ereğli Belediyesi sınırları

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdare tarafından düzenlenen birim fiyat teklif cetvelinin ise

A1

B2

Sıra No

Iş Kalemi No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Ölçü Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)

Tutarı (Para birimi belirtilerek)

1

KGM/2200/Ö

MAKİNE İLE  HER CİNS KLASTA KAZI YAPILMASI VE KULLANILMASI

metreküp

60.000

2

KGM/2204/Ö

ZAYIF ZEMİNİN (BİTKİSEL TOPRAK VS.) KAZILMASI VE KULLANILMASI

metreküp

20.000

3

KGM/2209/S

HER CİNS KAZI MALZEMESİNİN SIKIŞTIRILMASI

metreküp

60.000

4

KGM/6320/N

ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI YAPILMASI (BİTÜM, NAKLİYE VS. HERŞEY DAHİL)

ton

115.000

5

KGM/6320/Y

PLENT ALTI ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI TEMİNİ (BİTÜM DAHİL)

ton

10.000

6

ERG-1

50/70 BİTÜM TEMİNİ VE İDARE DEPOLARINA TAŞINMASI (TAŞIMA DOLAYISIYLA SOĞUYAN KATI BİTÜMLÜ MALZEMENİN EMİŞ DERECESİNE KADAR MAKİNE İLE ISITILMASI VE HERŞEY DAHİL)

ton

750

7

KGM/6100/3/N

PLENT-MİKS TEMEL YAPILMASI (NAKLİ DAHİL)

ton

100.000

8

KGM/6540/A

BİR TABAKA ASTARLI BİTÜMLÜ SATHİ KAPLAMA YAPILMASI (TİP

1 ) (OCAK TAŞI İLE) (ALT TEMEL, BİTÜM, NAKLİYE VS. HERŞEY DAHİL)

metrekare

450.000

9

KGM/40.130/N

ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE HER CİNS BİTÜMLÜ KARIŞIM KAPLAMALARIN KAZILMASI VE NAKLİ

metreküp

50.000

10

KGM/60.200/Ö

SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI İLE HER TÜRLÜ YOL ÇİZGİ İŞLERİNİN YAPILMASI

metrekare

35.000

11

KGM/7500/N

PREFABRİK BETON PARKE İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (10 CM KALINLIKTA) (NAKLİ DAHİL)

metrekare

10.000

12

KGM/7504/N

PREFABRİK BETON BORDÜR İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (NAKLİ DAHİL)

metre

2.000

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

 şeklinde olduğu tespit edilmiştir.

Teknik Şartname’nin “Amaç” başlıklı 2’nci maddesinde “Ereğli Belediyesi Sınırları İçerisinde muhtelif yerlerde bulunan yollarda kazı işleri, Bitümlü Sıcak Karışım Beton Asfalt Yol Kaplamamasının, Sathi Kaplama Yol yapılması ve yol çizgilerinin yapılması, bozulan veya değiştirilmesi gereken yerleri yeniden düzenlemek için her türlü malzeme, nakliye, işçilik dahil olmak üzere daha yaşanabilir, sağlıklı, estetik bir görünüm oluşturmak.” düzenlemesi, 

Aynı Şartname’nin “Kapsam” başlıklı 3’üncü maddesinde “Bu Teknik Şartname Ereğli Belediyesi Sınırları içerisinde bulunan mahallelerde kazı, asfalt, betonu binder tabakasının yapılmasını, sathi kaplama yapılmasını idarenin belirleyeceği bozulmuş asfalt kaplamasının sökülmesi, bu yerlerde mevcut asfaltın kazıma işlerinin yapılması ve istenilen kalınlıkta sıcak karışım asfalt yapılması işlerini, ayrıca çalışma sahasının tevsiyesi, dolgusu, kullanım amacı için gerekli dayanım ve dayanıklığı sağlayabilecek sıcak karışım asfalt, idarenin göstereceği tüm mahallelerdeki sözleşmeye konu işlerin yapımı, nakliyesi, gerekli malzemenin tamamının yüklenici tarafından temini, genel giderleri dahil şartname ve imar planına uygun aşağıdaki tarifleri ve ölçüleri verilen işlerin yaptırılması…”düzenlemesi yer almaktadır. 

    İhale konusu işe ait İdari ve Teknik Şartname düzenlemelerinden, ihale konusu işin Ereğli Belediyesi sınırları içinde muhtelif cadde ve sokaklara sıcak asfalt ve beton ile kaplama ve yama yapılması işi olduğu, ihaleye ait birim fiyat teklif cetveli standart formu incelendiğinde 12 adet farklı nitelikte iş kaleminin bulunduğu, cetvelde yer alan 5 sıra No’lu Plent Altı Asfalt Betonu Binder Tabakası Temini (Bitüm Dahil) iş kaleminin malzeme temini olduğu, diğer iş kalemlerinin ise yapım işi niteliğinde olduğu, yapım işine ait iş kalemlerinin hem sayısal hem de parasal tutar olarak ağırlıkta olduğu ve ihaleye yapım işleri ihalelerinde uygulanacak esas ve usullere göre çıkıldığı anlaşılmıştır.

     İhale konusu işin ayrılmaz parçası niteliğindeki iş ve ihtiyaçlar, belirli ölçüde farklı nitelik arz etseler dahi, ana işin bünyesine dahil edilerek bir bütünlük içerisinde ihale edilebilmeleri mümkündür. Bu çerçevede, ihale konusu iş kapsamında yer alan yapım işlerine ve malzeme teminine ait iş kalemlerinin, cadde ve sokaklara sıcak asfalt ve beton ile kaplama ve yama yapılması işlerinin yerine getirilmesinde tamamlayıcı özellik taşıdığı ve bu işlerin bir arada yapılmasının ihale konusu işin mahiyeti itibariyle gereklilik arz ettiği değerlendirildiğinden, anılan iş kalemleri arasında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olduğu anlaşılmıştır.

İhale konusu iş kapsamında yer alan yapım işlerine ve malzeme teminine ait iş kalemi arasında doğal bir bağlantı olduğu ve yapım işine ait iş kalemlerinin hem sayısal hem de parasal tutar olarak ağırlıkta olduğu anlaşıldığından, mal alımına ait iş kaleminin ana işin bünyesine dahil edilerek ihaleye yapım işleri ihalelerinde uygulanacak esas ve usullere göre çıkılmasının 4734 sayılı Kanun’un “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesine aykırılık teşkil etmediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu çerçevede başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın