xxxx
Home / HİZMET AŞIRI DÜŞÜK / E-Teklif İhalelerde Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bilgi ve Belgeler Üzerinden Yeterlik Değerlendirmesi Yapılmalıdır

E-Teklif İhalelerde Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bilgi ve Belgeler Üzerinden Yeterlik Değerlendirmesi Yapılmalıdır

Karar No              : 2023/UH.I-32

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/1071422 İhale Kayıt Numaralı “TCDD Eryaman Kamu Konutları-Eryaman YHT Gar Arasında 1 Adet 18 Kişi Kapasiteli Araç İle 01-11-2022/31-10-2023 Tarihleri Arası 12 Ay Süre İle Personel Taşıma Hizmet Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(TCDD) 2. Bölge Satınalma Servis Müdürlüğü tarafından 09.11.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “TCDD Eryaman Kamu Konutları-Eryaman YHT Gar Arasında 1 Adet 18 Kişi Kapasiteli Araç İle 01-11-2022/31-10-2023 Tarihleri Arası 12 Ay Süre İle Personel Taşıma Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ankara Ulaşım Hizmetleri A.Ş.nin 28.11.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.12.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.12.2022 tarih ve 67409 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/1554 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin yeterlik belgesi olarak düzenlenen özel servis aracı uygunluk tespit belgesi ve umum servis aracı işletme ruhsat belgesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmediği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

I) Özel Servis Aracı Uygunluk Tespit Belgesi (Ek:Özel Servis Aracı Uygunluk Belgesi)

Umum Servis Aracı işletme Ruhsat Belgesi

(4265 Kamu Kurum Ve Kuruluşları Personel Servishizmet Yönetmeliği Ek:1)” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.

22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartnamede istenilen belgelere veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelere ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerekir.

22.8. İdarece talep edilmesi durumunda istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak süresi içerisinde sunulmak zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin Yeterlilik Bilgiler Tablosu’nda “Teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgiler” başlıklı bölümün “Sicil, izin, ruhsat ve faaliyet belgeleri” alt başlıklı bölümünün “belge adı ve düzenleyen kurum/kuruluş” başlıklı kısmına “Özel Servis Aracı Uygunluk Tespit Belgesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı(Ulaşım Dairesi Başkanlığı Denetim ve Filo Takip Şube Müdürlüğü) ,”Belgenin Tarihi, Sayısı ve Geçerlik Tarihi” başlıklı kısmına ise “22.12.2021, E-83783467-210-323387, 31.12.2022” bilgilerini beyan ettiği görülmüştür.

Başvuru sahibinin ihale üzerinde kalan isteklinin “özel servis aracı uygunluk tespit belgesi”ni yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmediği yönündeki iddiasıyla ilgili olarak yapılan tespitte ilgili belgenin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edildiği görüldüğünden söz konusu iddiası uygun bulunmamıştır.

Diğer taraftan başvuru sahibinin ihale üzerinde kalan isteklinin “umum servis aracı işletme ruhsat belgesi”ni yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmediği yönündeki iddiasıyla ilgili olarak yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin Yeterlilik Bilgileri Tablosu’nun “Sicil, İzin, Ruhsat Ve Faaliyet Belgeleri” başlıklı kısmına ihalede kullanılacak araca yönelik istenilen “umum servis aracı işletme ruhsat belgesi”ne ilişkin bilgi beyan etmediği görülmüştür.

İdare tarafından 10.11.2022 tarihli yazı ile istekliden yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği tevsik edici belgelerin talep edildiği, beyan etmediği ancak, söz konusu ruhsata ilişkin belgenin istekli tarafından 14.11.2022 tarihli yazı ile idareye sunulan bilgi ve belgeler arasında yer aldığı ve idare tarafından 15.11.2022 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, e-teklif alınan ihalelerde öncelikle yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinden yeterlik değerlendirmesi yapılması gerektiği, bu tabloda belirtilen bilgi/belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilebilenler için sorgulama sonucu elde edilen bilgiler, bu kapsamda teyit edilemeyenler için ise beyanlar esas alınarak değerlendirme yapılacağı, söz konusu beyanlar üzerinden yeterlik değerlendirmesi için istenilen şartları taşıdığı anlaşılan isteklilerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyen belgelerin istenilmesi gerektiği, ancak yeterlik bilgileri tablosunda İdari Şartname’de istenilen yeterlik kriterlerine ilişkin beyanda bulunmayan veya beyanda belirtilen hususlar üzerinden yeterlik kriterlerini karşılamadığı anlaşılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, yeterlik kriterlere yönelik olarak yeterlik bilgileri tablosunda beyanda bulunulmayan hususlarda idarece belge istenilemeyeceği, idarece talep edilip sunulsa bile yeterlik değerlendirmesinde dikkate alınamayacağı anlaşılmaktadır.

Yapılan değerlendirmede, idarece talep edilmesi durumunda istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerektiği, yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmeyen bilgi/belgelerin teklif değerlendirmesine esas teşkil edemeyeceği, idare tarafından yeterlik bilgileri tablosunda “umum servis aracı işletme ruhsat belgesi”ne ilişkin bilgi beyanı bulunmayan istekliden belge talep edilerek ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı, başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin ruhsat belgesine yönelik olarak yeterlilik bilgiler tablosunda beyan edilmediği yönündeki iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın