Basın duyuruları
xxxx
Home / AŞIRI DÜŞÜK / Değerlendirme Dışı Bırakılma – Aşırı Düşük Teklif Savunması – Roll Ekmek Açıklaması – Yurtdışı Fiyatları

Değerlendirme Dışı Bırakılma – Aşırı Düşük Teklif Savunması – Roll Ekmek Açıklaması – Yurtdışı Fiyatları

Karar No              : 2019/MK-170

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/583383 İhale Kayıt Numaralı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Mevlevihane’sinde 01.01.2019/31.12.2019 Tarih Ve Sabah 06:00-09:00 Saatleri Arasında Yıllık Toplam 152000 Adet Sıcak Çorba Ve Yanında Bir Adet Rol Ekmek Dağıtım Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Vakıflar Genel Müdürlüğü Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan  2018/583383 ihale kayıt numaralı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Mevlevihane’sinde 01.01.2019/31.12.2019 Tarih ve Sabah 06:00-09:00 Saatleri Arasında Yıllık Toplam 152.000 Adet Sıcak Çorba ve Yanında Bir Adet Rol Ekmek Dağıtım Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak, PGC Development Ltd. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 27.02.2019 tarihli ve 2019/UH.II-310 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Özdemir Park Restoran Yemekçilik Gıda Tem. Teks. Turz. İnş. Nak. Akaryakıt San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 17.04.2019 tarihli E:2019/544, K:2019/1005 sayılı kararında “… her ne kadar uyuşmazlık konusu ihale 10/12/2018 tarihinde gerçekleştirilmiş, davacı tarafından çorba yapımında kullanılacak malzemelere ilişkin birim fiyatların tevsiki için sunulan belge ihale tarihinden sonra düzenlenmiş ise de, davacının sunduğu yazı ekindeki fiyat listesinin altında “16 Kasım 2018 – 9 Aralık 2018 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki geçerli fiyatlardır” notunun bulunduğu, dolayısıyla ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde geçerli olan fiyatları belirttiği, öte yandan bu yazının, davacıdan aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği için sunulduğu ve bu yönüyle ihale tarihinden önceki bir tarihte alınmasının zaten mümkün olmadığı dikkate alındığında, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulu’nca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulu’nun 27.02.2019 tarihli ve 2019/UH.II-310 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın