xxxx
Home / İhale Danışmanı / İhaleyi Kazanan İsteklinin İhalenin İptalini İsteme Hakkının Olduğu – İdare Mahkemesi Kararı – İhale Danışmanlığı

İhaleyi Kazanan İsteklinin İhalenin İptalini İsteme Hakkının Olduğu – İdare Mahkemesi Kararı – İhale Danışmanlığı

Karar No              : 2016/MK-553

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/122037 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama Hizmeti” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Eskişehir İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 08.10.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Araç Kiralama Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 13.11.2015 tarih ve 89257 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulması üzerine Kamu İhale Kurulunun 18.11.2015 tarih ve 2015/UH.IV-3112 sayılı kararı ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle Yumuş Tur. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 29.04.2016 tarihli ve E:2015/3483, K:2016/1367 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay 13. Dairesince verilen 26.10.2016 tarihli ve E:2016/3337, K:2016/3441 sayılı karar ile “…Dava dosyasının incelenmesinden; davacı şirketin, Sağlık Bakanlığı Eskişehir İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 08.10.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ‘Araç Kiralama Hizmeti İhalesi’  ne istekli olarak katıldığı, 19.10.2015 tarihli İhale Komisyonu kararıyla, söz konusu ihalenin kendisi üzerinde kaldığı, bu kararın aynı tarihte ihale yetkilisi tarafından onaylandığı, kesinleşen ihale kararının 19.10.2015 tarihinde EKAP üzerinden davacıya tebliğ edildiği, davacı şirket tarafından 02.11.2015 tarihinde ihaleyi gerçekleştiren idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu başvurunun 04.11.2015 tarihli işlemle reddi nedeniyle, teklif fiyatının asgari işçilik maliyetini karşılamadığından değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden bahisle 13.11.2015 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu,  bu başvurunun da ehliyet yönünden reddine ilişkin 18.11.2015 tarih ve 3112 sayılı Kamu İhale Kurulu kararıyla reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda; anılan istekli olan ve katılmış olduğu ihale üzerinde kalan davacı firma tarafından yukarıda bahsi geçen sebepler ile ihalenin iptal edilmesi gerektiği aksi halde zarara uğrayacağı ileri sürülmüş olup, yukarıda yer verilen mevzuatta belirtildiği üzere idarelerce yapılan bir ihale ile ilgili olarak, ihale üzerinde bırakılan istekliler de dahil olmak üzere tüm istekliler tarafından bir hak kaybına veya zarara uğranıldığı düşünülmesi durumunda şikayet/itirazen şikayet yoluna başvurulabileceği açıkça düzenlenmiş olup, davacı tarafından ileri sürülen iddiaların ihalenin iptalini gerektirip gerektirmediği hususunda işin esasına girilerek bir inceleme yapılmaksızın, salt davacının ihaleyi kazanmış olduğundan ihalenin iptalini isteme hususunda ehliyetli olmadığından bahisle itirazen şikayet başvurusunun usul yönünden reddine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. Maddesi uyarınca Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 29.04.2016  tarih ve E:2015/3483, K:2016/1367 sayılı kararının bozulmasına…” şeklinde gerekçe gösterilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulunun 18.11.2015 tarih ve 2015/UH.IV-3112  sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, işin esasının incelenmesine geçilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname Yapılmak Suretiyle değiştirilmesi

İhale Sürecine Etki Eden Esaslı Unsurun İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname ile Değiştirilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2022/UH.II-1605 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/952006 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis …

Call Now ButtonBize ulaşın