xxxx
Home / Aşırı düşük hizmet / Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalelerinde İşçilik Hesaplama Modülünün Kullanılması Zorunlu Mudur?

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalelerinde İşçilik Hesaplama Modülünün Kullanılması Zorunlu Mudur?

Karar No              : 2023/UH.II-105

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/1241011 İhale Kayıt Numaralı “İl Müdürlüğümüz Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 13.12.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İl Müdürlüğümüz Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu” ihalesine ilişkin olarak Hamza Aktürk’ün 21.12.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.12.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2022 tarih ve 70185 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/1645 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) İhale üzerinde bırakılan Tempo Enerji Üretim İnşaat Gıda Tarım Taşımacılık Tekstil Yemek Hizmetleri Turizm Temizlik Kaynak İşleri Akaryakıt Ürünleri İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Rlm İnşaat Organizasyon Lojistik Yayıncılık Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.-Hazarbey Group Otomotiv İnşaat Tekstil Kuyumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan tekliflerin asgari işçilik maliyetinin altında olduğu, bu gerekçe ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmaları gerektiği,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “…78.29. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

78.30. (Ek:07/06/2014-29023 R.G./48. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

a) Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.

…” açıklaması,

Aynı Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.3Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur…” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde 25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyatına dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Yürülükteki mevzuat gereği fiyat farkı hesaplanacktır.

25.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Diğer giderler:

İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi (KDV hariç), resmi harç, kik payı, karar pulu, damga vergisi, analiz ve test giderleri ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahildir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

10 (on) işçi personel için Asgari ücret tespit komisyonunca ihale (son teklif) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için İşçilere verilecek ücret brüt asgari ücretin %20 fazlası ile birlikte işveren maliyeti kapsamında işveren payı (%20,5) ve işsizlik sigortası işveren payı (%2) dahil belirlenmiş tutarda ödeme yapılacaktır. Yüklenici mesai saatleri dışında, her türlü tatil ve bayramlarda da tesiste devamlılığı sağlayacak iş ve işlemleri yürütmekle yükümlüdür” düzenlemesi yer almaktadır.

Birim fiyat teklif cetveli standart formunun ilgili kısmının aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

İhale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde, kapsamında ihale konusu işte çalıştırılacak olan işçilere brüt asgari ücretin %20 fazlasının ödeneceği, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 58 gün çalışılacağı ve toplamda 1100 saat fazla mesai yapılacağı anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan Tempo Enerji Üretim İnşaat Gıda Tarım Taşımacılık Tekstil Yemek Hizmetleri Turizm Temizlik Kaynak İşleri Akaryakıt Ürünleri İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde,  anılan istekliye ait teklif tutarının 2.767.284,08 TL olduğu, ayrıca ihale konusu işte çalıştırılacak olan personele yapılacak ödemelere ilişkin olarak da KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak elde edilen tutarlar dikkate alınarak teklif bedeli oluşturulduğu anlaşılmıştır.

Yine aynı şekilde,  Rlm İnşaat Organizasyon Lojistik Yayıncılık Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.-Hazarbey Group Otomotiv İnşaat Tekstil Kuyumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığına ait birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde,  anılan istekliye ait teklif tutarının 2.987.824,08 TL olduğu, ayrıca ihale konusu işte çalıştırılacak olan personele yapılacak ödemelere ilişkin olarak da KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak elde edilen tutarlar dikkate alınarak teklif bedeli oluşturulduğu görülmüştür.

Diğer taraftan ihale dokümanı incelendiğinde itirazen şikayete konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olduğu anlaşılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan açıklamaları uyarınca, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılmasının zorunlu olduğu ve asgari işçilik maliyetinin altında teklif veren isteklilerin değerlendirme dışı bırakılacağının anlaşıldığı, fakat başvuruya konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi olmadığı, bu sebeple asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması yönünde bir zorunluluğun bulunmadığı, isteklilerin ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretin altında olmamak ve doküman kapsamında % fazlası olarak ödeneceği belirlenen ücret düzenlemelerine uygun teklif vermek şartıyla işçilik maliyetini belirleyebileceği anlaşılmıştır. Bu itibarla, İhale üzerinde bırakılan Tempo Enerji Üretim İnşaat Gıda Tarım Taşımacılık Tekstil Yemek Hizmetleri Turizm Temizlik Kaynak İşleri Akaryakıt Ürünleri İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Rlm İnşaat Organizasyon Lojistik Yayıncılık Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.-Hazarbey Group Otomotiv İnşaat Tekstil Kuyumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından ihale tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret ve ihale dokümanı düzenlemeleri dikkate alınarak teklif fiyatı hazırlandığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Bize ulaşın