xxxx
Home / AŞIRI DÜŞÜK AÇIKLAMA / İdarece Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Yazısında Önemli Teklif Bileşenlerinin Bütün İstekliler İçin Aynı Unsurları İçerecek Şekilde Belirlenmemiş Olması

İdarece Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Yazısında Önemli Teklif Bileşenlerinin Bütün İstekliler İçin Aynı Unsurları İçerecek Şekilde Belirlenmemiş Olması

Karar No              : 2019/UH.II-832

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/156773 İhale Kayıt Numaralı “Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü, Bağlı Sağlık Tesisleri İle Sağlık Kurumlarının Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesinde Kullanılmak Amacıyla Şoförlü ve Şoförsüz Olmak Üzere 33 Adet Akaryakıt Hariç ve 5 Adet Akaryakıt Dahil Araç Kiralama” İhalesi (15.KISIM)

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 15.05.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü, Bağlı Sağlık Tesisleri İle Sağlık Kurumlarının Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesinde Kullanılmak Amacıyla Şoförlü ve Şoförsüz Olmak Üzere 33 Adet Akaryakıt Hariç ve 5 Adet Akaryakıt Dahil Araç Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Ecrin Araç Kiralama Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketinin 11.06.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.06.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.06.2019 tarih ve 25021 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.06.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/635 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Genel Tebliği İkinci Kısım (Özel Hükümler) Üçüncü bölümünün 79’uncu maddesi olan Hizmet Alımı İhalelerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesindeki hususlar göz önüne alınarak ihaleye vermiş olduğumuz teklif fiyata dahil olan İşçilik maliyetleri, işveren sigorta prim tutarı, yol bedeli, yemek bedeli, ulusal bayram ve resmi tatil günleri işçilik maliyet toplamı, %4 sözleşme giderleri, firma karı, İdari Şartname’nin 25’in maddesinde ve ihalenin Teknik Şartnamesinde belirtilen giderlerin ayrıntılı açıklamasını ve fiyat teklifinizin içeriğini belgelerle tevsik etmek suretiyle 25/05/2019 tarihi, saat 17:30’a kadar satın alma komisyon başkanlığımıza bildirmeniz gerekmektedir…” ifadeleri ile aşırı düşük teklif açıklaması istendiği, Azaklılar Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamaktan vazgeçmesi nedeniyle teklifinin reddedildiği, açıklamaları uygun bulunan Çetin Grup Tur. Hiz. Ltd. Şti.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Katırcıoğlu Turizm-Ayhan Katırcıoğlunun teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hüküm ve açıklamaları çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulamasının bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde teklifte önemli olduğu idarece tespit edilen teklif bileşenleri üzerinden yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan incelemede, idarece aşırı düşük teklif sorgulama yazısında önemli teklif bileşenlerinin bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirlenmediği, bu şekilde yapılan sorgulama sonucu istekliler tarafından sunulan açıklamaların denetiminin sağlıklı bir şekilde yapılamayacağı, dolayısıyla idare tarafından teklifte önemli olduğu tespit edilen teklif bileşenlerinin belirlenerek aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması gerekmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idare tarafından teklifte önemli olduğu tespit edilen maliyet bileşenlerinin belirlenerek aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, ihalenin şikâyete konu “Vize Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi” başlıklı 15’inci kısmının yaklaşık maliyeti dikkate alındığında 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi uyarınca ödenmesi gereken itirazen şikâyet başvuru bedelinin 5.719,00 TL olduğu, başvuru sahibi tarafından toplam yaklaşık maliyet üzerinden 17.163,00 TL’nin Kurum hesaplarına yatırıldığı, bu nedenle fazla ödendiği tespit edilen 11.444,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

Beyan Edilen Belgeler Şekil Şartlarına Uygun Olmalıdır

Yapım İşleri İhale Yönetmeliğine Göre Beyan Edilen Belgeler Şekil Şartlarına Uygun Olarak Sunulmalıdır

Karar No              : 2022/UY.I-970 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/442003 İhale Kayıt Numaralı “18,000 Ton Sıcak Karışım …

Call Now ButtonBize ulaşın